Archive for the ‘בבא קמא’ Category

ברכת שמואל – בבא קמא מ"ב

07/10/2010

סימן מב.

במחלוקת הרמב"ם והראב״ד אם שלח בו יד ואחר כך טוען טענת גנב אם חייב ד' וה'.

 

[רמב"ם פרק ד' מהלכות גניבה:

"הלכה א.
הטוען שנגנב הפקדון מביתו, אם נשבע ואחר כך באו עדים ששקר טען ושהפקדון היה אצלו, הרי זה משלם תשלומי כפל שהרי הוא עצמו הגנב.

ואם טבח ומכר אחר שנשבע משלם תשלומי ארבעה וחמשה. [ומה שכתב ונשבע, לפי שאם טבח קודם שנשבע פטור הוא אפילו מכפל וכמו שיתבאר בסמוך. מגיד משנה]

ואינו מביא אשם על פי עדים על שבועתו, ואינו מביא חומש שאין החומש משתלם עם הכפל, ואם באו עדים קודם שישבע אינו משלם אלא הקרן בלבד.

הלכה ב.
במה דברים אמורים שנשבע קודם שישלח יד בפקדון, אבל אם שלח בו יד וטען טענת גנב ונשבע ובאו עדים פטור מן הכפל, שכיון ששלח יד נתחייב בו וקנהו.

השגת הראב"ד: "במה דברים אמורים שנשבע קודם שישלח יד בפקדון וכו' שכיון ששלח יד נתחייב בו וקנהו". אמר אברהם: הא מילתא דלא כהלכתא היא דהא ר' יוחנן פליג עליה בהדיא דאמר הטוען טענת אבד ונשבע וחזר וטען טענת גנב ונשבע ובאו עדים פטור מכפל משום דיצא ידי בעלים בשבועה ראשונה, אבל לא משום דנעשה עליו גזלן וקנאה. אלמא אע"ג דנעשה עליו גזלן וקנאה וחייב באונסים כיון דהוא פטר נפשיה מינה בטענת גנב, גנב הוא, ומשלם כפל, ואם טבח ומכר קודם שבועה ובאו עדים על הכל משלם ד' וה'.

הלכה ג.
וכן הטוען טענת אבידה בפקדון ונשבע וחזר וטען טענת גנב ונשבע ואחר כך באו עדים פטור מן הכפל שכבר יצא הפקדון מידי הבעלים משבועה ראשונה".

 

וכתב המגיד משנה:

"במה דברים אמורים שנשבע קודם ששלח יד וכו'. מימרא שם (בבא קמא ק"ז ב') דרב ששת פסק כמותו.

ובהשגות אמר אברהם הא דלא כהלכתא היא וכו'. וכן כתב רבינו חננאל. ורבינו ז"ל כבר הביא המימרא בסמוך ופסקה.

ודעת רבינו ז"ל דלא פליגן, דאע"ג דשליחות יד קודם שבועה פוטר הכל מכפל לאו משום שנעשה עליו גזלן הוא, אלא משום דגזירת הכתוב הוא וכדאמר התם מאי טעמא הכי אמר רחמנא ונקרב בעל הבית אל האלהים אם לא שלח ידו הא שלח יד פטור, וכיון שכן בשטען טענת אבד ונשבע שלא שלח בו יד וחזר וטען טענת גנב ונשבע, אי לאו משום דיצא ידי בעלים בשבועה ראשונה היה בדין שישלם כפל, ולא הוה פטרינן ליה משום דנעשה עליו גזלן, דכל שלא שלח ידו בו אכתי איתיה ברשותיה דמריה.

ומשום הכי צריכי התם לטעמיה דיצא ידי בעלים.

ובגמרא הכי אמר אי מיהא לא תשמעיניה.

כך נראה לי לדעת רבינו ז"ל. ויש דוחין את דבריו משום דאקשי רב נחמן עליה דרב ששת אלמא דלא סבירא ליה כוותיה וזה דעת הרשב"א ז"ל.

ויש לומר דרב נחמן לאו לאיפלוגי עליה אלא לאפוקי טעמא מיניה והא פריק רב ששת קושיא, ורבי חייא בר אבא משמע התם דסבירא ליה כוותיה. ואע"ג דר' זירא דחי ליה ואתמר משמיה דרבי אלעאי כדחויה, כבר כתבתי דהכי קאמר אי מיהא לא תשמעיניה ולא שבקינן מימרא ברירא דרב ששת משום הך טעמא".

 

.
וזה לשון הסוגיא שם בבא קמא ק"ז ב':

"וא"ר חייא בר יוסף הטוען טענת גנב בפקדון אינו חייב [כפל. רש"י] עד שישלח בו יד [קודם שבועה כגון שעשה בה מלאכה. רש"י]. מאי טעמא, (שמות כב, ז) "ונקרב בעל הבית אל האלהים אם לא שלח ידו במלאכת רעהו", מכלל דאי שלח בה יד מיחייב, למימרא דבשלח בה יד עסקינן.

אמר להו ר' חייא בר אבא הכי אמר ר' יוחנן בעומדת על אבוסה שנו [שלא שלח בה יד שנו דחייב כפל. רש"י].

אמר ליה ר' זירא לר' חייא בר אבא, דוקא בעומדת על אבוסה קאמר אבל שלח בה יד קנה ושבועה לא מהניא ביה כלום [אבל שלח בה יד – קודם שבועה קנאה בתורת גזילה ושומר חנם אינו נעשה גנב אלא בטענת גנב, וזה קודם שטען טענת גנב קנאה וקמה ליה ברשותיה שאם מתה ישלמנה, ואשתכח דכי כפר דידיה קא כפר. רש"י], או דלמא אפילו עומדת על אבוסה קאמר?

אמר ליה זו לא שמעתי, כיוצא בה שמעתי, דאמר ר' אסי אמר ר' יוחנן הטוען טענת אבד, ונשבע, וחזר וטען טענת גנב, ונשבע, ובאו עדים פטור.

מאי טעמא, לאו משום דקנה בשבועה ראשונה? [מאי טעמא לאו משום דקנה בשבועה ראשונה – להתחייב באונסין כדרב ששת דאמר לעיל הכופר בפקדון נעשה עליו גזלן אפילו בלא שבועה, והיכא דאשתבע כל שכן דכולי עלמא מודו, אלמא כיון דקמה ליה ברשותיה כי כפר דידיה קא כפר, ולא מיחייב ליה כפל. והוא הדין לשולח בה יד כיון דפשיטא לן בפרק המפקיד (בבא מצעא מ"א ב') דקמה ליה ברשותיה תו לא מיחייב עליה כפל. רש"י]

אמר ליה לא, הואיל ויצא ידי בעלים בשבועה ראשונה. [לא – התם לאו משום דקמה ליה ברשותיה הוא אלא הואיל ויצא שומר זה ידי בעלים בשבועה ראשונה שמבית דין ראשון נסתלק מידם, ושבועה אחרונה זו לאו שבועת הדיינים הוא לחייבו כפל, דכיון דנשבע בתחילה שוב לא היה מחויב שבועה לבעלים. רש"י]

 

איתמר נמי אמר ר' אבין אמר ר' אילעא אמר ר' יוחנן הטוען טענת אבידה בפקדון ונשבע, וחזר וטען טענת גניבה ונשבע, ובאו עדים פטור, הואיל ויצא ידי בעלים בשבועה ראשונה.

 

אמר רב ששת הטוען טענת גנב בפקדון כיון ששלח בו יד פטור. מאי טעמא הכי קאמר רחמנא ונקרב בעל הבית אל האלהים אם לא שלח ידו וגו' הא שלח ידו פטור.

אמר ליה רב נחמן והלא שלש שבועות משביעין אותו שבועה שלא פשעתי בה, שבועה שלא שלחתי בה יד, שבועה שאינה ברשותי. מאי לאו שבועה שלא שלחתי בה יד דומיא דשבועה שאינה ברשותי, מה שבועה שאינה ברשותי כי מיגליא מילתא דאיתיה ברשותיה חייב, אף שבועה שלא שלחתי בה יד כי מיגליא מילתא דשלח בה יד חייב?

אמר ליה לא, שבועה שלא שלחתי בה יד דומיא דשלא פשעתי בה, מה שבועה שלא פשעתי בה כי מיגליא מילתא דפשע בה פטור מכפל, אף שבועה שלא שלחתי בה יד כי מיגליא מילתא דשלח בה יד פטור מכפל"]

 

 

הרמב״ם בפרק ד' מהלכות גניבה הלכה ב' כתב וזה לשונו: "במה דברים אמורים שנשבע קודם שישלח יד בפקדון, אבל אם שלח בו יד וטען טענת גנב ונשבע ובאו עדים פטור מן הכפל שכיון ששלח יד נתחייב בו וקנהו.
[ובהלכה ג'] וכן הטוען טענת אבידה בפקדון ונשבע וחזר וטען טענת גנב ונשבע ואחר כך באו עדים פטור מן הכפל שכבר יצא הפקדון מידי הבעלים משבועה ראשונה". עד כאן לשונו.


והראב"ד השיג על זה וזה לשונו: "הא מילתא דלא כהלכתא היא דהא ר' יוחנן פליג עליה בהדיא דאמר הטוען טענת אבד ונשבע וחזר וטען טענת גנב ונשבע ובאו עדים פטור מכפל משום דיצא ידי בעלים בשבועה ראשונה, אבל לא משום דנעשה עליו גזלן וקנאה, אלמא אע"ג דנעשה עליו גזלן וקנאה וחייב באונסים כיון דהוא פטר נפשיה מינה בטענת גנב, גנב הוא, ומשלם כפל, ואם טבח ומכר קודם שבועה ובאו עדים על הכל משלם ד' וה'". עד כאן לשונו.


ויעויין שם תירוצו דהרב המגיד, ונראה להסביר תירוצו בעזרת ה' יתברך, דהנה מה דרבי זירא נסתפק אם בששלח בה יד חייב שבועה, או לא, הוא מטעם דקנה ונתחייב באונסין לכך פטור משבועה, ונראה ביאור הדבר על פי מה שכתבנו לעיל דדין טוען טענת גנב דהוי גניבה מחודשה ועיקרה הוא על ידי דיני השמירה, ועל כן הסברא דכי שלח בו יד וקנאה להתחייב באונסין על ידי גזילה שוב נתבטל דיני השמירה ואינו יכול לעשות מעתה אותו לגנב למפרע על ידי טענת גניבה, דמאחר דכבר קנהו אם כן אינו שומר ונעשה גזלן על החפץ, ועל כן לא מצטרף דינו מה שבתחילה היה עליו שומר לעשות עליו גנב.


ונראה דזה הביאור של קושית התוספות בדף ק"ז ב' דיבור המתחיל "ושלח", וזה לשונם: אבל כופר בפקדון אע״ג דאמר רב ששת לעיל הכופר בפקדון נעשה עליו גזלן, כפל מיהא מיחייב, דהא דקאמר נעשה עליו גזלן היינו להתחייב באונסין".

וביאור קושיתם כיון דגם על ידי הכפירה לחוד נעשה גזלן על החפץ וקנה ואיך משכחת טוען טענת גנב, וביאור תירוצם נראה, דהכפירה לחוד כיון דהוא בלא מעשה גזילה אז אף דנעשה גזלן מכל מקום לא קנה ולא נפקע דיני שמירה על ידי זה, מה שאין כן אם נעשה גזלן על ידי מעשה גזילה אז אמרינן דקנה ונפקעין דיני השמירה מעליו לענין דאינו יכול שוב להצטרף להכפירה דלאחר כך ולהעשות עליו דין גניבה למפרע, דהא בינתיים דין הנתינה דהיא מחייבת השבועה ועושה עליו דיני גנב, ודין הכפירה דלאחר כך היתה הגזילה על ידי ששלח בו יד, לכך לא מחייב שוב על ידי טענת גניבה למפרע להיות גנב, מכיון שבינתיים נעשה עליו גזלן, נפקע ממנו דיני השמירה לענין דאינו יכול שוב להצטרף להכפירה דלאחר כך מלהעשות עליו דין גניבה למפרע.

[אולי הביאור בזה הוא, שהנה יסוד חיוב גנב הוא על ההוצאה מרשות בעלים שלא מדעת בעלים, דהיינו באיסורא אתא לידיה, ובשומר כיוון שבאה לידו מדעת בעלים, דהיינו בהיתירא אתא לידיה, חסר עיקר המחייב בדיני גנב. ולכן ביאר שטוען טענת גנב הוא דין גניבה מחודשה שהוא חידוש בדיני שומרים ולא מדיני גניבה.

וזה החילוק בין שלח יד לבין טען טענת אבד, ששלח יד הוא גניבה ממש, שכשהיא אצל השומר היא נחשבת ברשות בעליה, ובשליחות יד הוא מוציאה מרשות בעליה ונעשה גנב מדיני גנב, ולכן בטל דין שומר מעליו שכבר היא בידו בתורת גנב, ומעתה כיוון שאין עליו דין שומר אין עליו דין טוען טענת גנב להתחייב כפל. אבל אם רק כפר על ידי טענת אבידה ואל עשה בה מעשה הוצאה מרשות בעלים, מה שקמה ברשותו לאונסין כמו גנב אין זה מדיני גנב, שהרי לא עשה מעשה הוצאה מרשות בעלים, ומה שחייב עליה באונסין כגנב זהו גם דין מחודש מדיני שומר כמו שטוען טענת גנב הוא דין מחודש מדיני שומר. ולכן בכפר וטען אבדה, אע"פ שנדון כגנב לבתחייב באונסין כל זה מדין שומר ועדיין דין שומר עליו, ולכן יכול להתחייב אחר כך כפל בטוען טענת גנב.

.

ואפילו שליחות יד היא חידוש מדיני שומרים לכמה ראשונים, כיוון שאין בה הוצאה מרשות בעלים באיסורא כמו שיש בגנב ממש. עיין שיטה מקובצת בבא מציעא מ"א א':

"וגזלן ושואל שלא מדעת שייכי בכל אדם בין שומר בין איניש דעלמא אבל שולח יד ליתיה אלא בפקדון ושמו מוכיח עליה וכדאמר קרא גבי שומרים אם לא שלח ידו. והנוטל לגזול הוא הנוטל על דעת ליטלה כולה או מקצתה לעצמו או שיחסרנה ולא ישלם לבעלים והוא חייב באונסין מכיון שמשך לדעת כן ואף על פי שלא חסר.

והשולח יד בפקדון דעתו ליטול ולחסר הכל או מקצת על דעת לשלם לבעלים. ובזה נחלקו אם צריך חסרון לחייבו באונסין אם לאו.

ושואל שלא מדעת אין דעתו לחסר לבעלים כלום אלא שרוצה להשתמש בו ולהחזירו למקומו ואם הוא תשמיש שראוי לשכר דעתו לתת שכר לבעלים. ומיהו בתשמיש שהוא עושה יש קלקול לממונם של בעלים ואף על פי שאינו מתחסר בתשמיש אפשר היה דאיידי דמטלטל לה תשבר או יארע בה נזק. דאלו בדבר שאי אפשר לבא לידי נזק בטלטולו ליכא למאן דאמר דשואל שלא מדעת גזלן הוי דהא לא עביד ולא מידי. וכל זה מיסודו של הרמב"ן. וכן נראה דעת רש"י לקמן. ולהוציא מדברי הרז"ה שכתב בספר המאור דשואל שלא מדעת ושליחות יד למאן דאמר אינה צריכה חסרון חדא מילתא היא והוצרך לדחוק עצמו מאד בשמעתא דילקה בחסר וביתר דלקמן. והפירוש שכתבנו מושכל ומובן לעצמו ואין להרהר אחריו והוא דעת רבותינו בעלי התוספות. הריטב"א. וכן כתב הרשב"א וכמו שכתוב לקמן".

ובקצות החושן סימן שמ"ח סעיף קטן א' דייק מכאן שהגונב על מנת להחזיר או לשלם רק עובר על איסור אבל אינו מתחייב באונסין וקנייני גזילה ונשאר בצריך עיון.

וברמב"ן בבא מציעא שם כתב:

"[תניא רועה שהיה רועה עדרו והניח עדרו ובא לעיר ובא זאב וטרף ובא ארי ודרס פטור הניח מקלו ותרמילו עליה חייב] והא דאמרינן והא לא חסרה אלא שמע מינה שליחות יד אינה צריכה חסרון. קשיא ליה לרש"י ז"ל דילמא הא דחייב לאו משום דשליחות יד אינה צריכה חסרון אלא משום שהוא שואל שלא מדעת ואי שואל הוי מחייב ואי גזלן הוי מחייב, ובין למאן דאמר שליחות יד צריכה חסרון ובין למ"ד אינה צריכה חסרון שואל שלא מדעת או שואל הוי או גזלן הוי במה ששאל, זו שאלה שאל רש"י ז"ל ואיני מבין טעמו בתירוצו, אבל טעמו של דבר משום דהאי רועה לא שואל ולא גזלן הוי, דכיון שאינו מבטלה ממלאכת הבעלים והיא רועה באפר והולכת עם העדר במקום שדעת בעלים שתלך שם ואין זה דעתו להוציאה מרשות הבעלים לא משום שאלה ולא משום גזלה, אין זה לא שואל ולא גזלן שהרי לא נשתמש בה בכולה שיוציאנה ממלאכת הבעלים ומרשותם, אבל מכל מקום כיון שהוא משתמש בה הרי הוא שולח יד בפקדון שהשולח יד בפקדון אפילו במקצת חייב בכל, הכא נמי אע"פ שלא שאלה ולא בטלה ממלאכת הבעלים כיון שנשתמש בה עמהם הרי הוא כשולח יד בפקדון שנטל ממנו מקצת אלא שזה לא חסרה, כנ"ל".

וכל זה רק לפום ריהטא וצריך עוד עיון רב]

 

ואולם רב ששת דקאמר לקמן דשלח בו יד פטור, לאו משום דעל ידי דקונה אותה ונעשה עליו גזלן, נפקע ממנו דיני השמירה, דבאמת לא נפקע ממנו דיני השמירה, אלא דפטור מגזירת הכתוב דכתיב אם לא שלח ידו הא שלח בו יד פטור, ואין הכי נמי אם מדין שקנה אותה ונעשה עליו גזלן יוכל להעשות עליו גנב דלא נפקע בזה דיני השמירה, אלא תנאי בעלמא הוא בטוען טענת גנב דבעינן ולא שלח ידו. ואז נעשה גנב, אבל אם שלח ידו דפטור, אבל דיני השמירה איכא עדיין ולא נפקע ממנו לענין שיתחייב עליו מדין גנב, ועל כן הוצרך לטעם דלהכי פטור מן הכפל על ידי שיצא מידי בעלים בשבועה הראשונה ואין זה שבועה שהדין מחייב אותה. [אפשר שטעמו הוא משום ששבועה היא אופן של תשלומין ולכן כיוון ששילם לו שבועה אחת אינו מחוייב יותר, וצריך עוד עיון]

 

 

ברוך הנותן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה

ברכת שמואל – בבא קמא מ"א

07/10/2010

סימן מא.

עוד בענין הנ״ל.

 

[חידושי הרמב"ן שבועות מ"ב א':

הא דתנן אין נשבעין על טענת חרש שוטה וקטן, ואיתמר עלה מאי טעמא, אמר קרא "כי יתן איש אל רעהו" ואין נתינת קטן כלום.

פירש הרב הלוי ז"ל [הר"י מיגש, והיא שיטת הרמב"ם], דדוקא שבועה הבאה מחמת טענה כגון מודה מקצת ועד אחד לדבריו ז"ל (לעיל מ' א'), אבל שבועת השומרין וכן של שותפין ואריסין וכל הנשבעין בשמא נשבעין בטענת קטן, ואע"ג דכי כתיב "כי יתן איש" אשומרין כתיב, שדייה [זרוק אותו] א"כי הוא זה", דערוב פרשיות כתוב כאן.

ולדידי קשיא לי הך סברא, דאי משום קראי הכי נמי כתיב "כי יתן איש אל רעהו" בשומר שכר, ועל כרחך משבועת השומרין ממעט קרא קטן דהא התם לא כתיב מודה מקצת, ועוד דאי הכי כי קא מקשינן רישא דמתניתין אסיפא ליתרץ מאי נשבעין לקטן דקתני שבועת השומרין, ולישנא נמי הכי דייקא דקתני אבל נשבעין לקטן דמשמע בלא טענה, מדלא קתני אבל נשבעין על טענת קטן שבועת השומרים דבלא טענה היא,

וכי תימא דלגבי הקדש לא אפשר בלא טענה ואם כן היכי שייך למיתני שבועת השומרים שהיא בלא טענה בהדי הקדש דליכא בלא טענה, ואם כן לא דייק לישנא בהכי, אשיב ואומר דתרויהו כי הדדי נינהו דתקנה דרבנן היא בין הכא ובין הכא ע"כ לשון הרב ז"ל, ולהקדש נמי כו'. [אמר המעתיק, דבר זה כתוב בגליון הכתב יד, ואפשר דלשון הרב ז"ל הכונה להרמב"ן]

ולהקדש נמי מתוקם בשבועת השומרין דתקנת חכמים היא שלא יזלזלו בהקדשות כדמפורש במציעא (נ"ח א'), ותו דגרסינן בהגוזל קמא אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן הטוען טענת גנב באבידה משלם תשלומי כפל, מאי טעמא דאמר קרא על כל אבידה אשר יאמר ישלם שנים, ואותיביה רבי אבא בר ממל לרבי אבא כי יתן איש אל רעהו ואין נתינת קטן כלום. אין לי אלא בשנתנו כשהוא קטן ותבעו כשהוא קטן, נתנו כשהוא קטן ותבעו כשהוא גדול מנין, ת"ל עד האלהים יבא דבר שניהם, עד שתהא נתינה ותביעה שוין כאחת. ואם איתא תהוי כאבידה?

ופריק רב אשי אבדה קא אתיא מכח בן דעת הא לא אתיא מכח בן דעת.

שמעינן השתא דמדין שומרין מיעטיה רחמנא לקטן הילכך לא מחייבינן ליה שבועה בנתינתו כדלא מחייבינן ליה כפל, ועוד דאי סלקא דעתך מחייב שבועת השומרין ודאי מיחייב נמי כפילא דכל טוען טענת גנב שנשבע שבועת הדיינין מיחייב כפילא לעולם, וכיון דהאי פטור מכפילא ודאי דמיפטר משבועה, וקרוב אני לומר שאין מתחייב כדין השומרין אלא שזה צריך תלמוד.

ומיהו כיון דאמרינן בשמעתין בדר' אליעזר בן יעקב דקטן שטען טענת ברי בטענת אביו והודה הלה במקצת חייב כדבעינן למימר קמן, שמע מינה דברי דידיה ברי הוא הילכך משביעין היסת אטענתיה משהגיע לעונת הפעוטות, וכל שכן לשבועת שמא מדרבנן כגון השותפין והאריסין דמיחייב אטענתיה באלו כדברי הרב [הר"י מיגש] ז"ל, וכן אם הפקיד לו אביו והוא טוען נאנסו לקטן היינו הך דר' אליעזר בן יעקב, דלרבנן מדלא העיז לכפור בפקדון נאמן הוא בדין מיגו כדרבה]

 

א) והנה הרמב"ן במס׳ שבועות דף מ״ב הקשה על הרמב״ם [על הר"י מיגש שסובר כהרמב"ם] וזה לשונו: "שמעינן השתא [ממסקנת רב אשי בבבא קמא ק"ו ב' – הובא בסימן לעיל] דמדין שומרין מיעטיה רחמנא לקטן [פירוש דאין נתינתו עושה דיני שומרין לענין טוען טענת גנב. הלכך לא מחייבינן ליה שבועה בנתינתו כדלא מחייבינן ליה כפל]. ועוד דאי סלקא דעתך דמחייב שבועת השומרין ודאי מחייב נמי כפילא לעולם, וכיון דהאי הנשבע שבועת הדיינין מחויב כפילא לעולם, וכיון דהאי פטור מכפילא ודאי דמפטר משבועה, עד כאן לשונו.

וקשה מזה על הרמב״ם דאיך אפשר דמחייבו שבועה ופוטר מן הכפל, וביאור קושיתו הוא, דהנה ביאור מיעוט דנתנו כשהוא קטן ותבעו כשהוא גדול הוא כמו שכתבנו לעיל, דהנה דין גניבה דטוען טענת גנב הוי גניבה מחודשה והוא דין בשומרים דדיני השמירה עושים דין טענה לעשות על ידי הטענה אותה הגניבה דטוען טענת גנב, ועל כן נתמעט קטן דנתינתו אינו עושה דין טענה לענין שעל ידי זה יבוא לידי כפילא, דמכיון דנתינתו אין לו דין טענה ממילא הוי זה כלא נתנו לענין שיהיה לו דין טוען טענת גנב. וזהו שכתב הרמב״ן דבעל כרחך מוכח דגם מהשבועה נתמעט דמה נפקא מינה בין השבועה ובין הכפל,

ועוד הוכיח דאי סלקא דעתך דלא נתמעט מהשבועה ממילא הוי זה טוען טענת גנב, דכל טוען טענת גנב דחייב שבועת הדיינין מחויב כפילא לעולם, פירוש דלא דמי למיעוט דעבדים ושטרות וקרקעות דנתמעטו גם כן, ובכל זאת שקלי וטרי בתוספות [עיין תוספות בבא קמא ס"ג א' דיבור המתחיל "למה לי"] אם גם משבועה נתמעטו או דרק מכפל נתמעטו.


ואולם לא דמי, דהמיעוט דעבדים ושטרות וקרקעות הא לא נתמעטו מעיקר דין טוען טענת גנב, דודאי הוי טוען טענת גנב
[נראה שכוונתו למה שכתב לעיל סימן ל"ב אות ד' שיש חיוב לשמור בקרקעות עבדים ושטרות, ורק נתמעטו מדין לשלם ולהשבע, אבל ישנם בעיקר דין שמירה וחייב לשמור אם קיבל עליהם שמירה], אלא דנתמעטו מכפל,

 

[אע"פ שנתמעטו משבועה נתמעטו גם מכפל בטוען טענת גנב וכתבו על זה בתוספות בבא קמא ס"ב ב':

יצאו קרקעות כו'. ואם תאמר כיון דאמעיטי משבועה כדאמרינן בפרק הזהב (בבא מציעא נ"ז ב'), תיפוק ליה דאין בהם כפל בטוען טענת גנב דלא משלם אלא בשבועה, כדאמרינן לקמן בשמעתין.

וליכא למימר דאצטריך לקופץ ונשבע דבהגוזל קמא (לקמן ק"ו א') מוכח דלא משלם אלא אם כן בית דין משביעין אותו.

ויש לומר דאצטריך להיכא דנשבע על ידי גלגול כדתנן (קדושין כ"ו א') זוקקין הנכסים שיש להם אחריות [קרקעות] עם הנכסים שאין להם אחריות לישבע עליהן.

ומיהו לפי מאי דמסקינן לקמן האי כל ריבוי הוא מדלא כתיב הני פרטי גבי כסף וכלים וס"ל דכפל ושבועה הכל אחד, ניחא דליכא אלא חד קרא לתרוייהו"]

 

ועל כן שפיר צריך שם למעט שבועה בפני עצמה, מה שאין כן מיעוט זה דנתנו כשהוא קטן ותבעו כשהוא גדול המיעוט הוא לא מן הכפל, אלא שנתמעטו מן דין טוען טענת גנב, פירוש דלא נעשו דיני טוען טענת גנב בנתינת קטן, ואם כן בעל כרחך צריך לומר דהמיעוט הוא גם משבועה, ועל כן אם אך יש לו דין נתינה וטענה על השומר לענין לחייב שבועה ממילא הרי הוא שפיר טוען טענת גנב ולמה לא יתחייב כפל, דהשמירה יש בה דין לחייב שבועה ולחייב כפל, אלא בעל כרחך דהמיעוט הוא דאין לו טענת נתינה גם לענין השבועה, ומדלית ליה דין טענה לגבי לחייב שבועה ממילא לא חשיב טוען טענת גנב כלל, ואפילו אם יהא שבועה על ידי שנתחייב לו בגדלותו ומגלגל עליו שבועה, מכל מקום אינו טוען טענת גנב, דדין טוען טענת גנב הוא דוקא אם החיוב שבועה הוא על ידי דין  טענה של נתינה, מה שאין כן אי השבועה היא לא על ידי טענה של נתינה, דאז ליכא כפל, ואזיל כל חידושא דגניבה דטוען טענת גנב דהויא בהיתירא אתא לידיה, ודין טוען טענת גנב ליתא.


ב) ולתרץ קושיא זו על הרמב״ם, כשהצעתי דברי לפני מורי ורבי קדוש ישראל זיע״א אמר בזה הלשון, דעל הרמב״ם צריך לומר דסבירא ליה דדין כפל תלוי דוקא בשבועת הטענה [כמו שבועת מודה במקצת או עד אחד שבאות מכח טענת התובע] דעל ידי זה נעשה טוען טענת גנב ודקדק בדבריו הקדושים דבעינן "טוען" טענת גנב [דהיינו עצם חיוב שבועה של שומר אינו מכח טענת הבעלים, אבל "טוען" טענת גנב היינו שהוא טוען כנגד התובע אותו, והיינו שכדי לחייב כפל צריך שתהיה טענה של הבעלים שכנגדה טוען השומר שנגנבה. ונתינת קטן נתמעטה מדין טענה זו, אבל אין זה מכריח שנתמעטה מדין לחייב את השומר שבועה שלזה אין צריך כלל טענה של התובע], ונראה בביאור דבריו, דהרמב״ם מפרש גם כן ביאור מיעוט דנתנו כשהוא קטן ותבעו כשהוא גדול כהרמב״ן והריטב״א, דעל ידי דדין טוען טענת גנב היא גניבה מחודשה והיא מדיני השומרין דעל ידי שיש עליו טענת השומרין דעיקרה נעשית על ידי הנתינה, ועל כן מחייבתו אותה הטענה שבועה, ומחייבתו אותה הטענה כפל גם כן, אלא דהרמב״ם סבירא ליה דשבועת השומרים עצמה לא תלוי בדין הטענה כלל, כי היכי דחיוב תשלומין של השמירה אינו תלוי בדין טענה, הכי נמי דין השבועה אינו תלוי בדין הטענה, דטענתו טענת שמא היא, אלא דהכפל דיסודה על ידי דין טענה דהא בעינן שיהא טוען טענת גנב [וכל טענה היא נגד טענה של השני, שטוען שמא לא נגנבה בתורת טענה], על כן צריכה היא טענה, והטענה עיקרה היא על ידי הנתינה, ומדנתמעט קטן מדין הטענה של הנתינה על כן הרי ליכא אותה השבועה של דין טענה, וכפל הא תלוי דוקא בדין טענה שבאה על ידי טענה, ושבועת השומרים דאינה בלא טענת נתינה אינה עושה טוען טענת גנב לפטור מכפל, כמו שאין שבועת הגלגול עושה עליו דין טוען טענת גנב אליבא דכולי עלמא, דטענת הנתינה דוקא הוא דמביא דין טוען טענת גנב, הכי נמי לדעת הרמב״ם שבועת השומרין כל זמן דליכא עמה טענת נתינה הוי כלא נתנו ואין כאן כפל, וליכא שוב חידוש דגניבה של טוען טענת גנב, והרי בהיתירא אתא לידיה ועל כן ליכא כפל. ונתישבו דברי הרמב"ם מכל ההשגות, בעזרת השי״ת.

 

[מחנה אפרים הלכות שומרין סימן י': "וקטן שהשאיל מידי לגדול נראה דלכולי עלמא שואל גמור הוא דלענין שאלה לא כתיב איש, וכן נראה מתשובות מהר"ם ז"ל הארוכות, ונראה מדבריו שם שאם היה הקטן במלאכתו של שואל חשיב שאלה בבעלים".

ועוד דיבר שם בסוגייתנו בסימן ט' שם, ובהלכות שאלה ופקדון סימן ח']


ג) והנה המחנה אפרים חידש דלשיטת הראב"ד דסובר דהמיעוט דנתנו כשהוא קטן הוא מדין המסירה לשמירה, אבל דין שואל יש לו לקטן [כלומר לגדול ששאל מקטן יש דין שואל כלפי הקטן], משום דבפרשה דשואל לא כתיב "איש", וביאר לי הגאון האמתי החסיד רשכבה״ג מרן ר׳ יצחק יעקב זצוקלה"ה אב״ד דפאניוועז [רבי יצחק יעקב רבינוביץ', הידוע כרבי איצל'ה מפאניוועז], משום דנעשה שואל שלא מדעת.

ביאור דבריו הק', כיון דכל הנאה שלו חייב באונסין, ונראה ברור דדעת המחנה אפרים דגם דין שואל מדעת יש לו, ועל כרחך צריך לומר דאף דמה שחולק הראב״ד על הרמב״ם הרי הוא גם במה שכתב דקטן שהשאיל חייב שבועה [דהיינו להראב"ד השואל מקטן אינו צריך להישבע לו], ואם כן קשה הא לגבי שואל מודה דקטן יש לו דין שואל [כלומר השואל מקטן יש לו דין שואל. ולקטן יש דין משאיל] ואמאי משיג גם אשואל, וצריך לומר דהשגתו הוא משום דין דנתמעט מדין טענת הנתינה שהשיג בהשגה השניה והשלישית.


דנראה, דגם להראב״ד דסובר דהמיעוט הוא מדין מסירת השמירה, יודה נמי דנתמעט מדיני נתינה לענין שבועה וטוען טענת גנב, דמהכל הוא דנתמעט, אם כן בשואל נהי דלא הוי בכלל מיעוט דין דכי יתן איש לענין שלא יהיה לו דין שואל ומשאיל, מכל מקום הוי בכלל כל השומרין ולא עדיף מינייהו לענין שאין להם דיני נתינה גם כן, הכי נמי לענין שואל גם כן פטור משום שנתמעט מדיני הנתינה, וראיה לדברינו דגם להראב״ד מלבד דקטן נתמעט מדיני שומרין לגמרי, מכל מקום מודה דנתמעט גם מדיני הטענה דהוא הנתינה, דהרי ללישנא בגמרא דמתרץ דתני עד שתהא אכילה ותביעה שוין כאחד, הרי דיש דין מגזירת הכתוב דיהיה בר טענה מתחילת הטענה דהיינו חלות השמירה על החפץ, שיהיה רגע אחד שומר לגדול דאז דוקא איכא שבועה וכפל, ובודאי דלדידן דסבירא לן כרב אשי דבענין נמי נתינה, סבירא לן נמי הך דיכא דהוא בהטענה עצמה, דדין דתחילת חלות שמירה שתהיה בגדול הא גם באבידה איכא, הרי מוכח דהגזירת הכתוב הוא גם בדיני הטענה.


ד) והנה מדברי התוספות דכתובות דף י״ח א' דיבור המתחיל אלא [שחולקים על רש"י לעניין שגם אם טוען הקטן שאביו הפקיד עדיין דינו כטענת קטן] ביארנו לעיל דהך דין דבעינן נתינה ותביעה איכא גם בשבועת הטענה, כונתי דאף דגבי שבועת הטענה ליכא לכאורה חידושא בדברי התוספות, דהסברא מה דפטור משבועה הוא בבא בטענת אביו הרי הוא משום דסוברים דחסר בהטענה עצמה וחולקין על רש"י דסובר דגם זה חשובה טענה, אבל מכל מקום מוכח מדברי התוספות דלא מסברא לחודיה סוברים כן, דאם מסברא היו מודים לדברי רש"י דזה שבא בטענת אביו הוי טענת ברי דטענת קטן נמי ברי הוא, ועיין בתומים סימן צ״ו סעיף קטן א', אלא על ידי דגזירת הכתוב הוא דבעינן נתינה ותביעה בגדול, וסוברים דמזה ידעינן דגם בהלואה בעינן שיהיה גדול מגזירת הכתוב בשעת תביעה נמי, ואף דליכא הכא גבי הלואה הדין שיהיה גדול בשעת הלואה וגזילה, היינו משום דהלואה וגזילה אין בה דיני התחלת הטענה, אבל לענין דיני גדלות בשעת תביעה נלמד גם בהלואה וגזילה מגזירת הכתוב דגבי שומרין, והקשו התוספות על רש״י דמחייב בקטן הבא בטענת אביו שבועה, והקשו התוספות דבהגוזל קמא ממעטינן נתנו כשהוא קטן ותבע כשהוא גדול, ואם כן הוא הדין בנתנו כשהוא גדול ותבעו כשהוא קטן.

[מתוך לשון התוספות כתובות י"ח א': "ועוד דבהגוזל קמא (בבא קמא דף ק"ו ב' ושם) ממעטינן נתנו כשהוא קטן ותבעו כשהוא גדול עד שתהא תביעה ונתינה שוין בגדלות, והוא הדין דמהאי קרא ממעט נתנו כשהוא גדול ותבעו כשהוא קטן, דהיינו כגון שנתן לו אביו ותבעו בקטנות"]


וקשה להבין דברי התוספות מאין הוכיחו דמזה דנתמעט דנתנו כשהוא קטן ותבעו כשהוא גדול ידעינן דנתמעט גם כן נתנו כשהוא גדול ותבעו כשהוא קטן גם לענין שמירה, הא לכאורה ליכא בזה גזירת הכתוב דבעינן תרווייהו, אלא דאימעוט נתנו כשהוא קטן מדין טענת נתינה לעשות דין טוען טענת גנב. ומה שייך זה לענין למעט נתנו כשהוא גדול ותבעו כשהוא קטן, אולם עזרני השם ית', דהנה באמת הא חזינן דבמיעוט דנתנו כשהוא קטן ותבעו כשהוא גדול נתמעט גם מן השבועה עצמה מלבד דנתמעטה מדין טוען טענת גנב לענין כפל אלא נתמעטה השבועה מצד עצמה, דאם נאמר דלא היה המיעוט מדין שבועה עצמה נמי, אם כן מה בכך דליכא דין טוען טענת גנב ולא קרינן ונקרב בעל הבית לשבועה, משום דבעינן שתהא שבועת הטענה והא ליכא שבועת הטענה, מכל מקום וכי בשביל כך תתמעט גם השבועה של שומרין, הא השבועה של שומרין לא תלוי בדין טוען טענת גנב, ואדרבא דדין טוען טענת גנב תלוי בדין שבועה, ובעל כרחך צריך לומר דגם שבועת השומרין בעצמה בעי טענה, אלא דהשתא על ידי נתינה חשיב טענה ובא הגזירת הכתוב למעט השבועה על ידי דליכא טענה.


ה) והרי זה צריך להכין למה תלוי השבועה בטענת הנתינה הא עתה יש שפיר טענה על ידי שהוא גדול וטוען ברי ובעל כרחך צריך לומר דלשבע מצד שבועת השומרין בעינן שיהיה גדול גם בשעת נתינה מגזירת הכתוב דבעינן גדול גם בשעת נתינה דהוא התחלת הטענה, ולא מהני מה שהוא גדול אחר כך, מכיון דבשבועת השומרין הוי זה דין בחלות הטענה, ואף דגם מה שגדול הוא אחר כך נמי יש בו כדי לעשות טענה, מכל מקום לא סגי בזה לחוד אלא דבעינן שיהיה גדול נמי בתחילה, ואם כן הכי נמי להיפוך בבא בטענת אביו לא מהני מה שבא מכח אביו, אלא בעינן גמי שיהיה גדול בשעה שבא לבית דין, דאף דלא בעינן בהלואה שיהיה גדול בשעת הלואה, היינו משום דהלואה אינה דין בעשיית הטענה, אבל התביעה הוא דין בעשיית הטענה של הלואה כמו הנתינה בדיני השמירה.


ואולם הרמ״ה סובר דלא משום גזירת הכתוב הוא דבעינן שיהיה גדול בשעה הנתינה, אלא דכל דין הנתינה הוא חלות בהשמירה, ובלא נתינה לא חשיב שומר כלל לענין שבועה דטענתו שאחר כך בגדלותו לא מעלה ולא מוריד, ואינו תלוי דין טענת השומרין בהשעה שבא לבית דין, אבל באמת בחדא סגי, על כן אין ללמוד מזה שום לימוד לענין בא בטענת אביו גבי שומרין, ולגבי הלואה מודה הוא דמסברא ידעינן דבעינן שיהיה טענת ברי כשבא לבית דין וקטן טענתו טענת שמא הוא.


ו) ועל כן נראה דאזלי לטעמייהו, דהתוספות סוברים דלא נתמעט נתנו כשהוא קטן ותבעו כשהוא גדול מהשמירה עצמה, אלא מהשבועה, ואם כן הרי צריך לומר דמה דנתנו כשהוא קטן ותבעו כשהוא גדול פטור משבועה גם כן, ולא נאמר דנהי דהוי כמו לא נתנו, מכל מקום הא הוי שומר, ואם כן ישבע שבועת השומרין על ידי דבשעת טענה הרי הוא גדול, ובעל כרחך דהוי גזירת הכתוב דבעינן שיהיה גדול בשעת נתינה דהוא תחילת הטענה נמי, אם כן למדו מזה דהכי נמי בעינן שיהא גדול בשעת תביעה, ועל כן קטן הבא בטענת אביו נמי פטור. והרמ״ה לשיטתו, דהמיעוט הוא מעיקר השמירה, ועל כן אם קטן הבא בטענת אביו דאיכא שמירה חייב שבועה. וכן הוא בתומים סי׳ צ״ו.


ונראה דעל כל פנים דאף דלהראב״ד נמי יש מיעוט גבי שומרין מדין טענת הנתינה כמו דחזינן גבי שואל, מכל מקום סובר הראב"ד דעיקרה הוא על ידי דחסר כל כך דיני השמירה, דאף גבי שואל דנעשה שואל לקטן, מכל מקום חסר בו דיני השומרין לענין שבועה וכפל כמו בשארי שומרין. ואולם בהשבועה עצמה סובר כסברת הרמב"ם דאין זה נשבע על ידי טענת קטן שנאמר אין נשבעין על טענת חרש שוטה וקטן, ועל כן סובר דאם קטן הבא בטענת אביו גבי שומרין מכיון דהשמירה שפיר הויא שמירה, על כן גם בכלל השבועה הוא. ואולם לשיטת הרמב"ן דסובר דהמיעוט הוא רק מדיני הנתינה, ואף שנעשה שומר, אם כן גם בבא בטענת אביו נמי נתמעט על כל פנים מדין הנתינה והתביעה. ונתישבו דברי רבנו התומים. [אין התומים תחת ידי כעת לצערי]


והנה קטן הבא בטענת אביו לענין כפל אם נתמעט מעיקר הדין טוען טענת גנב כמו בהיה קטן בשעת נתינה דליכא דין טוען טענת גנב, ואפילו אם נשבע על ידי גלגול והכי נמי לענין בא בטענת אביו ליכא עיקר דין טוען טענת גנב, או לא, אלא דנאמר דרק משבועה אימעיט, דדין זה דיהיה גדול בשעה תביעה, הוא רק בהשבועה עצמה ולא בהכפל, ונפקא מינה הוא לשיטת הרמב״ם דשבועת השומרין לא תלוי בדין הנתינה, ואם כן קטן הבא בטענת אביו יהיה חייב כפל, ועדיין צריך עיון.


ז) והנה לפי דברי התוספות דסוברים דגם נתנו כשהוא גדול ותבעו כשהוא קטן פטור מגזירת הכתוב, דבעינן שיהא גדול בתחילת חלות טענה, ובשעת הטענה עצמה דהיינו כשבא לבית דין, ודין זה שייך גם בהלואה, דאם בא קטן בטענת אביו אינו נשבע, ואף שאפשר לומר דזהו לא מגזירת הכתוב זה דבעינן תרוויהו, דהרי בהלואה עיקר חלות הטענה הוא בשעת בואו לבית דין, וכשהוא קטן הרי זה עיקר טענת קטן, ואע״פ דלשיטת רש"י גם זה חשוב כי יתן איש, אולם התוספות אפשר שסוברים דזה לא חשיב כלל כי יתן איש, משום דעיקר הטענה הוא דקטן, אבל על כל פנים חזינן מהגזירת הכתוב דכי יתן איש דלגבי שמירה דיש גזירת הכתוב שיהיה גדול הן בשעת תחילת חלות הטענה, והן בשעת סוף הטענה, ואם כן מה היתה סברת המקשן דמקשה על רבי חייא בר אבא [בשם רבי יוחנן, בבבא קמא ק"ו ב'], ותיהוי נמי כאבידה, דכי היכי דגבי אבידה חשובה טענה להשביע ולחייב כפל אפילו אי ליכא נתינה, הכא נמי תיהוי כאבידה.

וקשה הא מדממעטינן נתנו כשהוא קטן ותבעו כשהוא גדול, חזינן דבא הכתוב להצריך בר דעה בהטענה, דהא גם בסוף בעינן נמי בר טענה, ואם כן מה קשה עליו מדין אבידה, הא באבידה הוי גדול בתחילה ובסוף, דבשלמא לשיטת רש"י אתי שפיר דכל הגזירת הכתוב הוא רק למעט דין נתינתו דקטן דהוי כלא נתנו, ועל כן הקשה רבי חייא בר אבא דלא לבעי נתינה כלל כמו באבידה דהוי טענה אפילו בלא נתינה, אבל לשיטת התוספות דגם נתנו כשהוא גדול ותבעו כשהוא קטן דאע״ג דאיכא נתינה נמי פטור, ובעל כרחך דהביאור של הפטור הוא על ידי דבעינן מגזירת הכתוב שיהיה גדול בתחילה ובסוף, ואם כן הרי ודאי דעיקר המיעוט הוא דבעינן בר דעה ולא דעיקר הגזירת הכתוב הוא הנתינה, דנתינת קטן לא הוי נתינה, דהא גם נתנו כשהוא גדול וטענו כשהוא קטן נתמעט ואף דאיכא נתינה.


ואולם הביאור הוא כך, דהמקשן ידע שפיר דביאור של הגזירת הכתוב הוא שיהיה גדול בשעת נתינה דהוי תחילת הטענה, ובסוף דהוא הטענה, ואולם בלא חידושא דרבי חייא בר אבא הוי הסברא דנהי דבעינן גדלות בתחילת הטענה ואולם תחילת הטענה היא האכילה שאכלו כשהוא גדול, ואז מתחלת התביעה, אלא דרבי חייא בר אבא חידש דיש עוד גזירת הכתוב דהטענה מתחלת בשעת נתינה, ועל זה הקשה רבי חייא בר אבא ותיהוי כאבידה [המעתיק לדפוס לא הבחין בין רחב"א [רבי חייא בר אבא] לבין ראב"מ [רבי אבא בר ממל], וכתב בכל מקום רחב"א, וכמו שעשה בכמה מקומות, והנחתיו כמו שנדפס ויובן בנקל לפי העניין לפי הסוגיא בבבא קמא ק"ו ב'], דאף דליכא נתינה מכל מקום חייב שבועה על ידי דהוא גדול בעת אכילה ובשעת תביעה כמו אבידה, ואף דליכא נתינה כלל נמי, ותירץ רב אשי דגבי אבידה אף דליכא גבה נתינה מכל מקום חשיב זה דאיכא טענת נתינה דעל ידי דהתחלת חלות שמירתו היתה בגדול, מה שאין כן בנתינת קטן אין זה חשוב טענת נתינה, דעל ידי דלא אתא לידיה מכח בר דעת.


ח) והנה הרמ״ה בשיטה מקובצת שם כתב וזה לשונו: "אבל השתא דתקינו רבנן לפעוטות דליהוי מקחן מקח וכו', הכי נמי הלואתן הלואה ומכי משיך ליה לוה לממונא מינייהו מחייב באחריותיה וכו'" יעויין שם, מוכח מזה דבהלואת קטן שלא הגיע לעונת הפעוטות לא נתחייב באונסי החפץ, וכן מבואר מזה דליכא גם כן דין שואל ומשאיל בקטן שלא הגיע לעונת הפעוטות משום דבעינן דעת של הקנאה גבי שואל ומשאיל, ואין להקשות דיהיה על כל פנים שואל שלא מדעת, והכי איתא במנחת חינוך מצוה ס' דיני שואל, דנעשה שואל שלא מדעת, וצריך לומר דהרמ״ה איירי כל זמן שלא נשתמש עדיין. נמצא דבשארי שומרים דקטן נתמעט בהו מקרא דכי יתן איש גם אם הגיע לעונת הפעוטות נמי ליכא דין שמירה, אבל מדין שואל,  דקטן לא נתמעט מדין שואל ומשאיל כמו שכתב המחנה אפרים, אלא דעיקר החסרון הוא על ידי דליכא דעה של הקנאה, להכי מהני בשואל הגיע לעונת הפעוטות.


היוצא מכל דברינו, דבביאור דין מיעוט דנתנו כשהוא קטן ותבעו כשהוא גדול, לשיטת הראב״ד הוא מיעוט מדין מסירה לשמירה, ואף בשואל דלא נתמעט קטן מדין שואל ומשאיל, מכל מקום מדין שמירה לענין דין טענת נתינה נתמעט, דלענין זה אינו שומר גם בשואל עד שיהא גדול בשעת נתינה.

ולשיטת הרמב״ם והרמב"ן אף דשבועת שומרים לא הוי בכלל אין נשבעין על טענת חרש שוטה וקטן, מכל מקום נתמעט מדין הנתינה לענין שבועה וכפל, אלא דלדעת הרמב"ם השבועה עצמה לא בעי דיני טענה, ולא נתמעטה מקרא דכי יתן איש, וכמו התשלומין של שומרין, אבל לענין לחייב כפל בעי שבועה כזו שיהיה על ידי טענה, ומזה נתמעט קטן מקרא דכי יתן איש, דאין לו טענת נתינה ואם כן השבועה לא באה על ידי טענה, ומדלא באה על ידי טענה אינה מחייבת כפל.

ולשיטת הרב המגיד נתמעטה גם מדין שהוא בכלל אין נשבעין על טענת חרש שוטה וקטן ועל כן גם אם בא בטענת אביו פטור דחולק על עצם סברת הרמב"ם דכתב דאין זה בכלל אין נשבעין על טענת חרש שוטה וקטן, דלשיטת הרב המגיד הוי שבועת שומרים גם בכלל אין נשבעין על טענת חרש שוטה וקטן, והוא כסברת הרב הגאון ר' חיים דוב נ"י, שהבאתי למעלה בביאור דברי הראב"ד, אבל באמת אין זה סברת הראב״ד אלא הוא דעת הרב המגיד, וסברת הראב"ד הוא כמו שכתבנו למעלה.

 

ברכת שמואל – בבא קמא מ'

06/10/2010

סימן מ.

בענין שבועת השומרים לקטן אי נשבעין או דאין נשבעין, דפליגי הרמב"ם והראב"ד.

א) הרמב"ם בפרק ב' מהלכות שכירות הלכה ז' כתב וזה לשונו: "קטן שהפקיד ביד גדול או השאילו הרי זה הגדול נשבע שבועת השומרין לקטן. הורו רבותי שאין זה נשבע בטענת קטן כדי שנאמר אין נשבעין על טענת קטן, שכל השומרין שבועתן שבועת שמא היא".

[בשבועות מ"ב א': משנה: "אין נשבעין על טענת חרש שוטה וקטן ואין משביעין את הקטן".

מאי טעמא, אמר קרא (שמות כב, ו) כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור ואין נתינת קטן כלום".
ודעת הרמב"ם שזה נאמר רק לגבי שבועת מודה במקצת או עד אחד שצריך טענת ברי של התובע. אבל בשבועת השומרים כיוון שכדי להשביע די בטענת שמא ואין צריך טענת ברי, לא מגרע שהטוען קטן.
ומה שבבא קמא ק"ו ב' נתמעט קטן שהפקיד אצל שומר, זהו דווקא למעט לחייב את השומר לשלם כפל כשטוען טענת גנב, אבל לא למעט משבועה]

ובהשגות הראב"ד וזה לשונו: "ורבותי הורו ואני מסכים עמהם שאינו נשבע כלל, ואפילו היסת [שבועה מתקנת חכמים], שאין נתינת קטן כלום ואם פקדון אין כאן שבועה אין כאן, ואפילו באבידה אינו [שבועת שומר אבידה שאינה מכח הפקדת הבעלים, ולא בא עליו החיוב כיוון שחייב עצמו כלפי הבעלים, אלא התורה הטילה עליו חיובי שומר], דאבידה אתיא מכח בן דעת, ותמה על עצמך דכולה פרשתא עיקר בשבועת השומרים ועלה קאמר איש פרט לקטן.

ועוד על ודאי שלו אין נשבעין על ספק שלו נשבעין?" עד כאן לשונו.

[בבא קמא ק"ו ב':

ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, הטוען טענת גנב באבידה משלם תשלומי כפל. מאי טעמא דכתיב: (שמות כב, ח) "על כל אבדה אשר יאמר".

איתיביה רבי אבא בר ממל לרבי חייא בר אבא: (שמות כב, ו) ""כי יתן איש" – אין נתינת קטן כלום [דכתיב איש פרט לקטן דאין נשבעין על טענת נתינתו, ואין באין לידי כפל על ידו, דהכא כפל כתיב. רש"י].

ואין לי אלא שנתנו כשהוא קטן ותבעו כשהוא קטן [דאיכא למימר דהאי איש אהשתא קאי, והכי קאמר כי יתן מי שהוא עכשיו איש בשעת טענה, פרט לנתינת מי שהוא עדיין קטן. אבל אי הוי עכשיו איש לא ממעט ליה. רש"י], נתנו כשהוא קטן ותבעו כשהוא גדול מנין [דפטור. רש"י]? תלמוד לומר: (שמות כב, ח) "עד האלהים יבא דבר שניהם" – עד שתהא נתינה ותביעה שוין כאחד". [איתקוש נתינה והעמדה בדין להדדי דבתרוייהו בעינן איש. רש"י]

ואם איתא תיהוי נמי כאבידה? [דליכא נתינה, והוי טענה להשביע ולהתחייב כפל, וכי תבעו כשהוא גדול ליחייביה להאיך שבועה וכפילא אע"ג דנתינה ליכא. רש"י]

אמר ליה הכא במאי עסקינן כגון שאכלו כשהוא קטן. [שאכלו בעל הבית לפקדון בעוד שהמפקיד קטן, דלא ירד פקדון זה לתורת טענה מעולם, אבל אבידה מכי מטא לידיה דהאי איחייב ליה שהרי יש לה בעלים בני טענתא]

אבל כשהוא גדול מאי, הכי נמי דמשלם [ דמשהגדיל קטן ונעשה בר טענה נתחייב זה לבא עמו לדין ואע"ג דנתינה לא הואי. רש"י]? אי הכי אדתנא עד שתהא נתינה ותביעה שוין כאחד ליתני עד שתהא אכילה ותביעה שוין כאחד?

אמר ליה תני עד שתהא אכילה ותביעה שוין כאחד.

רב אשי אמר לא דמי, אבידה קא אתיא מכח בן דעת, והא לא אתיא מכח בן דעת".

תוספות: "הא לא אתי מכח בן דעת. ואליבא דרב אשי דאמר אין יכול להשביע כלל כל מה שהפקידו בקטנותו אפילו הפקדון בעין, אבל לשינויא קמא יכול להשביעו כשהוא בעין"]

והנה לבאר באור השגה הראשונה וביאור דעת הרמב"ם נקדים סוגית הגמ' בדף ק״ו ב':

"ואמר רבי חייא בר אבא אמר ר' יוחנן הטוען טענת גנב באבידה משלם תשלומי כפל מאי טעמא דכתיב על כל אבדה אשר יאמר, איתיביה רבי אבא בר ממל לרבי חייא בר אבא כי יתן איש אין נתינת קטן כלום, ואין לי אלא שנתנו כשהוא קטן ותבעו כשהוא קטן, נתנו כשהוא קטן ותבעו כשהוא גדול מנין תלמוד לומר עד האלהים יבא דבר שניהם עד שתהא נתינה ותביעה שוין כאחד, ואם איתא תיהוי נמי כאבידה, אמר ליה הכא במאי עסקינן כגון שאכלו כשהוא קטן, אבל כשהוא גדול מאי הכי נמי דמשלם, אי הכי אדתנא עד שתהא נתינה ותביעה שוין כאחד ליתני עד שתהא אכילה ותביעה שוין כאחד, אמר ליה תני עד שתהא אכילה ותביעה שוין כאחד. רב אשי אמר לא דמי לאבידה, אבידה אתיא מכח בן דעת והא לא אתיא מכח בן דעת".


והמתבאר מתוך הסוגיא דיש שני דינים למעט קטן, א', מדין טענה שאין נשבעין על טענת חרש שוטה וקטן דילפינן מקרא דכי יתן איש דאין נתינת קטן כלום [לקמן מבאר שבשומרים הטענה היא המסירה, שאין צריך טענת ברי וכל דין הטענה הוא בנתינה], הב', דנתמעט גם בתבעו כשהוא גדול דשפיר איכא תביעה בגדול, מכל מקום נתמעט דבעינן גם נתינה בגדול, דילפינן מקרא דעד אלהים יבא דבר שניהם, עד שתהא נתינה ותביעה שוין כאחד. [לפני מסקנת רב אשי כל זה הוא כשבעל הבית אכל את החפץ כשהמפקיד עוד קטן. אבל אם החפץ היה בעין כשהוא גדול ותובעו יתחייב עליו השומר כמו שחייב על אבידה אע"פ שלא היתה בה נתינה כלל. ורב אשי חידש שזה גרע מאבידה, שאע"פ שעל אבידה חייבו הכתוב גם בלי מסירה לשומר, זהו משום שבאה מכח בן דעת, אבל מסירת קטן אינה מחייבת כלל, וגם אם החפץ בעין עכשיו, כיוון שנמסר כשהיה בעליו קטן לא מתחייב עליו השומר]

וצריך ביאור בהך מיעוטא דבעינן נתינה בגדול, האם נאמר דנתמעט קטן מעיקר דין מסירה לשמירה, דקטן אין לו דין שמירה כלל, דנתמעט מעיקר הפרשה של שומר, דאינו נעשה שומר על ידי מסירתו, והוי הך מיעוט כמו מיעוט דנתמעט מקרא דלשמור ולא לאבד, לשמור ולא לחלק [בבא קמא צ"ג א' שאם מסר הבעלים לשומר חפץ על מנת שיאבדו או שיחלקו לעניים לא נעשה המקבל שומר כלל על החפץ], דשם נתמעט דאין זה מסירה לשמירה כלל, ואינו שומר כלל על ידי מסירה כזו, והכא נמי הא ביאור דהך מיעוט דכי יתן איש דאין נתינת קטן כלום, דאין זה מסירה לשמירה ואינו נעשה שומר כלל, או לא, דקטן לא נתמעט מעיקר דין מסירה לשמירה, אלא נעשה שפיר שומר על ידי מסירתו דקטן כמו בגדול, אלא דהוא גזירת הכתוב דבעינן נתינה ותביעה בגדול, ולהלן נבאר איה"ש שיטת הראשונים ממה הוא נתמעט, אם משבועה נמי או מכפל לחוד, אבל על כל פנים מיהת לא מעיקר שמירה הוא נתמעט, אלא דאם נאמר כן, עיקר הלימוד הוא דבעינן נתינה ותביעה שוין בגדול, ולאופן הא' עיקר הלימוד הוא, דאין נתינת קטן כלום.


ב) והנה מקושיית הגמרא שהקשה רבי אבא בר ממל, דאם איתא דטוען טענת גנב באבידה חייב כפל, איך נתמעט נתנו כשהוא קטן ותבעו כשהוא גדול מדין טוען טענת גנב, תיהוי נמי כאבידה דליכא גם כן נתינה והוי טענה להשביע ולחייב כפל, וכי תבעו כשהוא גדול גם כן לחייביה להאיך שבועה וכפל, חזינן להדיא דלא היה מפרש דין מיעוט דנתנו כשהוא קטן ותבעו כשהוא גדול מעיקר דין מסירה לשמירה, דאם כן מה הקשה מאבידה דזה הא בלא דינא דרבי יוחנן ידוע דאיכא דין שומר אבידה מקרא דואספתו אל תוך ביתך, וממתניתין דמה יהא בדמים בבבא מציעא בדף כ״ח ב' [כל דבר שעושה ואוכל יעשה ויאכל, ודבר שאין עושה ואוכל ימכר, שנאמר (דברים כב, ב) "והשבותו לו" ראה היאך תשיבנו לו.

מה יהא בדמים? רבי טרפון אומר ישתמש בהן לפיכך אם אבדו חייב באחריותן. רבי עקיבא אומר לא ישתמש בהן לפיכך אם אבדו אין חייב באחריותן] ולא בא רבי יוחנן להשמיענו דאיכא דין שומר באבידה, אלא דהעיקר בא להשמיענו דאיכא דין שבועה וכפל באבידה, ואם כן אם נאמר דרבי אבא בר ממל היה מפרש המיעוט דנתנו כשהוא קטן ותבעו כשהוא גדול הוי מעיקר השמירה, ואם כן מאי פריך תיהוי נמי כאבידה, הא באבידה שפיר איכא דין שמירה על כן חייב שבועה וכפל. מה שאין כן נתנו כשהוא קטן ותבעו כשהוא גדול דנתמעט מעיקר דין השמירה, לא שייך חיוב דין שבועה וכפל, אלא דלא בא למעט מעיקר דין השמירה, אלא דאע״ג דנעשה שומר ומכל מקום פטור משבועה ומכפל לשיטת הרמב"ן דנבאר להלן או כשיטת הרמב"ם דנתמעט רק מכפל, ומשום גזירת הכתוב דבעינן נתינה ותביעה שוין בגדול.

ועל כן הקשה על רבי יוחנן דהא לדידיה דבאבידה נמי איכא שבועה וכפל למה לא יתחייב שבועה וכפל גם בנתנו כשהוא קטן, נהי דליכא נתינה, והא גם באבידה ליכא נתינה, ואפילו הכי חייב שבועה וכפל.

וכן לתירוץ דרבי אבא בא ממל דתני עד שתהא אכילה ותביעה שוין בגדול בודאי דאין זה דין בעצם המסירה לשמירה, אלא דהגזירת הכתוב הוא דבעינן שיהיה שומר רגע אחד כשהוא גדול, ועל פקדונו של קטן ליכא שבועה, אבל בודאי דעל כל פנים נעשה שומר לקטן.


ג) אלא דבתירוצו של רב אשי דקיימא לן כותיה יש להסתפק בביאור הך מיעוטא, דיש לפרש מה דלא קשה מאבידה, הוא משום דהמיעוט הוא בנתינת קטן דלא אתו מכח בן דעת ונתמעט מעיקר מסירה לשמירה דאינו שומר על ידי נתינת קטן, אבל אבידה דאתי מכח בן דעת נהי דליכא נתינה, אבל מכל מקום מכח בן דעת קא אתי והוי שומר וממילא גם שבועה וכפל מחייבתן, ולפי זה גם באבידה נמי אם הגביה אחר אבידת קטן, לא נעשה שומר דהא דין שומר אבדה ודאי דאינה דין שמירה אחרת, דהא רק ארבעה שומרים איכא בתורה ולא חמשה, אלא דלענין מה דבעינן בכל שומרין משיכה וקבלת שמירה, בזה רק לחוד שאני אבדה, דנעשה שומר בעל כרחו על ידי דרחמנא שעבדיה בעל כרחו, אבל על כל פנים קטן שנתמעט מדין פרשתא דשמירה דאין נתינת קטן כלום גם מדין שומר אבדה נתמעט, דליכא דין שמירה על אבידתו, או דיש לפרש גם בתירוצו של רב אשי דלא הוי המיעוט מעיקר דין השמירה דנתינת קטן אינו עושה מסירה לשמירה, אלא דהמיעוט הוא דאע״פ שנעשה שומר מכל מקום אין נתינתו כלום לענין לחייב שבועה וכפל דבעינן נתינה ותביעה שוין בגדול.

ולא דמי לאבידה, דאבידה אתא מכח בן דעת יש לה טענת נתינה, אבל נתינת קטן דלא אתא מכח בן דעת אין לה טענת נתינה.


ד) והנה בענין ב' האופנים הנ״ל מחולקין הרמב״ם והראב״ד, דהראב״ד מפרש בתירוץ דרב אשי דעיקר דין המיעוט הוא שנתמעט מעיקר דין מסירה לשמירה, ודייק הראב״ד דאין נתינת קטן כלום.

ועל כן השיג השגה הראשונה דאף דאם נסכים להרמב״ם בסברתו דאין זה נשבע בטענת קטן, דמכיון דלא בעינן טענת ברי. ועל כן לא נתמעט קטן משום דאין נשבעין על טענת חרש שוטה וקטן, דאפילו אם נאמר כן, מכל מקום הא יש עוד דין דגם נתנו כשהוא קטן ותבעו כשהוא גדול גם כן נתמעט, והראב״ד מפרש דנתמעט דאין מסירתו כלום ואינו נעשה שומר, אם כן ממילא משום הך דינא ודאי דליכא שבועה על פקדונו, וזה לשונו הקדוש: "דאם פקדון אין כאן שבועה אין כאן, ואפילו באבידה אינו וכו'".


והרמב״ם מפרש תירוץ דרב אשי דאין ביאורו דנתמעט מדין שמירה, אלא דהגזירת הכתוב דבעינן נתינה ותביעה בגדול, ומחלק בין אבידה דאף דליכא נתינה, מכל מקום שפיר הוי טענה להשביעו ולחייב כפל על ידי דאתי מכח בן דעת, מה שאין כן קטן דלא אתי מכח בן דעת, ומפרש דהגזירת הכתוב הוא דוקא לענין כפל ולא לענין שבועה, ומביא דין זה דנתנו כשהוא קטן ותבעו כשהוא גדול בהלכות גניבה פרק ד' הלכה ט' וזה לשונו: "הטוען טענת גנב בפקדון של קטן, אע"פ שנתן לו כשהוא קטן ותבעו כשהוא גדול ונשבע, ואחר כך באו עדים פטור מן הכפל, שנאמר כי יתן איש ואין נתינת קטן כלום, וצריך שתהא נתינה ותביעה שוין בגדול".

הרי דכתב דעיקר המיעוט הוא על ידי גזירת הכתוב דבעינן נתינה ותביעה שוין בגדול, ולא דנתמעט מעיקר דין השמירה, וגם כתב דהגזירת הכתוב הוא לענין כפל ולא לענין השבועה ולקמן נכתוב בזה קושית הרמב"ן והר״ן בעזה״י.


ועתה נבוא לבאר השגה השניה: "ותמה על עצמך דכולה פרשתא עיקר בשבועה השומרים ועלה קאמר איש פרט לקטן. בזה הוא חולק על עיקר הסברא דסובר הרמב״ם דלענין שבועה שומרין דאינו נשבע משום טענה, על כן לא נתמעט משום דאין לקטן דין טענה, ועל זה משיג דהא עיקר הפרשה בשומרין כתיב ועלה קאמר איש פרט לקטן, ואם כן גם משבועת השומרין גם כן נתמעט. ולא סבירא ליה להראב"ד דעירוב פרשיות כתיב כאן.

ועיין בהרב המגיד דתירץ להשגה זו, דהרמב״ם בשיטת הר"י מיגש קאי דסובר דעירוב פרשיות כתיב כאן, ונמצא דהמיעוט דאיש ולא קטן מן טענה בא למעט דיני השבועה [שבועת מודה במקצת ועד אחד שבאות על ידי טענה], דשבועת הטענה דתלוי בדין טענה, אבל שבועת השומרין דלאו מדין טענה היא אינה בכלל המיעוט.

[לשון המגיד משנה שכירות ב' ז':

"קטן שהפקיד ביד גדול וכו' הורו רבותי שאין זה נשבע בטענת קטן וכו'. זה דעת הרב אבן מיגש ז"ל בפירושיו בשבועות פרק שבועת הדיינין (דף ל"ח) דכי אמרינן במתניתין שאין נשבעין על טענת קטן דוקא שבועת מודה מקצת ועד אחד, שהן באות מחמת טענה, אבל שבועת שומרין שהיא באה על שמא כיון ששמר לקטן נתחייב לו שבועת השומרין. ואע"פ שמכי יתן איש אל רעהו למדו זה ואמרו אין נתינת קטן כלום, ופסוק זה בשומרים הוא כתוב, לא לענין שומרין פטרו הכתוב אלא עירוב פרשיות כתוב כאן, כמו שכתב בפירושיו בארוכה.

אבל הרמב"ן והרשב"א ז"ל והרבה מהמפרשים ז"ל חולקים עליו ואמרו שדבר תורה אין נשבעין לקטן והביאו לזה ראיות.

ומכל מקום יש שהורו שנשבע הוא שבועת היסת על ידי קטן שלא כדברי הראב"ד ז"ל בהשגות שכתב שאפילו היסת אינו נשבע. ועוד יתבאר זה פרק ה' מהלכות טוען ונטען"]

והשגה השלישית. "על ודאי שלו אין נשבעין, על ספקו לא כל שכן". והביאור לדבריו יש לומר על ב׳ פנים, א', כמו ששמעתי מפי הרב הגאון רבי חיים דוב נ״י מבריסק בלמדו בישיבתנו, דצריך לחקור בהא דשבועת השומרים נשבעין בטענת שמא, אם הוא משום דאין צריך כלל דין טענה בשבועת השומרים, או דבודאי צריך דין טענה גם בשבועת השומרים אלא דגם טענה בשמא הוי טענה גבי שומרים, ואמר דזהו ביאור דברי הראב״ד שמשיג דעל ודאי שלו אין נשבעין על ספק שלו נשבעין, פירוש דהא על כל פנים גם ספקו מדין טענתו הוא השבועה, והרי נתמעט קטן דאין לו טענה.


ה) ולעניות דעתי נראה לבאר באופן אחר, ונקדים לבאר מחלוקת רש״י ותוספות בכתובות דף י״ח א' אם קטן הבא בטענת אביו הוי בכלל דאין נשבעין על טענת חרש שוטה וקטן, או לא, שיטת רש"י דבא בטענת אביו אין זה בכלל דאין נשבעין על טענת קטן. והסבר הדבר הוא דהמיעוט דכי יתן איש ולא קטן צריך באור, האם נאמר, דהמיעוט הוא מדין תביעה, ביאור הדבר דלאו בר טענה הוא, דתביעתו אינו עושה דין טענה, ועל כן אם בא בטענת אביו דאז הרי יש כאן דין תביעה דאביו מהני נמי טענתו, דאף דצריך לבוא לבית דין ולטעון מכל מקום בזה שפיר יש לו דין טענה דעל כל פנים הוא בא מכח בר טענה דהוא אביו, או דנאמר דנתמעט מדין טענה נמי, ביאור הדבר דעצם טענתו הוי גם כן שמא וליכא בה דין טענה ולא עדיף מן גדול וטוען טענת שמא דגם כן לא מהני, ואם כן אפילו בא בטענת אביו נמי לא מהני על ידי דסוף סוף עצם טענתו הוא טענת שמא, ואע"ג דלהרבה שיטות מהראשונים לענין היסת חייב על פי קטן היינו משום דבהיסת לא בעינן דין טענה, אלא ברי לחוד וברי שפיר הוי על פי קטן, אבל בשבועה דאורייתא דבעינן דין טענה בזה נתמעט קטן מקרא דכי יתן איש שאין לו דין טענה, וטענתו הוי טענת שמא.


ובזה פליגי רש״י ותוספות, דדעת רש"י דעיקר המיעוט שנתמעט קטן הוא רק מדין בר טענה דהיינו דתביעתו אינה עושה דין טענה, ועל כן סובר דכי בא בטענת אביו דאז הרי יש כאן דין תביעה דאביו, שפיר מיקרי זה טענה דהוי תביעה גמורה וחשיב זה כי יתן, ואף דצריך לבוא לבית דין ולטעון, מכל מקום בזה שפיר יש לו דין טענה דעל כל פנים הוא בא מכח בר טענה, והתוספות סוברים דלא מהני בא בטענת אביו דמה בכך דאיכא תביעה דאיש, מכל מקום עצם מה דבא לבית דין אינה טענה ולא עדיף מן גדול הטוען בטענת שמא.


והנה הראב"ד בהלכות טוען ונטען פרק ה' הלכה ט' סובר בחדא כרש״י ובחדא כהתוספות דהיינו לגבי שמירה, דעיקר השבועה לא בעי שיבוא לבית דין, אלא דעיקר דין הטענה דגבי שומרין הוא המסירה דהוא הנתינה לפקדון זהו שעושה דין הטענה, ועל כן מהני בזה תביעתו דקטן הבא בטענת אביו, דהנתינה הא שפיר הוי תביעה דגדול, ומה שקטן הוא הבא לבית דין לא הוי חסרון, דהא בשומרין לא בעינן טענת ברי, ואולם בשבועת הטענה [מודה במקצת] דבעינן טענת ברי ובעינן שיבוא לבית דין לא מהני מה שבא בטענת אביו.


ויוצא מדברינו דלשיטת הראב״ד גם בדיני שבועת השומרין בעינן טענה ונתמעטה שבועת שומרין גם כן מקרא דכי יתן איש, אולם לא דמי לדין טענה דבעינן גבי שבועת הטענה, דהתם בעינן טענת ברי ובעינן שיבוא לבית דין, אבל בשומרין לא בעינן רק תביעה, דהיינו דעל ידי הנתינה נעשה השבועה, ולא בעינן שם שיבוא לבית דין ועל כן מהני טענת שמא, ונמצא דבשומרין הוי הנתינה התביעה, ובשבועת הטענה מה שבא לבית דין הוי הטענה ועל כל פנם נתמעט קטן גם מקרא דכי יתן איש, ועל כן השיג דעל כל פנים דאם נתנו כשהוא קטן דליכא גם דין תביעה דהא התביעה עצמה היא דקטן, ואם כן אם על ודאי שלו אין נשבעין על ספקו שלו נשבעין? פירוש דסוף סוף הא התביעה של קטן הוא ונתמעט מדין תביעה מקרא דכי יתן איש.

ובקטן הבא בטענת אביו שפיר מודה להרמב״ם. וכדברים האלו מבואר בשיטה מקובצת בבבא קמא בשם הרמ״ה יעויין שם.

והרמב״ם סובר דשבועת השומרים ליכא בה דין טענה לגמרי אפילו בהנתינה נמי, ולא נתמעטה כלל מקרא דכי יתן איש ולא קטן, על ידי דטענתו טענת שמא היא, פירוש ואם כן סובר הרמב"ם דלאו מדין טענה הוא כלל ועל כן לא בעינן גם בר תביעה.


ועתה נבוא לבאר דברי הרמב"ם בעזרת הש"י, וכבר נתבאר דהרמב"ם מפרש דהמיעוט דנתנו כשהוא קטן ותבעו כשהוא גדול דלאו מדין מסירה ושמירה נתמעט, אלא דגזירת הכתוב הוא לענין גניבה שחידשה התורה בדין טוען טענת גנב, דהנה מיעוטא דנתנו כשהוא קטן ותבעו כשהוא גדול ביאורו הוא כך, דהנה גניבה זו דטוען טענת גנב הרי היא גניבה מחודשת, וצוללים באזני דברי מו"ר בשיעוריו שאמר, דגניבה זו היא גניבה מחודשה, ונראה בעזרת ה' דהגניבה זו היא דין בשומרים, משום דגניבה הוא דוקא על ידי דבאיסורא אתא לידיה, והכא הא בהיתירא אתא לידיה וליכא גניבה, אלא דגזירת הכתוב הוא שתהיה זו גניבה אם טוען טענת גנב, ונראה דהוא דין בשומרין, דמה דהוי זה גניבה הוא גזירת הכתוב דעל ידי דיני שמירה, דהיינו דדין נתינתו אם טוען טענת גנב חשובה זו גניבה, ונמצא דיש בדיני שומרין שני דיני חיובים, א', דין חיוב שומרין בעצם, והב', דין חיוב שומרין שחל לענין דאם נעשה שומר וטוען טענת גנב נעשה גנב לענין שבועה וכפל.

ועל כן באה התורה למעט קטן מדין זה של שמירה, נהי דעדיין לא נתמעט כלל וכלל מדין השמירה לענין תשלומין, מכל מקום נתמעט מזה הדין של שמירה שחידשה התורה דשמירה מחייבת שבועה וכפל, וזהו שהרמב״ם סובר שבא הגזירת הכתוב למעט קטן מדין נתינתו שמחייבת שבועת השומרים, כאשר נבאר לקמן דאף דסובר דנשבע, מכל מקום נתמעט מדין טענה לענין שבועה וכפל כמו שנבאר להלן בסימן מ"א, בשם מו"ר, וממילא הוי כאילו לא נתנו וליכא הך חידושא דיתחייב שבועה וכפל, וממילא אינו גנב דהא בהיתירא אתא לידיה, ומדלית ליה דין טוען טענת גנב, ממילא הוי זה בהיתירא אתא לידיה ואינו גנב כלל, ומפרש הרמב"ם דהגזירת הכתוב לא בא למעט גוף השבועה אלא הכפל, לדידיה שבועת השומרין איכא גבי נתינת קטן דלא מדין דאין נשבעין על חרש שוטה וקטן איכא הכא, ולא מדין דנתמעט מדין הנתינה, ולכן פסק דחייב שבועה על טענת חרש שוטה וקטן.

ברכת שמואל – בבא קמא ל"ט

06/10/2010

סימן לט.

מילואים לענין אש משום חציו.

הנה לעיל בסימן י״ז בסוגיא דאש משום חציו, כתבנו מה דבעינן בידים לענין מלאכת שבת מקרא דלא תעשו, נסתפקתי בביאור הדין דבידים, אם הוא דין בהגברא, כונתי דלא עשה מעשה העבירה, וכמו דבעינן בידים גבי שארי מעשה עבירות כמו גבי מחיקת השם, דקיימא לן דגרמא מותר,

[שבת ק"כ א' במשנה:

"ועושין מחיצה בכל הכלים בין מלאין בין ריקנים בשביל שלא תעבור הדליקה. רבי יוסי אוסר בכלי חרס חדשים מלאין מים לפי שאין יכולין לקבל את האור והן מתבקעין ומכבין את הדליקה".

ושם בגמרא עמוד ב': "הרי שהיה שם כתוב לו על בשרו הרי זה לא ירחוץ ולא יסוך ולא יעמוד במקום הטינופת נזדמנה לו טבילה של מצוה כורך עליה גמי ויורד וטובל. רבי יוסי אומר לעולם יורד וטובל כדרכו ובלבד שלא ישפשף.

שאני התם דאמר קרא (דברים יב, ג) ואבדתם את שמם מן המקום ההוא לא תעשון כן לה' אלהיכם עשייה הוא דאסור גרמא שרי.

אי הכי הכא נמי כתיב (שמות כ, ג) לא תעשה כל מלאכה עשייה הוא דאסור גרמא שרי".

ומסיק שם שמדאורייתא מותר על ידי גרמא בין להעמיד מחיצה בכלים ובין לעניין מחיקת השם]

וגם גבי מטיל מום בקרבנות וכמו גבי זורע כלאים דכתב רבנו הגאון רבנו חיים מוואלאזין זצוקלה״ה זיע״א, דעל ידי גרמא לא הוי זורע כלאים.

או דנאמר דהוי דין בחפצא של המלאכה דדין שנים שעשאוהו יהיה הביאור כמו זה עוקר וזה מניח, דליכא מלאכה בחפצא, או דיש שני דינים בידים, א' בעשיית העבירה, והב' בחפצא של מלאכת שבת.

[החילוק שאם הוא דין בהגברא, הכוונה שלא מייחסים את המלאכה לגברא כיוון שעשה בגרמא ולא בידיים. וכמו הזיק בגרמא, שנשבר הכלי ויש כאן חפצא של היזק, רק כיוון שהוא על ידי גרמא לא מייחסים את המעשה לגברא לחייבו עליו.

או שנאמר שמלאכת שבת עצם החפצא של המלאכה אינו רק שנכבתה האש, שאין זה כמו נזיקין שתלוי רק בתוצאה, אלא המלאכה היא אדם שמכבה אש. ואם כיבה על ידי גרמא אין כאן כלל מציאות של מלאכת כיבוי וגם אם היינו מייחסים מה שנעשה לגברא לא היה מתחייב כי לא נעשתה מלאכה כלל. וכמו בשניים שעשאוה שזה עוקר וזה מניח, שאין כאן מציאות של אדם שעושה הוצאה מרשות לרשות, ובאמת אין חסרון במה שמייחסים לאדם מה שנעשה, רק החסרון שמה שנעשה אינו מלאכה]

והנה מדברי הגמרא בדף ס' א' דמדמה דין ליבה וליבתו הרוח לדין זורה ורוח מסייעתו דפריך דיהיה חשוב בידים לגבי מזיק כמו דחשיב עושה מלאכה בשבת, הרי מוכח דדין זה דבידים הוא דין בהגברא דהיינו בעשיית העבירה ולא דין בחפצא של המלאכה, ואע״ג דסוף סוף לא דמי דגבי מזיק הטעם הוא על ידי דגרמא הוא הוי לאו מכחו קא אתי, וגבי שבת אפילו אם הוי מכחו נמי פטור דגזירת הכתוב הוא שיהיה מעשה בידים [וכדאיתא בשבת ק"כ ב' "לא תעשה כל מלאכה, עשייה הוא דאסור גרמא שרי"], מכל מקום על כל פנים הדין הוא בהגברא בשניהם ולא בהחפצא, דאם היא דין דהבידים דין בהחפצא של מלאכה כמו בזה עוקר וזה מניח [ששפיר מייחסים את המעשה לגברא, רק אין מציאות חפצא של מלאכה], אם כן מה שייך לדמות נזקין לשבת.

[בבא קמא צ"א א':

"איבעיא להו יש אומד לנזקין או אין אומד לנזקין? [דהיינו שאם הזיק באבן אומדים את האבן האם יש בה כדי לעשות היזק כזה ואז חייב. ואם היא קטנה ואין בה אומד לעשות היזק כזה פטור. וכן כל כיו"ב]

מי אמרינן לקטלא הוא דאמדינן בהכי נפקא נשמה בהכי לא נפקא נשמה [לגבי רציחה בוודאי אומדים האם יש בו כדי להמית] אבל לנזקין כל דהו, או דלמא לא שנא".

ושם:

"תא שמע: "הכהו על עינו וסימאו, על אזנו וחירשו, עבד יוצא בהן לחירות. כנגד עינו ואינו רואה, כנגד אזנו ואינו שומע אין עבד יוצא בהן לחירות".

מאי טעמא לאו משום דבעינן אומדנא? ושמע מינה יש אומדנא לנזקין.

לא. משום דאמרינן הוא דאבעית נפשיה [הוא הבעית את עצמו] כדתניא: "המבעית את חבירו פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים, כיצד תקע באזנו וחירשו פטור, אחזו ותקע באזנו וחירשו חייב [אם אחזו לא אומרים שהניזק הבעית את עצמו ולא תולים בו את ההיזק, אלא הוא מעשה של המזיק]".

[ומסיק בגמרא יש אומד לנזקין]

וכתבו בתוספות:

"לא. משום דאמרינן איהו דאבעית אנפשיה. תימה אם כן אמאי נקט על עינו ועל אזנו, אפילו כנגד עינו ואזנו נמי אם אחזו.

ועוד תניא בתוספתא: (פרק ט') "הכהו כנגד אזנו ועינו לא יצא בן חורין, שנאמר: "והכה" – עד שיעשה בו מעשה".

משמע דטעם משום גזירת הכתוב היא ולא משום דאיבעית אנפשיה"]

והנה בארתי התוספות לקמן דף צ"א א' דבעי בגמרא אם יש אומד לנזקין, ופשיט מהא דהכהו על עינו וסימאו, על אזנו וחירשו, עבד יוצא בהן לחירות, כנגד עינו ואינו רואה כנגד אזנו ואינו שומע אין עבד יוצא בהן לחירות, וסלקא דעתך דהוא משום דליכא אומד, ודין יציאה שעל ידי ראשי אברים הוי כמו דין מזיק, ודחי בגמרא דהיינו טעמא משום דאיהו דאבעית אנפשיה והוי גרמא בנזקין,

והקשו שם בתוספות דיבור המתחיל "לא", וזה לשונו: "תימא אם כן אמאי נקט על עינו ועל אזנו, אפילו כנגד עינו ואזנו נמי אם אחזו, ועוד תני בתוספתא הכהו כנגד אזנו ועינו לא יצא בן חורין שנאמר והכה עד שנעשה בו מעשה, משמע דטעם משום גזירת הכתוב היא ולא משום דאבעית אנפשיה".

פירוש דלא משום דלא הוי מכחו, אלא אפילו אם מכחו הוא נמי פטור מגזירת הכתוב דבעינן מעשה בידים.

וביאור דברי התוספות דבהתוספתא מבואר דאין זה דין משום גרמא לחוד כמו במזיק דגרמא הוא דין דפטור הוא לא משום גזירת הכתוב הוא, אלא משום דלא חשיב שהוא הזיק דלאו מכחו הוא, אלא דגבי יציאת עבד הוי גזירת הכתוב דבעינן מעשה הכאה בגופו שלהעבד, ונמצא דאפילו באופן דלא שייך לומר דאיהו דאבעית אנפשיה נמי גזירת הכתוב הוא בהגברא דהיינו במעשה של הכאת שן ועין, דבעינן שתהא מעשה בידים בגופו של העבד.

אם כן נסתפקתי איך הוא הביאור דהבידים של מלאכת שבת, אם הוא דין בהגברא דהוא עשיית העבירה, וכמו גבי שארי עבירות דבעינן מעשה בידים מגזירת הכתוב, כן הוא נמי בשבת, ולא דהוי דין בחפצא של המלאכה, או דהוי דין בהחפצא של מלאכה, ודין שנים שעשאוהו הוי כעין דין דזה עוקר וזה מניח.

ושאלתי פי הגאון האמתי הצדיק האב"ד דבריסק נ"י שליט"א [הוא הגאון רבי יצחק זאב סולובייצ'יק בנו של רבי חיים מורו של רבינו], והשיב לי דגבי מלאכת שבת, וכן במחיקת השם, הביאור הוא דדין בידים הוא דין בהגברא, דהיינו דלא עשה העבירה מגזירת הכתוב דלא תעשה מלאכה. וממילא על ידי דהגזירת הכתוב הוא בהגברא דעשיית העבירה דמלאכת שבת שתהא בידים אם שנים שעשאוהו אינה עשיית מלאכה מגזירת הכתוב ממילא ליכא גם מלאכה, אבל לא דהוי דין בחפצא כמו הדין זה עוקר וזה מניח, אלא כמו שביארנו דהוי דין גזירת הכתוב בעשיית העבירה כמו גבי שארי עבירות דבעינן מעשה, וממילא ליכא מלאכה.

[מנחות נ"ו ב':

"אמר ר' אמי הניח שאור על גבי עיסה [עיסת מנחות. רש"י] והלך וישב לו, ונתחמצה מאליה חייב עליה [בהנחה בעלמא. רש"י] כמעשה שבת.

ומעשה שבת כי האי גוונא מי מיחייב? והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן הניח בשר על גבי גחלים היפך בו חייב לא היפך בו פטור.

אמר רבא מאי חייב נמי דקאמר כמעשה צלי של שבת [כלומר הכא חייב בהנחה בעלמא כי היכי דמיחייב בשבת אם היה עושה בו מעשה צלי גמור שהיפך בו. דהתם איכא לפלוגי [יש לחלק] בין הפך ללא הפך כגון בכהאי גוונא כדמפרש לקמן, דאי לא הפך הוה בשיל מצד אחד, אבל גבי חימוץ ליכא לפלוגי. רש"י]

גופא, אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן הניח בשר על גבי גחלים היפך בו חייב לא היפך בו פטור.

היכי דמי? אילימא דאי לא היפך ביה לא בשיל פשיטא.

אלא דאי לא מהפיך ליה נמי הוה בשיל אמאי לא מיחייב?

לא צריכא דאי לא היפך ביה הוה בשיל מצד אחד כמאכל בן דרוסאי [שליש הוא מבושל. רש"י. וזה השיעור להתחייב משום בישול], וכי מהפיך ביה בשיל משני צדדין כמאכל בן דרוסאי, וקא משמע לן דכל מצד אחד כמאכל בן דרוסאי לא כלום הוא".

תוספות שם:

"הניח שאור על גבי עיסה והלך וישב לו ונתחמצה מאליה. ואע"ג דכתיב בקרא לא תעשה ולא תאפה משמע מידי דעשייה [דבר של עשייה] כגון לישה ועריכה ואפייה וקיטוף, הכי נמי לא תעשה קרינן ביה"]

וכן הביאור גבי מחמץ מנחה, והביא ראיה מדברי הגמרא במנחות נ"ו ב' מהא דאמר רבי אמי הניח שאור על גבי עיסה והלך וישב לו ונתחמצה מאליה חייב עליה כמעשה שבת. ומעשה שבת כהאי גוונא מי מיחייב? והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן הניח בשר על גבי גחלים היפך בו חייב לא היפך בו פטור. ודחי בגמרא דדוקא על ידי שנצלה רק מצד אחד, אבל בנצלה צלי גמור לא נפקא מינה בין היפך בו ובין לא היפך בו.

וביאור השקלא וטריא דהנה איכא דין עשייה גבי מחמץ מנחות ודין עשייה גבי מלאכת שבת. ומדמי הגמרא כמו דגבי שבת לא בעינן שיהפך מתחילה ועד סוף, אם רק נצלה משני צדדים ומיקרי מעשה בידים בגברא הכא נמי גבי מחמץ במנחות לא בעינן שיהא מהפך בה, דאפילו בהנחה לחוד מיקרי מעשה בידים בגברא.

והנה הרמב"ם פרק ט"ז מאיסורי ביאה הלכה י"ב כתב וזה לשונו: הרי שכפה את האדם ושיסה בו כלב או שאר חיות עד שעשאוהו כרות שפכה, אז שהושיבו במים או בשלג עד שבטל ממנו אברי תשמיש אינו לוקה עד שיסרס בידו, וראוי להכותו מכת מרדות, עד כאן לשונו.

והנה ודאי דלענין רציחה אם הושיב על גבי שלג ומת חייב מיתה, ומאי שנא הכא גבי סירוס, ואולם לפי הדברים שאמרנו אתי שפיר, דגבי רוצח ליכא דין בידים מגזירת הכתוב, אלא דבעינן דין בידים רק כדי שיהיה מכחו, ואם הוא שלא מכחו אז פטור, ועל כן הוי שפיר בידים גבי רציחה אם הושיב על גבי שלג ומת, מה שאין כן לגבי סריס דבעינן דיני מעשה בגברא מגזירת הכתוב דאפילו אם מכחו הוא נמי אינו חייב עד שיעשה בו מעשה בידים, ועל כן הכא כשהושיבו על גבי שלג ליכא על כל פנים דין מעשה סירוס בגופו, ולהכי פטור.

ובהרב המגיד כתב דהוי לאו שאין בו מעשה שאין בו מלקות, ובכל זאת מוכרח כדברינו דהא גבי רציחה מחייבינן מיתה באופן זה, עד כאן דברי הגאון האמתי האב״ד דבריסק שליט״א.


ובתוספות במנחות דף נ"ו ב' דיבור המתחיל הניח, הקשו, ואע״ג דכתיב בקרא לא תעשה ולא תאפה משמע מידי דעשייה כגון לישה ועריכה ואפייה וקטוף, הכא נמי לא תעשה קרינן בו.

וביאור דברי התוספות דהקשו דאיך מדמה חמץ למלאכת שבת, הא התם בעינן דין מעשה בידים מגזירת הכתוב כדכתיב לא תעשה ולא תאפה דמשמע מידי דעשייה, ותירצו דגם גבי שבת כתיב לא תעשה הוי גם כן דין עשייה מגזירת הכתוב ואפילו הכי חייב בלא היפך בו, הכי נמי חייב.

ועל כן בעי למישפץ [לתקן] לעיל את דברי בסימן י"ז כדברי הגאון האמתי שיחיה שדין הבידים בשבת הוא דין בהגברא מגזירת הכתוב וממילא ליכא מלאכה, וחוזרני ממה שנראה שם מדברי שהבידים הוא דין בהחפצא נמי, אלא דהדין הוא אך בגברא וממילא ליכא מלאכה בחפצא.

ברכת שמואל – בבא קמא ל"ח

05/10/2010

סימן לח.

מילואים לסימן א' ולסימן ט"ו.

א) לעיל בסימן א' כתבנו שיטת הרמב״ם והרמ״ה דלגבי שור תם לא מהני שמירה לפטור הבעלים דמכיון דהחיוב הוא מגופו, אם כן לא מהני שמירה לפטור מדין אונס, דדין אונס לא מהני רק לפטור הבעלים לענין לגבות מעליה דידהו, אבל לא לפטור דין המגופו. [שמה שנגיחת שור תם קונה לניזק בגופו של שור זהו נעשה מעצמו ממילא, שהרי לולא גזירת הכתוב היה נקנה לניזק גם בגופו של שור הפקר. וכמו ששור הפקר חייב אע"פ שהוא אנוס, כך גם מה שהמזיק אנוס לא פוטר מזה. שאין זה חיוב על הגברא לומר שייפטר משום אונס]

ולכאורה תמוה דמה יעשה הרמב"ם והרמ״ה בסוגיא המפורשת בסוף פרק ד' וה' דפליגי שם תנאי אי תם סגי ליה בשמירה פחותה, או דבעינן שמירה מעולה, ומבואר דאפילו בשור תם מהני שמירה לפטור הדין דמגופו.

[בבא קמא מ"ה ב':

משנה: "קשרו בעליו במוסרה ונעל בפניו כראוי ויצא והזיק אחד תם ואחד מועד חייב דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר תם חייב ומועד פטור שנאמר (שמות כא) ולא ישמרנו בעליו ושמור הוא זה".

ומבואר שם בגמרא שזהו בשמירה פחותה, דהיינו דלת העומדת ברוח מצויה. אבל אם שמרו שמירה מעולה, שעומדת אף ברוח שאינה מצויה, לכל הדעות פטור בין בתם ובין במועד]

ובני הישיבה יחיו מתרצים דהסוגיא קאי אליבא דרבי ישמעאל דסובר יושם השור ולדידיה מהני שמירה בתם, וצריך עיון.

[זה ודאי אינו, שהרי להלכה קימא לן לכל הפוסקים ששמירה מעולה פוטרת תם מתשלומין. ולהלכה לא קיימא לן כרבי ישמעאל]

ויש לומר באופן זה, דהנה כבר כתבנו שם מה ששמעתי מפי מורי ורבי דאם נעשה פטור שמירה מהני גם בתם, ואפילו לדעת הרמב״ם והרמ״ה, דדוקא אי ליכא דין פטור בעלים בשמירה אלא דהוא שמור, דהרי זה אין זה פטור בהבעלים אלא דין אונס בהשור, בזה הוי הדין דלא מהני לפטור בתם, אבל אי הוי אונס בעלים כגון שהלכו הבעלים למדינת הים, בזה מכיון דאין כאן בעלים אין כאן הפרשה דשור רעהו, ועל כן גם תם פטור, עד כאן דבריו הק'.

ולפי זה אשכחנא פתרי, דבעינן לדעת עיקר חיוב דשמירה בתם איך הוא, ונפקא מינה לדינא כגון בהלכו בעליו למדינת הים, מכל מקום הרי לא מיקרי אונס בעלים כי אם בקשרו כראוי קודם שהלכו, דאז נעשה עליו דין אונס בעלים, אבל אם לא שמרו והלך למדינת הים הרי ליכא דין אונס בעלים, ואם כן בתם צריך לדעת גבול דין שמירה דידיה לענין שיחשב אונס בעלים בשמרו והלך לו, ועל זה מהני מה ששמרו כדין חיוב שמירתו שתחשב על ידי זה אונס בעלים, ולא יהיה בכלל הפרשה דשור רעהו דאף דלא מהני דין שמירה בהשור היינו כל זמן דליכא פטור בהבעלים, אבל מהני על כל פנים דין שמירת השור לעשות דין אונס בעלים.


[נראה כוונתו שאם הבעלים אנוס על הנגיחה כיוון ששמר שמירה מעולה, שוב אי אפשר לייחס להם מעשי השור והוא כמו שור שאין לו בעלים שפטור מכיוון שכדי לחייב צריך בעלים. ואם שמר שמירה פחותה אין זה נחשב שהבעלים אנוס על הנגיחה, אלא רק ששמר כדינו. ומה ששמר כדינו מועיל לפטור רק במועד, או בתם לרבי ישמעאל, כיוון ששמר לא נעשה חיוב על הגברא לשלם. אבל בתם כיוון שמשלם מגופו מה שהבעלים שמר לא מועיל לפטור שלא יזכה הניזק בגופו של השור. ולעניות דעתי עדיין לא רווחא שמעתתא]

ב) לעיל בסימן ט״ו כתבנו לענין רשות המיוחדת למזיק [דהיינו אם הניזק נכנס לחצר המזיק ושם נגחו שורו של המזיק] בביאורו בשם מו״ר זיע"א. דליכא דין מזיק [שאין זו פשיעה ומעשה היזק כלפי חבירו אלא השתמשות בתוך שלו. ועל הניזק היה להרחיק עצמו וכיוון שלא הרחיק הוא נחשב שהזיק את עצמו], ולבסוף כתבנו דבר חדש דגם דין דגבי גלות דאם נכנס שלא ברשות פטור מגלות, הוא גם כן דלית ליה דין רוצח לגבי גלות.

ודמי דין זה לדין אחר שיש בגלות דאם שחט בו שנים או רוב שנים, פטור מגלות דשמא הרוח בלבלתו [גיטין ע' ב'], דהוא גם כן גזירת הכתוב דאם בשוגג הרגו אינו חשוב רוצח, כי אם כשכל ההריגה היתה מכחו.

והרשב"א בסוף פרק ב' דימה אותם להדדי, וכתב דאף דלענין מיתה לא אמרינן הנך דינים, היינו משום דבקטלא לא אמרינן כן, אבל בשוגג אמרינן דנכנס שלא ברשות ליכא כאן דין רוצח.


ונסתפקתי איך דינא אם בשעה ששחט בו שנים והרוח בלבלתו אם קרע [הרוצח] שיראין אם היא בכלל חייבי מיתות שוגגין לענין קים ליה בדרבה מיניה, כיון דבשוגג לא הוי רוצח, וכן לענין ומצא פרט לממציא דפטור מגלות ואין לו דין רוצח [מכות ח' א': ""ומצא" – פרט לממציא את עצמו, מכאן אמר רבי אליעזר בן יעקב אם משיצתה האבן מידו הוציא הלה את ראשו וקבלה פטור"], איך הוי דינא לענין קים ליה בדרבה מיניה. ומצאתי אח״כ בספר אור שמח ספק זה וכעת לא מצאתי לעיין בו.

[לעניות לפני העיון נראה מסתבר שאם נכנס הנהרג לחצר הרוצח שלא ברשות, וכן אם הוציא ראשו אחרי שנזרקה האבן, כיוון שאין עליו שם רוצח כלל ולא עשה מאומה והנהרג הוא שהרג את עצמו לבדו, יתחייב הרוצח אם קרע שיראין באותה שעה.
ובשחט בו סימנים כיוון שזה נחשב מעשה רציחה, אע"פ שיש דין לגבי גלות שחוששים לרוח בלבלתו, ייפטר השוחט אם קרע שיראין. וכמובן צריך תלמוד]

ברכת שמואל – בבא קמא ל"ז

05/10/2010

סימן לז.

בענין אם אמרו לו צא תן לו ואחר כך טבח או מכר פטור מד' וה'.


בדף ס"ח' ב' [אמרו בית דין לגנב] צא תן לו, טבח ומכר פטור, מאי טעמא כיון דפסקוה למלתיה וטבח ומכר הוה ליה גזלן וגזלן אינו משלם תשלומי ד' וה', וכו'. [אחרי שאמרו הבית דין צא תן לו, נסתיים דין גנב שעליו, ומה שכעת טובח את הבהמה אין זה המשך של גניבתה אלא זהו מעשה חדש, וזה מעשה גזל ולא מעשה גניבה ואינו חייב ד' וה'. הטביחה היא מדין גזל ולא מדין מזיק כיוון שהבהמה ברשותו]


פירוש דעל ידי פסק בית דין נעשה כפקדון ונעשה גזילה חדשה על ידי הטביחה, ובשכבר הימים רציתי לבאר לפני מו״ר זיע״א דעל ידי דפסקו בית דין צא תן לו הוי זה השבה מעלייתא ולכך נעשה פקדון בידו, ועל כן נסתפקתי אז, איך יהיה הדין גבי נשבע דאמרינן בדף ק״ד, דאם ידע למאן גזליה ואודי ליה הוה ליה כמאן דאמר ליה יהיו לי בידך הלכך נשבע אע״ג דאמר ליה יהיו לי בידך כיון דבעי כפרה לא סגי עד דמטי לידיה, הא לא אשתבע הוי גביה פקדון עד דאתא ושקיל ליה.

הרי דבנשבע לא הוי השבה עד דמטא לידיה, על כן גם באמרו לו צא תן לו עדיין הא ליכא השבה, ועל כן כי טבח ומכר חייב ד' וה'.

ומדברי הגמרא לקמן ק״ו ב' מבואר דאפילו בנשבע ואמרו לו צא תן לו פטור מד' וה'.

והשיב לי מו״ר דהביאור הוא דאף דלא הוי השבה עדיין מכל מקום לענין כפל ד' וה' בעינן שיהיה דין גניבה על החפץ עד שעת הטביחה, ואם נפסקה דין הגניבה קודם הטביחה והמכירה ואף דליכא עדין השבה, מכל מקום ליכא ד' וה', ומבואר כן בדברי הרמב"ם בפרק ב' מהלכות גניבה הלכה ט"ו וזה לשונו: גנב ועמד בדין ואמרו לו הדיינין צא תן לו וכו', אמרו לו חייב אתה ליתן לו, וטבח ומכר אח״כ חייב בד' וה' הואיל ולא חתכו הדין עליו ועדין עומד הוא בגניבתו, עד כאן לשונו.

הרי מבואר דהטעם הוא דבעינן שיהיה עומד בגניבתו עד שעת הטביחה ומכירה.

ברכת שמואל – בבא קמא ל"ו

05/10/2010

סימן לו.

בענין יאוש דגזילה אי חשוב הפקר לגבי מעשר.

[תוספות בבא קמא ס"ט א':

כל שלקטו עניים היום יהא הפקר. תקנה עושה לעניים לפוטרם מן המעשר כשמלקטין יותר מדינם כגון ג' שבולים [שתי שיבלים הן לקא ושלוש אינן לקט אלא של בעל הבית ויש מהעניים שאינם בקיאים ונוטלים שלוש שיבולים] ואוכלין בלא מעשר לפי שלקט שכחה ופאה פטורים מן המעשר, לכך אומר בעל הבית כל שלקטו יהיה הפקר כדי שיפטור הכל ממעשר דהפקר פטור ממעשר.

וצריך לומר דבעל הבית אין מתייאש דאם היה מתייאש וחשיב יאוש מדעת כמו תמרי דזיקא ואם כן למאן דאמר יאוש כדי קני [יאוש לבד קונה. ואין צריך גם שינוי רשות, וכשלקטו לקטו מן ההפקר ושלהם הוא] תקשה ליה מה מועיל הפקר לפוטרו מן המעשר והלא כבר זכו בהן עניים בתורת גזל על ידי יאוש.

ומיהו זה אין להקשות אם בעל הבית מתייאש למה צריך להפקיר כדי לפוטרו מן המעשר והלא יאוש חשוב הוא כהפקר לפוטרו מן המעשר כדמוכח באלו מציאות (בבא מציעא כ"א ב'), ועוד דלמה לא יועיל כל שלקטו לכולי עלמא דאטו מי גרע מיאוש דהא לא דמי יאוש דהכא דגבי גזלן ליאוש דמציאה, דאי יאוש קני בכל ענין אפילו אם אין הגזילה ברשות הגזלן בשעת יאוש [כוונתם שאין צריך הגזלן לעשות מעשה קניין בחפץ הגזול ואין צריך שיהיה בחצירו של גזלן בשעה שהבעלים מתייאש כדי לקנותו בקניין חצר] אם כן יאוש דהכא לא הוי אלא כלפי דידיה והוי כמתנה בעלמא ואין לו לפטור מן המעשר.

ואפילו אם תמצי לומר דלא קני אלא אם כן הגזילה ברשות הגזלן אבל אם היא ברשות הרבים בשעת יאוש כל המחזיק בה זכה בה, אי נמי למאן דאמר יאוש כדי לא קני כלל [לגזלן שהוא כבר חייב בהשבה וחיובו לא פקע על ידי היאוש] וכל המחזיק בה זכה בה [שהרי אחר יכול לזכות כיוון שאינו חייב בהשבה והבעלים הרי מתרצה שכל מי שירצה יזכה], מכל מקום אין זה יאוש פוטר מן המעשר דנהי דנגזל אין יכול לתבוע מן המחזיק בה אחר יאוש כדאמרינן בהגוזל בתרא (לקמן קי"א ב') דדוקא גזל ולא נתייאשו הבעלים ובא אחר ואכלו רצה מזה גובה רצה מזה גובה אבל אחר יאוש אין יכול לגבות כלום מן השני, מכל מקום כיון שכל אדם אסור להחזיק בה מפני שהיא צריכה לגזלן ליפטר מן הנגזל, ואם כבר זכה בה אחר לכל הפחות חייב לשלם דמים לגזלן כדאמר לעיל דאפילו למאן דאמר יאוש לא קני חייב גנב שני לשלם קרן לגנב ראשון, לא חשיב כהפקר לפטור מן המעשר.

דטעמא דהפקר פטור מן המעשר משום דכתיב ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך יצא לקט ושכחה ופאה שיש לו חלק ונחלה עמך והיינו טעמא דהפקר, והכא אין לו חלק בה שאסור לזכות בה ואם זכה חייב לשלם לכל הפחות דמים.

ועוד דבסתמא אין מתייאש אלא לגבי עניים ואין מועיל לפטור מן המעשר עד שיהיה הפקר לעניים ולעשירים כשמיטה [ייאוש עושה הפקר שהו דווקא במתייאש לכל, אבל אם מתייאש רק לעניים עדיין הממון שייך לבעלים והייאוש אינו אלא התרצות שיזכו העניים]]

א) בדף ס"ט א' בתוספות דיבור המתחיל "כל שלקטו", כתבו דיאוש דגזילה אינו פוטר ממעשר, ובתחילה נסתפקו התוספות אי יאוש קונה בגזילה אם צריך הגזלן לקנות בקנין [בתוספות דיברו בקניין חצר והוא הדין כל קניין], או לא, דאי יאוש קני בגזילה קני בכל ענין אפילו אם אין הגזילה ברשות הגזלן בשעת יאוש דעל ידי  קנין המשיכה [בשעת גזילה] מהני ליה שיקנה כמו דמהני קנין הגזילה לענין יאוש ושינוי רשות דקני הגזלן בלא קנין מחודש אלא על ידי המשיכה שעשה בשעת הגזילה מהני ליה שיקנה החפץ. [דהיינו שהוציא מרשות הבעלים מתחילה והתחייב בדיני גזלן. וכמו שינוי שקונה למפרע משעת הוצאה מרשות בעלים שסיבת הקניין אינו השינוי אלא המשיכה הראשונה שהוציא מרשות בעלים והיא קונה והיא מחייבת אותו בתשלומי מעות אם אבד החפץ. רק שדין השבת הגזילה כשהיא בעין כמות שהיא מעכב על קניין זה, ואם נעשה שינוי בטל העיכוב וחוזרת המשיכה הראשונה לקנות למפרע משעת הוצאה רשות בעלים]

דהנה מה דמהני יאוש ושינוי רשות בגזילה על כרחך דהוא דין בגזילה, דלא מבעיא להשיטה דמה דיאוש ושינוי רשות קונה הוא על ידי דהוי קנין לגבי גזילה דודאי דהוא דין בגזילה [היינו ששינוי רשות קונה כמו שינוי מעשה, שמבטל דין והשיב את הגזילה אשר גזל וממילא פועל הקניין של שעת גזילה, וצריך יאוש רק כדי שיהיה אפשר לעשות שינוי רשות], אלא אפילו לאותה השיטה דמה דיאוש ושינוי רשות הוא קונה הוא על ידי דבהיתירא אתא לידיה [דהיינו שינוי לעולם קונה מכח עצמו שהוא כמו הפקר, רק הגזלן אינו קונה כיוון שכבר נתחייב בהשבה לפני היאוש ובאיסורא אתא לידיה וכעת לא נפקע חיוב ההשבה, אבל אחר שאין עליו חיוב השבה יכול לקנות מכח היאוש לחוד] ואם כן לכאורה הא אינו מקניני גזילה, אלא הקנין הוא מדין אבידה [דהיינו שהתורה חידשה באבידה שחפץ שאבוד לבעלים הייאוש גורם לו שייצא מרשות בעליו כמו הפקר, ולומדים שגם בגזילה כך הוא מלבד גבי הגזלן שכבר נתחייב בהשבה מקודם ולגביו הוא באיסורא אתא לידיה] כמו שכתבתי לעיל בשם מו״ר זיע״א דהא דיאוש קונה הוא על ידי דין אבידה [ולכן שינוי קונה גיזות וולדות למפרע  עד שעת גזילה, מה שאין כן יאוש שקונה גיזות וולדות רק מכאן ולהבא, כמו שהביא בסימן לעיל בשם הרשב"א עיין שם], אולם נראה לי דזה דמהני השינוי רשות דחשיב כהיתירא אתא לידיה גם כן בעל כרחך הוא דין בגזילה, דשינוי רשות מועיל שתחשב בהיתירא אתא לידיה [מכיוון שהגזלן עצמו אינו קונה ביאוש כיון שהוא כבר מחוייב בהשבה, אם כן הוא הדין למי שקונה מהגזלן, כיוון שבא מכוחו של הגזלן אין הגזלן יכול למכור לו יותר ממה שיש לו עצמו. והלוקח אינו יכול לזכות מכח עצמו כמו זוכה מההפקר ללא מכירת הגזלן לו, וכמו שכתבו בתוספות שמה שהגזלן צריך להשיב את הגזילה גורם שאסור לאחר לזכות בה. ובעל כרחך ששי דין מיוחד בהלכות גזילה לגבי שינוי רושות שמועיל לתת כח להוציא מרשות בעלים שנותן כח ללוקח מן הגזלן לקנות יותר מהכח שיכול למכור לו הגזלן, ששינוי רשות מועיל לגרע כח הבעלים בה. ואם לשיטה זו אינו לענין שיהיה כוחו כשינוי מעשה, מכל מקום יש בו דין מחודש מהלכות גזילה שנותן כח ללוקח להיות בהיתירא אתא לידיה], ואולם שמעתי מפי מו״ר זיע״א מה דבגזילה הוי דין דשינוי רשות ויאוש קונה הוא משום דין מזיק דגזילה ולא משים הדין דקניני הגזילה [כוונתו להצד השני שביאר כעת שקונה משום ששינוי רשות נתחדש שעושה דין בהיתרא אתא לידיה. ולא ששינוי רשות דינו כשינוי מעשה. ואפשר שמכנה אותו דין מזיק דגזילה, שדין מזיק של גזלן ההיזק שהגזלן עושה לבעלים הוא שעל ידי ההוצאה מרשות בעלים עשה את החפץ אבודה מרשות בעלים. וזה מה שגורם שיאוש מועיל לעשותה הפקר, כיוון שהיא אבודה מרשות בעלים כאבידה ומכח זה לומדים מאבידה ששינוי יקנה בה], ונפקא מינה דגם בשואל שלא מדעת נמי קונה על ידי יאוש ושינוי רשות, ואף דלדעת הראב"ד לא קני שינוי גבי שואל שלא מדעת משום דלא נתכוין לקנותה רק להשתמש בה ועל כן לא קני בהחפץ הקניני גזילה, אלא רק דין מזיק דגזילה יש לו ועל כן לא קני בשינוי, דשינוי דקונה תלוי בקניני גזילה, ואולם שינוי רשות ויאוש דקני בה תלוי בדין מזיק דגזילה [שסוף סוף היא אבודה מרשות בעלים ולכן יאוש מועיל לעשותה כהפקר ויועיל שינוי הרשות].


נמצא דדין שינוי רשות ויאוש בודאי הוא קנין בגזילה, אלא תלוי רק בדין מזיק דגזילה, ואם כן לכאורה אין ללמוד מזה לענין יאוש לחודיה דיהני שם קנין המשיכה שעשה כשעת הגזילה שיהיה קודם לכל אדם [דהיינו אם אחרי הגזילה הוציא הגזלן את החפץ מרשותו ואז נעשה בו יאוש בעלים כשאין חצר הגזלן קונה לו, שכתבו התוספות צד לומר שגם באופן כזה יהיה קנוי לגזלן ולא יוכל אחר לזכות בה. וזה בעל כרחך משום שנקנית לו למפרע משעת גזילה וכמו ששינוי קונה, ועל זה מקשה רבינו מניין למדו כן], דהא יאוש דקונה הוא רק קנין מדין אבידה, בכל זאת יש לומר דעל ידי דמהני היאוש מדין אבידה ממילא חל גם קנין המשיכה שעשה בשעת הגזילה שיהיה קודם לכל אדם ואפילו בלא קנין מחודש, מכל מקום קנין המשיכה שעשה בשעה הגזילה מועיל לו שיקנה [היאוש קונה מכיוון שהיא אבודה מבעליה ובאבידה יאוש מועיל לעשותה כהפקר. אמנם בשעת גזילה כשמשך כבר קנה, וקניין זה חל והוא תלוי ועומד, ורק דין והשיב את הגזילה אשר גזל להשיבה כשהיא בעין מעכב עליו שלא יפעל את ההקנאה. ומעתה כיוון שפקע ממנה על ידי היאוש דין והשיב את הגזילה ממילא כל שפקע חיוב והשיב את הגזילה, פועל כעת הקניין שכבר חל עליה בשעת גזילה כשמשך והוציאה מרשות בעלים. וכל זה מבואר יותר בתלמוד מוסבר על בבא קמא ס"ה א'.

ולפי זה גם בקונה ביאוש יקנה למפרע גיזות וולדות ששבחו אחרי שעת גזילה לשיטת תוספות, ודלא כמו שהביא מהרשב"א בסימן לעיל שקונה רק מכאן ולהבא].


ונחזור לדברי התוספות, דאם נתפוס כהצד דגזלן קונה לחודיה [דהיינו קונה בייאוש גם אם הגניבה אינה בחצירו מכח המשיכה הראשונה], בודאי הרי זה כמתנה ולא כהפקר לענין לפטור מהמעשר, ואולם אם נתפוס כהצד דגזלן לא קדם לכל אדם וצריך שיהיה ברשותו כדי לקנות הגזילה בשעת היאוש, אם כן לכאורה הוי זה כהפקר לפטור מן המעשר, וכן אם נאמר כצד של הבעיא ייאוש לא קני, ואם כן הרי יש לומר כל המחזיק בהם זכה בהם, דהתוספות סוברים דלגבי אחר חשיב זה כיאוש ושינוי רשות ואע"פ שמעצמו זכה הוי נמי שינוי רשות.

ואולם התוספות בראש פרק הגוזל ומאכיל סוברים דלא חשיב כשינוי רשות דמה שמעצמו זכה לא הוי כשינוי רשות והוי גם לגבי השני באיסורא אתא לידיה ולא מצי לזכות.

[תוספות בבא קמא קי"א ב':

מתני' הגוזל ומאכיל [הגוזל ומאכיל את בניו והניח לפניהם פטורין מלשלם]. לאו דוקא מאכיל דהוא הדין נותן להם דפטורין לרב חסדא דמוקי בגמרא מתניתין לאחר יאוש דהוה ליה יאוש ושינוי רשות, אלא אורחא דמילתא נקט.

אי נמי דוקא נקט מאכיל אפילו לרב חסדא, דלא חשיב שינוי רשות במה שנותן לבניו הסמוכין על שולחנו אפילו לשמואל דאמר בבבא מציעא (י"ב א') דמציאתן לעצמן כיון דלאכילה נותן להם ומזונותיו עליו לא חשיב שינוי רשות.

ומיהו לרב דאית ליה יאוש כדי קני ואמר נמי בפירקין (קט"ו א') דאית ליה דרב חסדא ואם כן לדידיה נמי צריך לאוקמי מתניתין לאחר יאוש כדמוקי רב חסדא לדידיה ודאי מאכיל לאו דוקא דהוא הדין נותן.

ועוד יש לומר דלרב נמי מאכיל דוקא ובדבר המסויים]


אמנם דחו התוספות דאפילו למה דסבירא ליה דכל המחזיק בהם זכה בהם, מכל מקום משלם לגזלן דמים כמבואר בגמרא דלעיל, אם כן לא הוי כהפקר לפטור מן המעשר, ואף דלא משלם לבעלים הראשונים לאחר יאוש, מכל מקום הא אסור להחזיק בה לפי שהיא צריכה לגזלן לפטור בה מן הנגזל, ואם כבר זכה בה לכל הפחות חייב דמים לגזלן, ועל כן לא הוי כהפקר לפטור מן המעשר.


[בבא מציעא ל"ה ב':

"מתני' השוכר פרה מחבירו והשאילה לאחר ומתה כדרכה ישבע השוכר שמתה כדרכה [ופטור שהשוכר אינו חייב באונסין. רש"י] והשואל ישלם לשוכר.

אמר רבי יוסי כיצד הלה עושה סחורה בפרתו של חבירו אלא תחזור פרה לבעלים.

גמ' אמר ליה רב אידי בר אבין לאביי מכדי שוכר במאי קני להאי פרה בשבועה [שהוא נשבע למשכיר. רש"י], ונימא ליה משכיר לשוכר דל אנת [הסר מכאן אותך] ודל שבועתך, ואנא משתעינא דינא בהדי שואל [ואני אעמוד בדין עם השואל ואגבה ממנו דמי פרתי].
אמר ליה מי סברת שוכר בשבועה הוא דקא קני לה משעת מיתה הוא דקני ושבועה כדי להפיס דעתו של בעל הבית[שלא יאמר פשעת בה. רש"י]]

ב) והנה מה דלאחר יאוש לא מצו הבעלים לתבוע מן השני הארכתי בחידושי בבא מציעא לענין דיש דין כזה גם גבי נפקד, דהקשו הראשונים אהא דפריך במסכת בבא מציעא בדף ל"ה ב' ולימא ליה דל אנת ודל שבועתך ואנא משתעינא דינא בהדי שואל, והקשו הראשונים דלימא ליה השואל לאו בעל דברים דידי את [אין טענותיך עלי ולא עשיתי עסק עמך ואיני רוצה לעמוד בדין איתך. ומבאר רבינו שהשואל מחוייב רק כלפי השוכר שהשאיל לו ולא כלפי בעל הפרה].

ביאור קושיתם הוא, דנפקד יש לו חיובים בהפקדון דנשתעבד כל כך דמחויב הוא להחזירו ליד מי שהפקיד אצלו דהוא בעל דין שלו, וכמו שהקשו בגמרא לעיל בדף מ' א' ולימא ליה הבעלים להשואל אתפסתיה לתוראי בידי מאן דלא מצי לאשתעויי דינא, הרי דכל כך נשתעבד למי שהפקיד אצלו דאם לא שמרו ותפסוהו בית דין בעד חובן חשיב זה מזיק אי לאו דינא דרבי נתן, ועל כן הקשו הראשונים דהכי נמי בשוכר שהשאיל לאחר מחויב השואל להחזירו ליד השוכר ולא להבעלים ואסור לו להחזירו להבעלים [שזה פשיעה נגד חיוב השומר שיש לשואל כלפי השוכר], דכך הוא הדין בפקדון, דהוא משועבד להחזיר למי שהפקיד אצלו.

ועיין בהראשונים דשקיל וטרי שם אם הביאור הוא בהגמרא דולימא ליה דל אנת ודל שבועתך וכו׳ הוא, דעל ידי דינא דרבי נתן משועבד לבעלים הראשונים [לרבי נתן, וכך קיימא לן, אם ראובן נושה בשמעון, ושמעון נושה בלוי, יכול ראובן לתבוע לדין את לוי ואין לוי יכול לומר לו לאו בעל דברים דידי את. ותירצו שמכח דין זה אין יכול השואל לומר לבעל הפרה לאו בעל דברים דידי את], או אפילו בלא דינא דרבי נתן, אלא על ידי דרצה מזה גובה ורצה מזה גובה,

[בבא קמא קי"א ב':

אמר רב חסדא גזל ולא נתייאשו הבעלים ובא אחר ואכלו ממנו, רצה מזה גובה רצה מזה גובה. [הבעלים גובה מהגזלן או מהאוכל כפי רצונו, ואין האוכל יכול לומר לו לאו בעל דברים דידי את]

מאי טעמא כל כמה דלא נתייאשו הבעלים ברשותיה דמריה קאי [וזה שאכלו נעשה כגוזלו מבעליו. רש"י].

תנן: "הגוזל ומאכיל את בניו והניח לפניהם פטורין מלשלם", תיובתא דרב חסדא?

אמר לך רב חסדא כי תניא ההיא לאחר יאוש.

[ועיין שם שרמי בר חמא חולק על רב חסדא וסובר שהבעלים אין לו תביעה על השני ויכול לתבוע רק מהגזלן הראשון]]

[חידושי רבי עקיבא איגר בבא מציעא ל"ה ב':

"דטעמא דרמי בר חמא גבי גזל כיון דיוצא מרשות בעלים ואינו יכול [הבעלים] להקדישו [כיוון שאינו ברשותו. כדעת רבי יוחנן בבא מציעא ז' א'] לא מקרי השני גזלן להבעלים, ואם כן בשומר דלא שייך כן [הבעלים יכול להקדיש חפץ שלו שנמצא ביד שומר] גם לרמי בר חמא יכולים לתבוע להשני"]

ויעוין ברבי עקיבא איגר שם דמבאר, דעדיף זה מגזל ולא נתייאשו הבעלים דאמרינן שם דאליביה דרמי בר חמא אינו יכול לגבות גם קודם יאוש מהשני, דשם הוא על ידי דאינו יכול [הבעלים] להקדישו איקליש דיניה לענין זה דלא חשיב [השני] גזלן לגבי הראשון, מה שאין כן גבי פקדון דיכול להקדישו גם לרמי בר חמא צריך השואל לשלם להבעלים על ידי דרצה מזה גובה ורצה מזה גובה.

ואף דבחד צד יותר מסתבר דלגבי פקדון לא נעשה הוא בעל דין של השוכר [כלומר השני לא נעשה בעל דין של הראשון אלא של הבעלים] מלגבי גזילה כמו שכתב הנתיבות המשפט בסימן רצ"א סעיף קטן כ"ז, דגבי גזילה הא בודאי בעל דין של הראשון הוא על ידי שגזלו, בכל זאת בחד צד עדיף יותר גבי גזילה דעל ידי דאין יכול להקדיש איקליש ממונו דהנגזל כל כך דלא חשיב שגזל [השני] גביה.

נמצא דבחד צד יותר יש לומר דגבי פקדון לא מצי הבעלים לתבוע את השני על ידי שנשתעבד להחזיר למי שהפקידו אצלו, אבל גבי גזילה לא שייך לומר דאינו בעל דין שלו דהא גזל מהראשון.

אולם על ידי סברא אחרת יש לומר דלא מצי הבעלים לגבות מהשני, משום דעל ידי דלא מצי להקדישו [אחרי שגזל הראשון מהבעלים כבר לא יכול הבעלים להקדיש כיוון שאינו ברשותו], על כן אינו גזלן שלו, דאקליש ממונו [השני כבר לא נחשב שהוציא מרשות בעלים, שזה עיקר חיוב גזלן, שהראשון כבר הוציא כל כך מרשות בעלים עד שהבעלים לא יכול להקדיש].


ג) והנה לכאורה צריך להבין מאיזה כח גובה הגזלן [הראשון] מן [הגזלן] השני, ומה זכות יש לו בהחפץ, אולם מדברי השיטה מקובצת למדנו להבין בעזרת ה', דעל ידי דצריך ליה להגזלן להשיבו ליד הבעלים לכן יש לו זכות בגוף החפץ, דחשיב גזלן שני מזיק להגזלן הראשון, ולא מדין גורם לממון, דהא קיימא לן דגורם לממון לאו כממון דמי, אלא על ידי שיש לו זכות בהחפץ כל כך שאסור לו לזכות בהחפץ על ידי דצריך לו להגזלן החפץ לעשות בו השבה להנגזל והוי זה זכות בהחפץ, ועל כן חשיב הגזלן השני מזיק להגזלן הראשון, וחייב לשלם לו לכל הפחות דמים לשיטה זו, דאף דזכה מעצמו
[ולא הקנה לו הגזלן הראשון] הוי שינוי רשות, ואף דזכה בהחפץ, בכל זאת צריך לשלם דמים.

[צריך ביאור למה זה עדיף מגרמי, שבפשטות אינו תלוי במחלוקת אם דיינינן דינא דגרמי. וצריך עוד עיון. ושמא יש לומר שהנה לגזלן הראשון יש כח זכייה בחפץ מחמת המשיכה שהוציא מרשות בעלים. ובחיוב והשיב את הגזילה נתחדש דין שמעכב את זכייתו. ושמא דין זה קיים גם לגבי הגזלן השני שאע"פ שהוא אינו מחוייב בהשיב את הגזילה, מה שיש על בהמה זו דין והשיב את הגזילה שמחייב את הראשון, גורם גם עיכוב על זכית השני. ואע"פ שיש דין שינוי רשות שזוכה הגזלן השני, עדיין קימיים שניהם, דין שינוי רשות שנותן לו זכייה בגוף, ודין והשיב את הגזילה שמעכב, ולכן אף שזכה בגוף החפץ מכח שינוי רשות עדיין חייב לשלם דמיו מכח שזה מה שנשאר מדין והשיב את הגזילה שמעכב עליו את הזכייה בדמים.

הגזלן עצמו כשקונה בשינוי שמבטל דין והשיב את הגזילה, לא צריך לשלם דמים מכח והשיב את הגזילה, כיוון שיש עליו חיוב דמים אחר מכח ההוצאה מרשות בעלים לשלם כשעת גזילה שקמה ברשותו לאונסין. אבל הגזלן השני אין לו חיוב מעות זה, ולכן חיוב השבת גזילה מעכב עליו את הזכיה בשווי הממון, ושיוני רשות מזכה לו רק את הגוף.

ואת חיובו אינו משלם לבעלים אלא לגזלן הראשון, שמרשותו הוציא ולרשותו צריך לשלם, והגזלן הראשון ישלם לבעלים. וצריך עוד עיון רב]

ולשיטת התוספות לקמן בפרק הגוזל ומאכיל דסבירא ליה דכיון דזכה מעצמו לא מיקרי שינוי רשות, וצריך להחזיר גוף החפץ להבעלים, בכל זאת אם אכלו צריך לשלם דמים להגזלן הראשון, ואע"ג דאם היה החפץ בעין היה צריך להחזיר להנגזל גוף החפץ, ואם כן לכאורה גם אם החפץ איגו בעין היה מהדין לכאורה דלשלם הדמים להבעלים, אולם זה אינו, דכשהוא בעין אז לא אמרינן דאינו ברשותו יעשה דין דאיקלושי, ועל כן הבעל דין הוא הנגזל וצריך לעשות השבה להנגזל, מה שאין כן כשאינו בעין הרי אז הדין הוא דיקליש על ידי היאוש, ועל כן לא הוי גזלן מהבעלים, והא דגזלן הראשון גובה מגזלן השני אינו משום דין דאיקלושי עושה שיהא הגזלן הראשון בעל דין שלו, אלא דלגבי זה קונה הגזלן על ידי הדין דצריך לקיים והשיב, וזכה בהחפץ לענין זה שיהא גזלן השני מזיק אצל הראשון, וצריך עיון דאפשר גם לומר דהדין דאיקלושי עושה שיזכה גזלן הראשון בדין של התביעה דמצי לתבוע מהגזלן השני משום מזיק.

ברכת שמואל – בבא קמא ל"ה

04/10/2010

סימן לה.

בענין יאוש דגזילה ואבידה.

[בבא קמא ס"ו א':

אמר רבה שינוי קונה כתיבא ותנינא.

כתיבא: (ויקרא ה, כג) "והשיב את הגזלה אשר גזל" מה תלמוד לומר "אשר גזל"? אם כעין שגזל יחזיר ואם לאו דמים בעלמא בעי שלומי.

תנינא: "הגוזל עצים ועשאן כלים צמר ועשאן בגדים משלם כשעת הגזילה, אי נמי לא הספיק ליתנו לו עד שצבעו פטור". אלמא שינוי קונה.

יאוש [שנתייאשו הבעלים אמור רבנן דנקני [הגזלן] ודיו אם משלם דמיו. רש"י] אמרי רבנן דניקני, מיהו לא ידעינן אי דאורייתא אי דרבנן.

אי דאורייתא מידי דהוה אמוצא אבידה, מוצא אבידה לאו כיון דמייאש מרה מינה מקמי דתיתי לידיה קני ליה [מוצא אבדה לאו כיון דמייאש ליה מרה – מקמי דתיתי לידיה קני לה. אם נתייאשו בעלים קודם שמצאה זה קנה דתניא באלו מציאות (בבא מציעא כ"ב ב') מנין לאבידה ששטפה נהר הואיל ונתייאשו הבעלים שהיא מותרת, תלמוד לומר אשר תאבד ממנו שאבודה ממנו ומצויה לשאר בני אדם יצתה זו, אלמא קני. והכא בגזילה דאתי לידיה מקמי יאוש והדר אייאוש סגי ליה בדמים. רש"י], האי נמי כיון דמייאש מרה קני ליה, אלמא קני.

או דלמא לא דמיא לאבידה, אבידה הוא דכי אתאי לידיה בהתירא אתיא לידיה [באה לידו], אבל האי כיון דבאיסורא אתאי לידיה מדרבנן הוא. דאמור רבנן ניקני מפני תקנת השבים [שלא יהא צריך לחזר ולטרוח אחר הגזילה עצמה. רש"י].

ורב יוסף אמר יאוש אינו קונה ואפילו מדרבנן".

ןכתבו בתוספות: אומר ר"י דנפקא לן דיאוש קונה באבידה מהא דאמר באלו מציאות (בבא מציעא כ"ז א' ושם) מה שמלה מיוחדת שיש לה סימנין ויש לה תובעים, פירוש על ידי שיש לה סימנין יש לה תובעים שאין הבעלים מתייאשין כיון שיש בהם סימן]

א) בדף ס״ו א' אמר רבה שינוי קונה וכו', יאוש אמרי רבנן דניקני מיהו לא ידעי, אי דאורייתא אי דרבנן, אי דאורייתא מידי דהוה אמוצא אבידה, מוצא אבידה לאו כיון דמייאש מרה מינה וכו' או דילמא לא דמיא לאבידה, אבידה הוא דכי אתאי לידיה [באה לידו] בהיתירא הוא דאתאי לידיה, אבל האי כיון דבאיסורא אתאי לידיה מדרבנן הוא דאמור רבנן ניקני מפני תקנת השבים.

ורב יוסף אמר יאוש אינו קונה ואפילו מדרבנן.


הנה שמעתי מפי מורי ורבי זיע״א בשכבר הימים יסוד מה דשינוי קונה בגזלה, ומה דיאוש קונה בגזילה, הויין שני דינין מחולקין, דדין שינוי דקונה בגזילה הוא קנין בגזילה, דגזילה יש לה קנין שינוי, אבל יאוש מה דקונה בגזילה אינו מקנינים של גזילה אלא הוא מדין אבידה כמבואר בגמרא מידי דהוה אמוצא אבידה [דהיינו שהתורה חידשה באבידה שחפץ אבוד מרשות בעליו ייאוש עושה שיהיה הפקר, וגם גזילה אבודה מרשות בעליה ולומדים מאבידה לגזילה].

והבאתי ראיה לדבריו מדברי הרשב״א במסכת גיטין דף נ״ה ב' דאיתא בגמרא שם אמר רבא הא ודאי קמיבעיא ליה כי אוקמי רבנן ברשותיה משעת גניבה או משעת הקדשו, למאי נפקא מינה לגיזותיה וולדותיה [מדבר שגנב בהמה והקדישה, ולמאן דאמר יאוש לא קני, והעמידו חכמים את הבהמה ברשותו]. והקשה הרשב״א שם הא בלאו הכי יאוש קני, ותירץ דהבעיא הוא לענין הגיזות שקודם היאוש, הרי מבואר לגבי יאוש לא קני השבח דקודם היאוש [שינוי קונה למפרע, דהיינו אם נעשה השינוי אחרי שגזל, הוא קונה למפרע את הבהמה משעת גזילה, שסיבת הקניין היא ההוצאה מרשות בעלים, ורק עיכב עליו הדין והשיב את הגזילה כל זמן שהיא בעין, ואחרי שנעשה שינוי וכבר אין והשיב את הגזלה על גופה וחייב לשלם דמים כשעת גזילה, מחמת חיוב תשלומי דמיה משעת גזילה גם קונה את גופה למפרע משעת גזילה. ואילו קניין על ידי יאוש אינו מקנייני גזילה, אלא הוא מטעם שחידשה התורה באבידה שיאוש עושה הפקר, וגם גנב קונה מדין זה למי שסובר שיאוש בגנב קונה, וקונה רק משעת יאוש ואילך ולא למפרע משעת גניבה], ולכאורה צריך להבין מאי שנא מן שינוי דפסק הרא״ש בםרק הגוזל עצים סימן ג׳ דקונה הגזלן השבח בנשתנה הגזילה למעליותא ואינו משלם אלא כשעת הגזילה משום דלא הוי כתברא או שתייה [בתברא או שתיה שמפסיד את כל גוף החפץ נחשב מעשה גזילה חדש להתחייב עליו כשעה שתברא או שתיה, מה שאין כן שינוי אינו נחשב מעשה גזילה חדש, ומתחייב רק כשוויה בשעת גזילה וקונה כל השבח שמשעת גזילה ואילך כיוון שנקנית לו למפרע משעת גזילה]. ואם כן מאי שנא מיאוש, דביאוש לא קני הגזלן הגזלן השבח דקודם היאוש למפרע, ולדברי מו"ר אתי שפיר דייאוש הקנין הוא מדין אבידה, ועל כן משלם כדהשתא משום דאין היאוש קונה אלא מכאן ולהבא, ולכך השבח דקודם היאוש ברשות הנגזל הוא, מה שאין כן בשינוי דהוא קניין בגזילה, ולכך קונה הגזלן על ידי השינוי כל השבח שנעשה אף קודם השינוי. [ועיין עוד בזה בסימן הבא]


והנה בדין באיסורא אתא לידיה באבידה דלא מהני יאוש [אם הבעלים של האבידה התייאש לפני שמצא המוצא, נעשית הפקר וזוכה בה המוצא לעצמו. אבל אם כבר באה ליד מוצא ונתחייב בהשבתה ושומר עליה עבור הבעלים, מעתה גם אם יתייאשו הבעלים לא נפטר המוצא מחיוב השבה ואינו קונה ביאוש. באיסורא אתא לידיה בגזילה הכוונה שבאה לידו באיסור גזל, ובאבידה אינו איסור שמואצ אותה ונעשה עליה שומר, והכוונה שבאה לידו בשעה שאסור לו לזכות בה לעצמו], יש מחלוקת התוספות והרמב״ן, וזה לשון התוספות שם [בבא קמא ס"ו א'] בדיבור המתחיל הכא: "הכא נמי כיון דמייאש כו'. אע"פ שאין יאוש מועיל באבידה בתר דאתי לידיה כדקאמר לאו כיון דמייאש מרה מינה מקמי דאתי לידיה קני ליה, וכדאמר באלו מציאות (בבא מציעא כ"א ב') בהדיא, מכל מקום בעי למילף שפיר דיאוש קני בגזל בתר דאתי לידיה, דבמציאה נמי נהי שלא היה קונה לענין זה שלא יצטרך להשיב ולהפטר לגמרי הואיל וכבר נתחייב בהשבה, מכל מקום היה קונה לענין זה שלא יתחייב לשלם כי אם דמים כמו לגבי גזל". עד כאן לשונו.

וחזינן דשיטת התוספות דדין באיסורא אתא לידיה דגבי אבידה הוא אותו הדין דבאיסורא אתא לידיה דבגזילה, ותלוי באותה הפלוגתא דפליגי אמוראי לענין גזילה אי יאוש כזו קני או לא, והביאור דבאיסורא אתא לידיה, דעל ידי דבא לידיה בשעה שאסור לזכות בה לא מהני היאוש, וכמו דבגזילה לא מהני יאוש משום דאתא לידיה באיסורא, הכי נמי באבידה גם כן לא מהני יאוש מכיון דאתא לידיה בשעה שאסור לזכות בה, שוב ליכא בה אותם דיני האבידה שהיו עליו שיתירה היאוש, דמשום דאתא לידיה בשעה שאסור לזכות בה, על כן שוב ליכא בה דיני אבידה לענין שאחר כך יזכה, אלא נעשה כפקדון בידו אשר לא מהני יאוש גביה.


ומבואר בהריטב״א בבבא מציעא בריש פרק אלו מציאות דאפילו לגבי אחר נמי לא מהני שוב היאוש דמכיון דנעשה בהאבידה דין פקדון שוב לא מהני היאוש, דייאוש אינו דין אלא באבידה [התורה חידשה שיאוש עושה שתהיה הפקר רק כשהחפץ אבוד ממנו. ומשבא ליד מוצא הוא נעשה שומר עבור הבעלים ואינו אבוד ממנו יותר ולכן לא מועיל כעת יאוש], ולא דמי לגזילה דאם מכר לאחר דמהני [גם למי שסובר שיאוש אינו קונה לגזלן, מכל מקום על ידי שהבעלים התייאש יכול הגזלן למכור לאחר ומועיל המכר כיוון שהבעלים התייאש], משום דבגזילה הא איכא גם דיני אבידה [שהרי גזילה אבודה מהבעלים כשהיא ביד הגזלן, ולכן מועיל בה יאוש, ורק לגזלן אינו קונה כיון שבאיסורא באה לידו, אבל לעניין שיקנה אחר מכח הקנאת הגזלן מועיל. מה שאין כן אבידה שאחרי שהיא ביד מוצא כבר אינה אבודה מהבעלים ולא מועיל בה יאוש כלל], אלא דדין דבאיסורא אתא לידיה הוא דמפקיע דין היאוש, ואם כן מכיון דעדיין אבידה הוא ולא נעשה דין פקדון וכיון דבגזילה הא איכא דיני אבידה על כן מהני שוב מה דמכר לאחר, או משום דגבי האחר חשיב זה בהיתירא אתא לידיה, או משום דהוי יאוש ושינוי רשות, מה שאין כן באבידה כי אתא ליד המוצא קודם היאוש נעשה הא דיני פקדון, ואם כן לא מהני היאוש לגבי כולא עלמא נמי.

ומפרשים התוספות דגם דין אבידה בתר דאתא לידיה אם מהני יאוש הוא אותו הבעיא דיאוש בגזילה, דאם נאמר דגבי יאוש בגזילה לא מהני לקנות אפילו לגבי החפץ, אז גם גבי אבידה חייב בהשבת החפץ, ואם נאמר דגבי גזילה מהני יאוש לכל הפחות לענין החפץ אלא דמשלם דמים, גם באבידה יהיה הדין דמשלם דמים, והקצות החושן בסימן שנ"ג סעיף קטן ד' הקשה דאיזה דמים יתחייב, הא המוצא אינו אלא שומר אבידה והחיוב הוא על שעה פשיעה, והכא כי לא פשע אמאי יתחייב, ותירץ דמשום דלא מצי היאוש להתיר, על כן נעשה שיור בקנין היאוש לענין תשלומי דמים.


ב) ושיטת הרמב"ן במלחמות במסכת בבא מציעא בפרק אלו מציאות, פירש בביאור באיסורא אתא לידיה דאבידה דלא כהתוספות, דהרמב״ן סובר דמה שבא לידיה בשעה שהיה אסור לו לזכות זה לא חשיב באיסורא אתא לידיה אלא על ידי שנעשה שומר אבידה וידו כיד הבעלים, על כן הוי זה כמו יאוש ברשות ויאוש ברשות לא מהני, אבל הא דגבי גזילה לא מהני יאוש זה לא שייך באבידה, ומשום דלא חל שם דין חיוב ועל כן הוי כמונח בארץ, ונמצא דחולק הוא על סברת באיסורא אתא לידיה דעל ידי דבא לידו בשעה שהיה אסור לזכות בו על כן לא מהני, זה לא סבירא ליה להרמב״ן, ואפילו לענין אם נאמר דגבי גזילה לא מהני היאוש אפילו לגבי גוף החפץ נמי לא יתכן זה לענין אבידה לדעת הרמב״ן.

ונפקא מינה בין שיטת התוספות לשיטת הרמב״ן כתב בחידושי רבי עקיבא איגר זיע״א [בסוף דבריו שהבאתי בסמוך] לענין אם מצא אבידה בעיר שרובה עכו״ם ואחר היאוש נודע דשל ישראל, תלוי זה בפלוגתא דהרמב"ן והתוספות, דלדעת הרמב״ן לא הוי זה באיסורא אתא לידיה דהא מכיון דעל כל פנים יכול לזכות בו לא חשיבא הגבהה שיחול עליו דין שמירה, אבל לדעת התוספות דלא בעינן שיהיה אתא לידיה באופן שנעשה שומר, אלא על ידי דאתא לידיה בשעה שאסור לזכות בו נמי הוי באיסורא אתא לידיה על כן גם בעיר שרובה עכו״ם חשוב באיסורא אתא לידיה דסוף סוף איגלאי מלתא למפרע דאסור הוא לזכות בה, ואף שלא היתה הגבהה כזו שנעשה שומר, גם כן חשוב באיסורא אתא לידיה.


[בבא מציעא כ"א ב':

תא שמע [משנה בבא מציעא כ"א א']: "מעות מפוזרות הרי אלו שלו" אמאי הא לא ידע דנפל מיניה? [וקשה לאביי שאמר יאוש שלא מדעת לא הוי יאוש, ומסייע לרבא שאמר שהוי יאוש ולכן אלו שלו אף שהבעלים לא התייאש מדעת]

התם נמי כדרבי יצחק [כמו שאמר רבי יצחק לקמן על הברייתא] דאמר אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה [וקודם שמצאו זה נודע לבעלים שנפלו ונואשו. רש"י]".

ועוד שם:

"תא שמע [ברייתא]: "המוצא מעות בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ובכל מקום שהרבים מצויין שם הרי אלו שלו מפני שהבעלים מתיאשין מהן". והא לא ידע דנפל מיניה? [שוב מקשה על אביי דסובר יאוש שלא מדעת לא הוי יאוש]

אמר רבי יצחק אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה [דברי רבי יצחק נאמרו על הברייתא הזו]

וכתבו התוספות שם:
"תא שמע המוצא מעות כו'. תימה כיון דכבר הקשה ממתניתין דמעות מפוזרות אמאי פריך תו מהך ברייתא, ורבי יצחק נמי אמאי לא אמר למלתיה אמתניתין?
ויש לומר דברייתא אלימא ליה לאקשויי דמשמע דבכל ענין הרי אלו שלו אע"ג דאיכא סימן, מדמוקי טעמא שהרבים מצויין שם.
ומשמע נמי אע"ג דכשזה הגביה עדיין היה בעל אבידה בבית המדרש ולא ידע שנפל מיניה".

וכתב בחידושי רבי עקיבא איגר על דברי התוספות האלה:

"אע"ג דאיכא סימן. דבריהם מחוסר הבנה דמאי עדיפא הקושיא מכח יש בו סימן לאין בו סימן, דהא הכא אף ביש בו סימן עומד לייאש הוי כמו אין בו סימן.

ובשיטה מקובצת בשם גליון כתב דמדלא נקט בקיצור הטעם דתלוי בעובדי כוכבים ומזלות, על כרחך מיירי בראה דנפל מישראל, ואם כן מסתמא הגביהו מיד ודומה יותר דעדיין לא ידעו הבעלים דנפל, אבל אין זה מדוקדק בהסימן שכתבו תוספות דהוי ליה לומר דעל כרחך מיירי בראה מישראל נפל, ואין זה תולה בין יש בו סימן לאין בו סימן.
והנראה לפי מה שכתבו תוספות בבבא קמא (דף ס"ו ע"א) דיבור המתחיל מוצא אבידה, ותמצית דבריהם דאם בגזילה יאוש קונה הכי נמי באבידה, אף היכא דבאיסורא אתי לידיה מהני היאוש שאין צריך להחזיר החפץ רק דמים, אבל למאן דאמר דבגזל אין יאוש קונה גם באבדה לא קני כלל, וצריך להחזיר גוף החפץ.

אם כן לכאורה יש לדקדק דמאי פריך והא לא ידע דנפל, דלמא הא דקתני במתניתין הרי אלו שלו היינו דממתין זמן רב עד דמסתמא כבר ידעו הבעלים ונתייאשו עתה ומהני היאוש על כל פנים דאין צריך להחזיר גוף החפץ, ואנו דנין רק על הדמים, וכיון דהוי ספק אם ידע דנפל וזכה לגמרי, או דלא ידע דנפל ובאיסורא אתיא לידיה אין צריך לשלם מספק, וביותר יש לומר דיכול להחזיק בו מספק, דשמא ידעו הבעלים דנפל ומייאשו כיון דעומד הדבר לצאת מחזקת הבעלים, דהיינו לכשיודע דמתייאשו ויהיה נקנה לו גוף החפץ להמוצא, לא אלים כל כך חזקת מרא קמא וכעין מה שכתב הט"ז יורה דעה (סי' מ') גבי מחט בלב ויכול להחזיק בספק.
וצריך לומר דפירכת הש"ס לאביי לשיטתיה דסבירא ליה בבבא קמא (דף ס"ו ע"ב) דיאוש לא קני בגזילה, ואם כן הוא הדין באבידה היכא דבאיסורא אתי לידיה אין היאוש של אחר כך מועיל לקנות גוף החפץ ואלים טובא חזקת מרא קמא לדון מכח חזקה דלא ידע דנפל אינו יוצא מרשות הבעלים לעולם.

והנה בעיקר קושיית תוספות בבבא קמא הנ"ל, אפשר לומר לפי מה שכתב הרמב"ן בפרקין בסוגיא דלקמן (דף כ"ו ע"ב) במה דאמרינן שם ואע"ג דחזרה לאחר יאוש שמתנה בעלמא היא דיהיב ליה, היינו משום דאף דבגזלה יאוש כדי לא קנה, מכל מקום הא כתיב ביה גם כן אבידה דיאוש קונה אלא דאבידה מעלמא היכא דבא לידו קודם יאוש לא קני ביאוש של אחר כך, היינו היכא דנטל על מנת להחזירה הוא שומר לבעלים והוי כמו פקדון בידיה ולא מהני יאוש, אבל התם דנטל על מנת לגוזלה אין ידו כיד הבעלים וקני יאוש. וע"ש.
ואם כן יש לומר דאף דתוספות בסוגיא הנ"ל כתבו דהא דאמרינן מתנה בעלמא הוא דיהיב ליה היינו דלא מתקן לאו דלא תוכל, אבל לאו דגזל תיקן, היינו דסבירא ליה דלאותו צד דבגזל אין יאוש קונה, ומשמע בבבא קמא דעיקר הטעם דלא ילפינן גזל מאבידה היינו משום דאבידה דבהתירא אתי לידיה, וגזל באיסורא אתי לידיה, הרי אף דבגזל אין ידו כיד בעלים, מכל מקום כל באיסורא אתי לידיה לא מהני יאוש, אם כן מה בכך הא דכתיב ביה אבידה בענין דלא נעשה ידו כיד בעלים, מכל מקום לא ליקני יאוש כיון דבאיסור אתי לידיה דהא משמע דאין הפרש בין גזל לאבידה, אלא דתלינן אי בהתירא אתי לידיה או באיסורא אתי לידיה, אבל מכל מקום מספיק יסוד דברי הרמב"ן ליישב על כל פנים קושית התוספות בבבא קמא הנ"ל דלאידך צד דבגזל יאוש קונה וילפינן מאבידה היינו דוקא באבידה לא קני ביאוש שלאחר כך כיון דידו כיד בעלים מה שאין כן בגזילה.
אמנם יש לומר דהא דלא תירצו תוספות כן, היינו משום דמשמע בסוגיא דגם באין בו סימן אם בא לידו קודם יאוש, לאביי לא מהני יאוש שלאחר כך, ובזה באין בו סימן סבירא ליה דלא שייך לומר דידו כיד בעלים, דלא נעשה שומר לבעלים דיש לומר שאינו מחוייב בשמירה כיון דאין עומד להתברר להחזיר לבעלים, וכמו דנראה דכשהמוצא דבר שאין בו סימן ולא ידעו הבעלים מנפילה דאינו מחוייב להגביה ולהחזירה כמו שיבואר לפנינו בדברינו בעזה"י, הכא נמי בנטלה דאף דאינו יכול לזכות לעצמו כיון שלא ידעו הבעלים דנפל, אבל אין עליו חיוב שמירה, ושפיר הקשו תוספות מאי שנא דיאוש באבידה באין בו סימן ובאיסורא אתי לידיה דלא קני, ומאי שנא דבגזלה דקנה, והוצרכו לתרוצם דגם באבידה קנה החפץ ומחזיר הדמים.
ולפי זה נראה לומר דמודה תוספות דביש בו סימן וייאשו הבעלים אחר כך דלא קני גוף החפץ דבשמירה ידו כיד הבעלים, ולא מהני יאוש, ואם כן יש לומר דזה כוונתם כאן דר' יצחק תירץ הברייתא דאלים קושיא יותר, דהיינו ממתניתין לא קשה רק לאביי לשיטתו וכו', אבל למאן דאמר יאוש קנה בגזל והכי נמי באבידה באין בו סימן קנה יאוש שלאחר כך לענין גוף החפץ, ממילא מספק יכול להחזיקו בו מיד, אבל הברייתא מיירי ביש בו סימן דידו כיד בעלים ולא קני יאוש שלאחר כך שפיר קשה, ואף שרחוק הוא להעמיד כן כוונת התוספות, וביותר דנראה דעיקר סברת הרמב"ן משום דמכח דידו כיד בעלים הוי כמונח ברשות בעלים דלא מהני יאוש, ומדברי תוספות לקמן (דף כ"ו ע"א) דיבור המתחיל "בכותל חדש", ובדיבור המתחיל "וניזל בתר בתרא", מבואר דסבירא ליה דגם בנאבד חפץ בביתו מהני יאוש, אם כן אזדא יסוד דברי הרמב"ן [כלומר התוספות חולקים על הרמב"ן], מכל מקום לא מנעתי מלכותבו כיון דתוכן הדברים נכונים וראויים לאמרם בעזה"י.
ומתוך יסוד דברי הרמב"ן הנ"ל נראה לי דין חדש דבמצא בעיר שרובה עובדי כוכבים ומזלות לפי מאי דקיימא לן כרשב"א דתולה בעובדי כוכבים ומזלות, ואחר כך מברר ישראל דשלו הוא אלא דלא ידע דנפל מיניה, בזה בשעה שנתוודע להבעלים דנפל וייאשו דזכה המוצא דאף באיסורא אתי לידיה, מכל מקום כיון דהוא רשאי לתלות בעובדי כוכבים ומזלות ונטלה על מנת לזכות לא נעשה שומר לבעלים וזכה אחר כך ביאוש"]

ג) ורבנו הגאון רבי עקיבא איגר זיע״א מפרש [בתחילת דבריו, לפני שהוכיח שהתוספות אינם סוברים כהרמב"ן. אבל גם למסקנא כתב שתחילת דבריו הם דברים נכונים מצד עצמם] דאפשר דהתוספות סבירא ליה סברת הרמב״ן, אלא דסוברים גם סברתם בדין איסורא אתא לידיה לענין שאם הגביה באופן שאינו נעשה שומר יעויין שם.

נמצא דהתוספות והרמב"ן פליגי בב׳ יסודות, א', לענין אם הגיע לידו באופן שאינו נעשה שומר אם חשיב זה באיסורא אתא לידיה, או לא, דלדעת התוספות גם זה חשיב באיסורא אתא לידיה, ולדעת הרמב״ן הוי זה בהיתירא אתא לידיה.

הב', פליגי בביאור של באיסורא אתא לידיה דגבי גזילה, דהנה בבבא מציעא דף כ"ו ב' ואמר רבא ראה סלע שנפלה נטלה לפני יאוש על מנת לגוזלה עובר בכולן משום לא תגזל ומשום השב תשיבם ומשום לא תוכל להתעלם, ואע"ג דחזרה לאחר יאוש מתנה הוא דיהיב ליה ואיסורא דעבד עבד.

ובתוספות דיבור המתחיל "מתנה" הקשו וזה לשונם: "מתנה בעלמא הוא דיהיב ליה. ואם תאמר והלא לאו דלא תגזול מקרי ניתק לעשה בפרק שילוח הקן (חולין קמ"א א') אם כן כיון דלענין גזילה לא מקרי מתנה, גם השב תשיבם למה לא תיקן?

ויש לומר דלא קאי אלא על לאו דלא תוכל להתעלם שעבר שלא החזיר קודם יאוש".

והרמב״ן במלחמות תירץ דהכא מכיון דפתיך ביה [מעורב בו] גם אבידה על כן פקע לגמרי דין השבה ודין תשלומין.

ונראה ביאור מחלוקת של התוספות והרמב״ן, דהנה לפי מה דבעי בגמרא [בבא קמא] ס"ו א' אם מהני יאוש גבי גזילה מידי דהוה אמוצא אבידה, וקני לכל הפחות דהיאוש מפקיע מהחפץ דין השבה, וחל עליו דין תשלומין, אי לא קני היאוש ומחויב בהשבת החפץ, ולא דמי למוצא אבידה דהתם בהיתירא אתא לידיה הכא באיסורא אתא לידיה, וצריך לדעת הביאור דבאיסורא אתא לידיה גבי גזילה, האם נאמר דעל ידי דבאיסורא אתא לידיה וחלה עליו חיוב דוהשיב, על כן לא מהני יאוש להפקיע דין זה דהשבה, או לא, אלא דהביאור דבאיסורא אתא לידיה הוא דגבי אבידה הוי יאוש מתיר, ולגבי גזילה ליכא דין יאוש מתיר אלא דין יאוש קונה, דבגזילה על ידי דניתן לתשלומין ליכא בה דיני אבידה שיהא יאוש מתיר אלא רק יאוש קונה, וממילא אינה בכלל דין של אבידה וליכא בה כלל דין יאוש ואפילו לענין החפץ, ונפקא מינה הוא אם פתיך ביה גם דיני אבידה, אם נאמר דהביאור באיסורא אתי לידיה הוא משום דחלות דין דוהשיב אי אפשר להיות נפקע, אם כן אפילו אם פתיך ביה דיני אבידה דאיכא ביה דין דיאוש מתיר גם כן לא מהני היאוש מתיר, דהא דין דוהשיב לא מצי יאוש להפקיע,

אבל אם נפרש דמה דבאיסורא אתא לידה הוי הביאור דבגזילה יאוש קונה דליכא בה דיני אבידה שיהא יאוש מתיר, ואם כן אם יהיה פתיך ביה גם דיני אבידה דאז יאוש מתיר מהני היאוש וקני אף דהוא גזילה,

ובזה פליגי הרמב״ן והתוספות, דהרמב״ן סובר דביאור של באיסורא אתא לידיה דגבי גזילה הוא, דבאבידה הוי יאוש מתיר ולגבי גזילה ליכא דין יאוש מתיר, אלא דין יאוש קונה, דאין בגזילה דין אבידה לענין שיהא מתיר על ידי דניתן לתשלומין, וממילא ליכא בה כלל דין יאוש ואפילו לענין החפץ.


ד) מכל מקום דין יאוש דאבידה לא דמי לדין יאוש דגבי גזילה, דדין יאוש דגבי גזילה אין לו דין מתיר אלא דמהני לקנות, ועל כן אין זה מפקיע גם השבת החפץ, אבל אם פתיך ביה אבידה דאז יהיה דין יאוש מתיר, ועל כן פקע גם דין דוהשיב דכבר היה מקודם, מכל מקום על ידי היאוש דאבידה נעשה היתר בהחפץ נפקע דין גזילה מכאן ולהבא. ועל כן תירץ דבגזילה ואבידה לא מצי לתקן הלאו, דהכא ליכא דין באיסורא אתא לידיה, לא דין באיסורא אתא לידיה על ידי דנעשה שומר אבידה והוי יאוש ברשות, דזה ודאי לא שייך הכא, דהא כי אגבהה על מנת לגוזלה לא חלה דין שומר אבידה והוי כמונחת על גבי קרקע דמהני בה יאוש, וגם דין באיסורא אתא לידיה דגזילה נמי לא שייך הכא דהא עיקר דין באיסורא אתא לידיה דגזילה הרי הוא על ידי דיאוש דגזילה אין בו דין יאוש מתיר על ידי דניתן לתשלומין, ועל כן גם מהחפץ לא פקע דין ההשבה, אבל הכא דפתיך ביה גם אבידה, ועל כן יאוש דאבידה הוי מתיר ועל כן פקע גם דין השבה ותשלומין שחל עליו תחילה, כמו אילו הפקירו או מחל הגזילה לדמת הצנועין [בבא קמא ס"ח ב', שסוברים שיכול להפקיר או למכור דבר שאינו ברשותו], דבודאי הא פקע כל חיוב השבה, הכי נמי יאוש דאבידה דהוא מתיר פקע כל דין השבה והתשלומין, ושוב אינו ניתק לתשלומין, דאפילו יפקע מכאן ולהבא דין הגזילה גם כן ליכא דין והשיב, דדין והשיב הוא על ידי דגם עתה הוא בכלל דין גזילה וחיוב השבה, אבל אם רק נפקע מכאן ולהבא דין השבה, אז הוי זה כהפקר ולא ניתק שוב לעשה, ובכל זאת לענין מלקות לא יתחייב משום דהוי כמחילה ותשלומין, וכמו דמשני בגמרא במכות לענין גזל הגר ומת הגר דמיקרי עדיין ניתן לתשלומין הכי נמי הכא, ועיין במכות ט"ז ב' תוספות דיבור המתחיל "התם".


ואולם התוספות והר״ן חולקין על זה וסוברים, דעיקר החילוק דאמרינן בגמרא או דילמא לא דמי לאבידה הוא על ידי דחיוב והשיב לא מצי להיות נפקע על ידי היאוש, דהתורה לא נתנה דין יאוש רק להפקיע החפץ המונח על גבי קרקע, אבל מה שכבר חל דין השבה, זה לא מצי להפקיע היאוש, ועל כן לא תוסף דין פתיכת האבידה גם כן להפקיע דין ההשבה, ונמצא דפליגי גם ביסוד מה דבגזילה לא מהני היאוש, אי משום דחלות דין השבה אפילו אם יהיה לו דין אבידה לא מצי להפקיע, מכל מקום דין השבה לא מצי לה להיות נפקע, או משום דעל ידי זה אין לה דין אבידה, על כן לא מצי להיות נפקע דיני ההשבה, אבל אי פתיך ביה גם אבידה אז שפיר חשובה אבידה ונתרת לגמרי.

[לשיטת הרמב"ן אין דין באבידה שאם באיסורא באה לידו יאוש לא קונה. שהרי אם באה לידו על ידי שנתכוון לגזלה יאוש קונה בה (וכן בכל אופן איסור אחר כל שלא נעשה עליה שומר לבעלים וכמו שכתב רבי עקיבא איגר שמצאה בעיר שרובה עכו"ם ואחר כך נודע שהיא של ישראל), וכל הטעם באבידה הוא רק משום שאם הגביהה על מנת לשומרה הרי אינה נחשבת אבודה, שהוא שומר לבעלים וכאילו היא ברשות בעלים, ומעיקר דין יאוש שהוא מועיל רק בחפץ שאינו ברשות בעליו. ואם הגביה אבידה באופן שלא נעשה שומר עליה קונה אותה בייאוש אפילו שחל עליו חיוב השבת אבידה שייאו שהוא כמו הפקר, וכאילו נתן עכשיו במתנה למוצא שזה מפקיע את חיוב ההשבה.
אם כן מה שלומדת הגמרא מאבידה לעניין גזל שייאוש לא יקנה משום שבאיסורא אתא לידיה, הרי אין דין באיסורא באה לידו באבידה, ובעל כרחך הלימוד מאבידה לגזל הוא לחדש שמחשיבים גזילה שגזל מבית בעלים כאילו אינה אבודה מבעליה וכאילו היא בבית בעלים לעניין שלא יועיל בה יאוש. וזהו שהגזלן מחוייב להשיבה גורם להחשיב שהיא ברשות בעליה ומעולם לא היתה אבודה מבעליה, וזהו לשון באיסורא באה לידיה, דהיינו שמחמת חיוב הגזלן להשיב אין לה דין אבודה מבעליה שיועיל בה יאוש.
אבל אם גזל אותה ממקום שאינו בית בעלים, כיוון שהיא אבודה מבעליה, אע"פ שהיא שלהם שהרי לא נתייאשו אבל הרי אינה ברשותם, בזה הרי מועיל ייאוש לקנות שייאוש במקום שאבודה מבעליה הוא כמו שהפקיר הבעלים, ואם כן יועיל גם בגזל לקנות באופן שייפטר הגזלן מכל חיוביו. שאע"פ שאחרי שהגביה הוא חייב להשיב, מכיוון שכבר אבדה מבעליה קודם שהגביה יש לה דין אבודה מבעליה לעניין שיועיל ייאוש לקנות. ואע"פ שכבר חל עליו חיוב השבת הגזילה, היאוש הוא כמו הפקר וכמו שנתן במתנה לגזלן שזה מפקיע ממנו כל חיובי השבה ותשלומין.
והתוספות סוברים שבאבידה גם אם נטלה באופן שאינו נעשה שומר לבעלים אם כעת יהיה ייאוש לא יועיל היאוש להפקיע ממנה חיוב השבת אבידה שכבר נתחייב בהם. שאין זה ממש כמו נתינת מתנה למוצא אלא רק סילוק ומה שכבר נתחייב נתחייב (ובעניין זה סברת הרמב"ן לעניות דעתי מחוורת יותר). וזהו שלומדים לגזלן שאם כבר התחייב בהשבה ותשלומין לא יועיל הייאוש להפקיע חיובים אלה.

רבינו כתב בדעת הרמב"ן: "אלא דהביאור דבאיסורא אתא לידיה הוא דגבי אבידה הוי יאוש מתיר, ולגבי גזילה ליכא דין יאוש מתיר אלא דין יאוש קונה, דבגזילה על ידי דניתן לתשלומין ליכא בה דיני אבידה שיהא יאוש מתיר אלא רק יאוש קונה, וממילא אינה בכלל דין של אבידה וליכא בה כלל דין יאוש ואפילו לענין החפץ".
כוונתו "יאוש מתיר" היינו שזהו כמו שנתן הבעלים במתנה למוצא, או כמו לדעת צנועים שאפשר להפקיר דבר שאינו ברשותו והוא הפקיר, שזה מתיר את כל החיובים של השבה בין במוצא אבידה ובין בגזלן.
ומה שכתב "ולגבי גזילה ליכא דין יאוש מתיר אלא דין יאוש קונה", הכוונה שלומדים מאבידה שכל שנעשה שומר עליה עבור בעלים אינה נחשבת אבודה מהבעלים ואין דין יאוש לעשות הפקר שיתיר כל חיובי ההשבה, וכן בגזילה אין דין יאוש מתיר שיהיה כמו שהפקיר הבעלים להתיר כל חיובי גזלן. אלא רק יש דין יאוש קונה. היינו שהייאוש אינו עושה הפקר כלל ואינו מוציא מרשות בעלים כלל. רק סוף סוף כיוון שהבעלים מתרצה לכל מי שיקנה, שזה הרי עצם דעת יאוש, מועיל לעניין שיוכל הגזלן להקנות לאחר מכח היאוש. שהרי גם אם ייאוש לא מפקיר מרשות בעלים, מכל מקום הרי יאוש זה כמו שאמר הבעלים שאינו מתנגד שכל אדם יזכה בה. וגם אם אינה אבודה והיא מופקדת אצל שומר עבור הבעלים, אם יתייאש הבעלים אע"פ שלא יהיה זה הפקר, אם יעשה השומר הקנאה לאחר תועיל ההקנאה מכח שזה כאילו התרצה הבעלים.
ובשומר יכול לעשות גם קניין לעצמו, אבל בגזלן כיוון שאין הייאוש כהפקר כיוון שאינה אבודה, הרי לא פקע חיוב ההשבה. וכיוון שחייב להשיב אינו יכול לקנות לעצמו. אבל אם יעשה הקנאה לאחר יועיל כיוון שעל האחר אין חיוב השבה, והבעלים כאילו גילה דעתו שהוא מתרצה בכך. וזו כוונת רבינו שבגזילה "יאוש קונה". דהיינו קונה לאחר. אבל אינו מתיר חיובי השבה של הגזלן כיוון שאינה נחשבת אבודה מרשות בעלים לעניין שיאוש יהיה נחשב כמו הפקרה. אבל אם פתיך בה אבידה, שגזל אותה ממקום שהיא אבודה מרשות בעלים, הרי כשהיא אבודה מועיל יאוש לעשות הפקרה וממילא פקעו כל חיובי השבה כיוון שזה כמו שהפקיר לדעת צנועין או הקנה לגזלן.
וזה ביאור לשון רבינו, "יאוש מתיר" היינו כשאינה ברשות בעלים ואז ייאוש הוא כמו הפקרה גמורה ומתיר כל חיובי השבה. ו"יאוש קונה" היינו שאינה נחשבת אבודה מרשות בעלים, שאז יאוש אינו עושה הפקרה ואינו מתיר חיובי השבה, אבל מועיל שיוכל הגזלן לעשות הקנאה לאחר כיוון שסוף סוף יש התרצות בעלים שאינו מעכב על אחר לזכות זה שזה דעת בעלים כשהוא מתייאש. ולפי זה יתחוורו דברי רבינו הקדושים והנפלאים בנקל]

ברכת שמואל – בבא קמא ל"ד

04/10/2010

סימן לד.

בענין פטור כפל בגניבת הקדש.

[רמב"ם פרק ב' מהלכות גניבה הלכה א':

"הגונב את הגוי או שגנב נכסי הקדש אינו משלם אלא הקרן בלבד שנאמר "ישלם שנים לרעהו", לרעהו ולא להקדש, לרעהו ולא לגוי.

וכן הגונב קדשים מבית בעליהן בין קדשי קדשים בין קדשים קלים, בין קדשים שאין הבעלים חייבין באחריותן בין קדשים שהבעלים חייבין באחריותן, הרי זה פטור מן הכפל ומתשלומי ארבעה וחמשה שנאמר "וגונב מבית האיש" ולא מבית הקדש.

השגת הראב"ד: הגונב את הגוי או שגנב נכסי הקדש אינו משלם אלא הקרן. אמר אברהם: גונב נכסי הקדש משלם קרן וחומש ואשם להקדש שהרי מעל".

בפרק ח' הלכה א' מהלכות נזקי ממון כתב הרמב"ם:

"שור של ישראל שנגח שור של הקדש או של הקדש שנגח שור של ישראל פטור שנאמר "שור רעהו", וכל הקדשים שחייבין עליהן מעילה הן שאין בהן דין נזקין.

ובלחם משנה שם ביאר שהרמב"ם פוסק כרבי יוסי שקדשים קלים, שאין בהם מעילה, ממון בעלים הם, ולכן יש בהם דין מזיק כלפי הבעלים על ממון שיש לו בקדשים הקלים.

וכתב שם הלחם משנה:

"אך קשה על רבינו כיון דאית ליה כרבי יוסי הגלילי דקדשים קלים הוו ממון הדיוט ואקרי רעהו אם כן בהלכות גניבה פרק ב' הלכה א' למה כתב דהגונב קדשים מבית בעליהן בין קדשי קדשים בין קדשים קלים וכו' הרי זה פטור מן הכפל הא קדשים קלים מקרי רעהו דהוי ממון הדיוט כיון דהוא פסק כרבי יוסי הגלילי.

ויש לומר דהתם איכא מיעוטא אחרינא "וגונב מבית האיש" דמיעט הכל, ולכך רבינו ז"ל הביא אחרי כן ההוא קרא דוגונב ולא סמיך אקרא דרעהו דלעיל למעט קדשים קלים וכן קדשים שחייב באחריותן כמו שכתב שם"]

א) הרמב״ם בפרק ב' מהלכות גניבה הלכה א' וזה לשונו: "הגונב את העכו״ם וכו׳, או שגנב נכסי הקדש אינו משלם אלא הקרן בלבד שנאמר ישלם שנים לרעהו ולא להקדש, לרעהו ולא לעכו״ם, וכן הגונב קדשים מבית בעליהן בין קדשי קדשים ובין קדשים קלים, בין קדשים שאין הבעלים חייבין באחריותן ובין קדשים שהבעלים חייבין באחריותן הרי זה פטור מן הכפל וכו' מפני שנאמר וגונב מבית האיש ולא מבית הקדש. והקשה הלחם משנה [בפרק ח' מנזקי ממון הלכה א'] הא הרמב"ם פסק דקדשים קלים ממון בעלים הוא.

ותירץ מורי ורבי זיע״א, דהנה בתוספות הקשו בדף ס"ג דיבור המתחיל "רעהו". דלמה לי תרי מיעוטי, מיעוט דרעהו ולא להקדש, והמיעוט דוגונב מבית האיש ולא מבית הקדש,

[לשון התוספות בבא קמא ס"ג א':
"רעהו אמר רחמנא. ולא הקדש. תימה לר"י ומאי איצטריך רעהו למעוטי הקדש מכפל בטוען טענת גנב, הא ליכא שבועה בהקדש [ובלא שבועה אין חיוב של טוען טענת גנב].

ולמסקנא דנפיק כפל ושבועה מחד קרא אתי שפיר.

ואם תאמר דלקמן נפקא לן בפרקין (ע"ו א') למעט הקדש מ"וגונב מבית האיש" ולא מבית הקדש ["אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי ד' וה', וכן גונב הקדש מבית בעלים פטור. מאי טעמא (שמות כב, ו) "וגונב מבית האיש ולא מבית הקדש"].

ויש לומר דהתם נמי לא מ"איש" קדריש דגבי הקדש נמי שייך לשון איש, ולא משום דכתיב ה' איש מלחמה, אלא משום דבכל דבר שהוא לשון זכר שייך לשון איש, ואשה על לשון נקבה, כגון "אשה אל אחותה" בקרסים. אלא התם הכי פירושו מבית איש דשייך ביה רעהו כדכתיב, ולא מבית הקדש. ואגב דגבי גנב איצטריך למנקט האי לישנא למידרש ולא מבית הגנב, נקט ליה נמי לענין הקדש"]

ותירץ על זה מו״ר ובהקדם ביאור על הרמב״ם, דהביאור הוא מה דכתב וכן הגונב קדשים מבית בעליהן דפטור מכפל לא אתי להורות דאינו משלם כפל להקדש, אלא דהורה לנו דגונב קדשים מבית בעליהן דאינו משלם כפל לבעלים.

ונקדים יסוד אחד דאמר מו״ר דקדשי מזבח אינן קנוין בקניינם לגבוה כמו קדשי בדק הבית,  דקדשי בדק הבית קנוין בקנינם לגבוה על ידי דאמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט דמי, אבל קדשי מזבח אינן קנוין על ידי ההקדש לגבוה, דגבי קדשי מזבח לא אמרינן כלל הך דינא דאמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט דמי, אלא דעל ידי הקדושה דחלה עליהם נעשו ממון גבוה.

וזהו ביאור דברי הגמרא בדף ע"ו א' גנב והקדיש ואחר כך טבח ומכר וכו' אמרי בשלמא אטביחה לא מחייב דכי קא טבח דהקדש קא טבח ולאו דמרא קא טבח, אלא אהקדש לחייב מה לי מכרו להדיוט מה לי מכרו לשמים וכו', ומשני בגמרא מכרו להדיוט מעיקרא תורא דראובן והשתא תורא דשמעון, מכרו לשמים מעיקרא תורא דראובן והשתא תורא דראובן.

פירוש דקדשי מזבח לא הוי מכירה לגבוה לענין לחייב ד' וה' על ההקדש דמעיקרא תורא דראובן והשתא תורא דראובן פירוש דליכא הקנאה לגביה ולא נעשו בקנינם של גבוה, אלא דעל ידי הקדושה דחלה עליהם נעשו ממון גבוה דהקדושה עושה עליו דיני ממון גבוה, אבל הקרבן שלו הוא לכפר עליו, ועל כן לא הוי מכירה.

אבל בקדשי בדק הבית שפיר דפסק הרמב"ם גבי גנב והקדיש לבדק הבית דחייב ד' וה' על ידי דהקדש הוי מכירה דבזה דקנוין לגבוה על ידי קנין שפיר הוי מכירה וקנין לגבוה ומה לי מכרו להדיוט ומה לי מכרו לגבוה.


[לעניות דעתי הדבר לא מסתבר. לשון רש"י שם: "מכרו להדיוט מעיקרא תורא דראובן – קודם שמכרו קרוי השור על שמו של גנב ומשמכרו קרוי על שם לוקח. אבל מכרו לשמים עדיין שם המקדישו עליו שקרוי עולתו של פלוני".

ובתוספות בבא קמא ע"ט א' כתבו:
"גנב והקדיש משלם ד' וה'. כדמפרש מה לי מכרו להדיוט מה לי מכרו לשמים. ואיירי בקדשי בדק הבית דלא שייך למימר מעיקרא תורא דראובן והשתא תורא דראובן כמו בקדשי מזבח שקרבן קרב לכפר על הבעלים ונשחט לשמו ושם בעליו עליו".
ולא משמע כלל כדברי הגר"ח הלוי זיע"א שיש חילוק באופן ההקנאה, אלא משמע רק שהחילוק הוא משום ששם בעלים עליו שנקרא על שמו ונשחט לשמו. ויש דין במכירה לעניין ד' וה' שאם לא נשתנה שם הבעלים מתגרע כח המכירה.
והרי גם להגר"ח בקדשי מזבח הקדושה נעשית על ידי אמירה, וזה אמירתו לגבוה, וכשאמרו אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט לא חילקו בין קדשי מזבח לקדשי בדק הבית.
גם מצד הסברא, גם לדברי הגר"ח בקדשי מזבח כיוון שעשאם קדושים ועל ידי קדושתם הקדושה גרמה שהם של הקדש, הרי זו מכירה להקדש. שמה אכפת לי על ידי איזה מעשה קניין עשה את המכירה, וכמו שיכול לעשות על ידי כל מעשה קניין, וגם על ידי אמירתו לגבוה, כל שעשה שיעבור לרשות אחרת חשוב מכירה, אם כן גם העביר לרשות אחרת על ידי שהקדיש והחיל קדושה, וכעת כשהוא קדוש הקדושה גורמת שהוא של הקדש, גם זה ייחשב מכירה לחיוב ד' וה'. אלא בוודאי תלוי רק בשם, ואין מקור לדברי הגר"ח מגמרא זו.
ולקמן מבאר רבינו שבאמת בקדשי מזבח הבעלים הוא המקריב ואינו שייך להקדש ורק יש עליו דינים של ממון גבוה אבל באמת אינו שייך לגבוה. וזה תמוה מאוד מה שייך דינים של ממון גבוה בלי שיהיה שייך לגבוה. ואם נאמר ששייך לגבוה לא קשה איך הוא נחשב של הבעלים לכפר עליהם ולשחוט לשמם, ששאין צורך בבעלות של הבעלים כדי שיהיה קרוי על שמם ושייך להקדש לצורך לכפר עליהם. וזהו רק דין בקרבן שהוא לכפר על מי שהקריבו ולהישחט על שמו ואין צריך לזה בעלות של המקריב.

ומה שפירש ברמב"ם שהורה שלא משלם כפל לבעלים לעניות דעתי דחוק. שהרי הרמב"ם הקדים שאם גנב נכסי הקדש אינו משלם כפל. ומדבר שגנב מרשות הגזבר ולא מבית בעלים ופשוט שמחדש שלא ישלם כפל להקדש. ולמד ישלם שנים לרעהו ולא להקדש.
ואחרי שייסד שמבית הקדש אין תשלום כפל להקדש, בא ללמדנו מה נקרא בית הקדש ומה נקרא בית בעלים. וחידש שהגונב הקדש מבית בעלים נחשב שלא גנב מבית בעלים אלא מבית הקדש, שנאמר וגונב מבית האיש, ומשמע שבא למעט שאותו בית לפעמים נקרא בית האיש ולפעמים בית הקדש. ואם הם מוקדשים זהו נקרא מבית הקדש. ומבית הקדש הרי כבר ביאר מתחילה שהחידוש הוא שלא משלם כפל להקדש. ואי אפשר לפרש שאם מחדש שנקרא מבית הקדש ולכן לא משלם כפל הפירוש שמחדש שלא משלם כפל לבעלים. שאם הוא בית הקדש מהיכי תיתי שישלם לבעלים]

ובזה ניחא דברי הרמב״ם, דלענין דין גניבה בקדשי מזבח בלא המיעוט היה מחויב כפל להבעלים דהא גנב קרבן מהבעלים כיון דקדשי מזבח אינם קנוים בקנינם לגבוה, ורק דהקדושה עושה דיני ממון גבוה, אבל הקרבן עדיין שלו הוא וברשותו לכפר עליו, ועל כן הא גנב קרבן מהבעלים, ולא שייך למעט מכפל מקרא דרעהו ולא להקדש, דמכיון דהחיוב הוא להבעלים שפיר הוי זה רעהו, ואף דהחפץ הוא הקדש, מכל מקום על ידי דהחיוב גניבה הוי דבעלים הוי זה שפיר רעהו ומחויב כפל, ודוקא בגונב קדשי בדק הבית נתמעטו מרעהו, כיון דמכר לגבוה ויצאו מרשותו על ידי הקנינים שוב לא שייך לחייב כפל להבעלים דהא כבר יצאו מרשותו, ולהקדש גם כן פטור מכפל דנתמעטו מקרא דרעהו, אבל בקדשי מזבח כיון דלא מכר לגבוה ועדיין הקרבן שלו וברשותו הוא לכפר עליו שפיר הוי גניבה מהבעלים דהא גנב קרבן של בעלים, ועל כן לא שייך למעט מרעהו דעל ידי דהחיוב גניבה הוי לבעלים הוי זה שפיר רעהו, דדין רעהו תלוי בדין תביעת הגניבה, וכיון דתביעת הגניבה הוא דהדיוט הוי זה שפיר רעהו.


וביאור דמיעוט זה הוא, דהתורה מיעטה בית הקדש מדין גניבה ומשום הכי פטור גם בקדשי מזבח ואף דשפיר הוי זה בכלל רעהו והרי חייב כפל על נכסי רעהו. ואולם משום הכי נתמעטו דאין זה גניבה כשגונב מבית הקדש כיון דהחפץ הוא של הקדש דעל ידי הקדושה נעשה ממון גבוה, ונהי דתביעת הגניבה הוא דהדיוט והוי שפיר רעהו, מכל מקום הא הגניבה הוא מבית הקדש, וזה נתמעט מדין גניבה, על ידי דהגניבה הוא מרשות הקדש, ועל כן גם קדשים קלים נתמעטו, נהי דלענין התביעה הוא שפיר נכסי הדיוט, מכל מקום על ידי דהגנבה הוא מבית הקדש נתמעטו מן דין מעשה גניבה.

[קדשים קלים להרמב"ם שפוסק שהם ממון הדיוט נתמעטו רק מכפל אבל לא מקרן]

ב) ולפי זה ניחא קושית הלחם משנה דאף דקדשים קלים ממון בעלים הוא, מכל מקום פטור מכפל להבעלים משום דהוי זה גניבה מבית ההקדש ונתמעט מקרא דאין לו דין גניבה, ואף דעל ידי ההקדש נעשה שוב ממון בעלים, מכל מקום עדיין הוי גונב מבית הקדש, ובזה ניחא גם קושית התוספות דרעהו אתי למעוטי קדשי בדק הבית דאינו משלם כפל להקדש, אבל קדשי מזבח מקרי רעהו, משום דדין רעהו תלוי בדין תביעת הגניבה, וכיון דתביעת הגניבה הוא דהדיוט דהא גנב קרבן של בעלים, על כן הוי שפיר רעהו, ולכך צריך להקרא דוגונב מבית האיש ולא מבית הקדש, דהגניבה מבית הקדש נתמעט מדין גניבה, וקדשי בדק הבית לא נתמעט מקרא דוגונב מבית האיש, דהא המיעוט לא אתי למעט רק דלא הוי גניבה מבית בעלים אבל מכל מקום הא הוי גניבה ומחויב כפל מבית הקדש וישלם כפל להקדש, ועל זה מיעט דרעהו דפטור אף להקדש.

ולזה מיעטה התורה גונב קדשים מקרא דוגונב מבית האיש ולא מבית הקדש, דבגונב קדשי מזבח פטור מכפל לבעלים, דביאור מיעוט דוגונב מבית האיש ולא מבית הקדש, הוא דליכא וגונב מבית האיש, דזה שהוא של הקדש מפקיע דליכא גניבה מבית האיש, ועל כן מהדין היה לחייב כפל להקדש עצמו, ועל זה בא המיעוט דרעהו ולא להקדש.


ג) ונראה לפי עניות דעתי להביא ראיה לזה, דהנה במסכת בכורות דף י״א א' איבעיא ליה שם, אם פודה אחר פטר חמור של חבירו, אי הוי פדיונו לפודה, או לבעלים, אליבא דרבי שמעון לא תבעי לך כיון דאמר מותר בהנאה ממונא דבעלים הוא, כי תבעי לך אליבא דר׳ יהודה דאמר אסור בהנאה, להקדש מדמינן לה ורחמנא אמר ונתן הכסף וקם לו [כל מי שיתן הכסף יהא ההקדש שלו. רש"י], או דילמא כיון דקני לה דביני ביני לא דמי להקדש [דיכול לפדותו בשה אע"ג דכוליה לא קני ליה כל זמן שלא פדאו אפילו הכי ממונא דידיה הוא. רש"י].

אמר רב נחמן תא שמע: "הגונב פטר חמור של חברו משלם תשלומי כפל לבעלים, ואף על פי שאין לו עכשיו יש לו לאחר מכאן [כלומר שאע"פ שאין לו עכשיו רשות יש לו לאחר זמן שיפדהו הלכך הוי כאילו הוא השתא דידיה. רש"י]", מני, אי לימא רבי שמעון אמאי אין לו עכשיו [הרי מותר בהנאה], אלא לאו רבי יהודה [שאוסר בהנאה], ואי סלקא דעתך להקדש מדמינן לה וגונב מבית האיש אמר רחמנא ולא מבית הקדש".

וביאור דברי הגמרא דהבעיא הוא, דהנה דבזה דפטר חמור שאני מדין מעשר שני ונטע רבעי דבהו הדין דוקא הבעלים יכולים לפדות, אבל בפטר חמור יכולים לפדות אפילו אחר שאינו בעלים, ואולם בהך פרט קמבעי אם אליביה דרבי יהודה [שאוסרו בהנאה] הוי פדיונו לפודה נמי כמו בהקדש, או לא, דבזה חלוק הוא פטר חמור מן הקדש דפדיונו לבעלים הוא, וצדדי הספק הוא, דאם נאמר דהוי רשות גבוה בפטר חמור דיצא מרשותו של בעלים לגבוה, או דפטר חמור הוי כשארי איסורי הנאה דודאי ברשות בעלים הוא אלא דאסור בהנאה, הכא נמי פטר חמור ברשות בעלים קאי אלא שאסור בהנאה, והנפקא מינה הוא, דאם נאמר דיצא מרשות בעלים לרשות גבוה, וזהו דין איסור הנאה שלו, אזי ודאי אם פודה אחר פדיונו לפודה דהא קנהו מרשות הקדש, וכמו שכתבו התוספות במסכת פסחים דף מ"ו ב' דיבור המתחיל "הואיל", דלא שייך הואיל גבי הקדש דנאמר דחשיב ממונו על ידי דהואיל ואיבעי פודה לה, דמשום דמחוסר ממונא הוא, פירוש דבעי קנין מרשות גבוה, וכל שמחוסר קנין לא שייך לומר הואיל,


[לשון התוספות בפסחים שם:

הואיל אי בעי מיתשיל עלה [אם הפריש חלה והחמיצה רבי אליעזר סבר שעובר עליה בבל יראה הואיל ואי בעי מיתשיל עלה, שיכול להישאל עליה ולבטל את ההפרשה, לכן נחשבת כשלו ועובר עליה אף אם לא נשאל על ההפרשה כיוון שיכול להישאל]. תימה לרשב"א אמאי אמר בפרק כל שעה (לעיל דף ל"ח א') דמצת מעשר שני אין יוצא בה בפסח לרבי מאיר דסבר מעשר שני ממון גבוה הוא ולא חשיב מצתכם, הא הואיל אי בעי מיתשיל עלה מחשבינן ליה כשלו.

ועוד דאמר לעיל (ה' ב') אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה, והא של גבוה נמי חשיב כשלו הואיל אי בעי מיתשיל עליה.

ותירץ ר"י דשאני הנהו דכתיב בהו לה' אע"ג דאי בעי מיתשיל עלה חשבם הכתוב של גבוה.

ועוד תירץ ר"י היכא דאתא הקדש ליד הגזבר לא אמרינן הואיל אי בעי מיתשיל עלה.

והואיל אי בעי פריק נמי לא אמרינן דאם כן היה קונה אותו דאטו נחשוב חמץ של נכרי כשלו הואיל אי בעי קני ליה.

ועוד תירץ כיון שנתחמץ שום אדם לא יפדנו.

וצריך עיון בהנהו הואיל דכל שעה (גם זה שם) הואיל ולא קרא לה שם]


והכי נמי בפטר חמור דאם נאמר דרשותו של גבוה הוא וזהו דין איסור הנאה של פטר חמור, אם כן הרי חשיב זה הפודה אותו כקונה אותו מרשות הקדש והוי שלו מגזירת הכתוב דונתן הכסף וקם לו, אבל אם נאמר דעדיין ברשות הבעלים קאי משום דאית ליה מה דביני ביני, אם כן לא דמי איסור הנאה שלו להקדש, אם כן ברשות בעלים הוא, אלא דאסור בהנאה כמו שארי אסורי הנאה ובעי פדייה ואם כן על ידי הפדייה דאזיל האיסור שוב ממילא הוי ברשות הבעלים.


ד) ופשיט רב נחמן מהא דתניא הגונב פטר חמור של חברו משלם כפל לבעלים, אע"פ שאין לו עכשיו יש לו לאחר מכאן, ונראה לי בביאור אעפ״י שאין לו עכשיו יש לו לאחר זמן, ובזה יתורץ גם כן קושיית הקצות החושן שהקשה בסוגיא דקדשים קלים ממון בעלים הוא, דהא מכל מקום הא קודם זריקה אסור בהנאה הוא, ואמאי חייב על נזקין של קדשים קלים הא לאו דמרא הזיק.

דהנה דין איסור הנאה דקדשים לא הוה בכלל שאר איסורי הנאה, דהא בר דמים הוא לענין גבוה, ולא דמי לשאר איסורי הנאה דאין בו דין ממון, מה שאין כן איסור הנאה דקדשים חשוב יש בו דין ממון, ואולם בפטר חמור נהי דחשיב יש בו דין ממון ולא דמי לאיסורי הנאה, אבל מכל מקום הא לא שוי מידי במציאות, דבשלמא בהקדש חשיב גם שיש שיווי על ידי שהוא שוה לגביה, אבל בפטר חמור נהי דיש בו דין ממון הא ליכא שיווי במציאות, ועל זה קאמר שפיר דאע"פ שאין לו עכשיו מכל מקום יש לו דמים לאחר זמן, ועל כן חשיב גם דבמציאות יש בו דמים, ועל כן משלם כפל, ופשיט בגמרא דאם נאמר דלהקדש מדמינן לה דיצאת מרשות הדיוט לגבוה, אם כן מטעם אחר ליכא כפל משום דהוי גונב מרשות הקדש, ואי סלקא דעתך להקדש מדמינן לה וגונב מבית האיש אמר רחמנא ולא מבית הקדש, פירוש דהא ברשות הקדש הוא, אלא ודאי דלא יצא מעולם מרשות בעלים ועל כן הוי פדיונו לבעלים, ומזה מבואר דאף דדין הקדש לא הוי כמו שארי אסורי הנאה לענין דנאמר דלאו דמרא קא גנב, ורק משום טעם אחר היה להיות פטור משום דהוי מבית הקדש, ומוכח מזה דלא יצא מרשות הבעלים, ועל כן מוכרח מגמרא דף י״א [בבכורות] דאף דאין זה קדשי בדק הבית, מכל מקום אם היה דמי להקדש בענין זה דאיסורו הוא על ידי דיצא מרשות בעלים לענין דפדיונו לפודה הוי זה וגונב מבית הקדש, ועל כן שפיר מובן דגם קדשים קלים מכיון דיצא מרשות בעלים לגבוה שפיר חשיב וגונב מבית הקדש ופטור מכפל.

[לעניות דעתי אפשר לבאר שהנה קדשים קלים רק שווי הממון שבהם שייך לבעלים, אבל עצם הגוף שייך להקדש. ששווי ממון שיש לו בו אינו מכריח שיהיה הגוף שלו, וכמו מטבע שלו שגופה הפקר, וכמו דבר הגורם לממון כממון דמי שרק הממון שבו שלו ולא גופו, וביארתי יותר בתלמוד מוסבר על בבא קמא ע"ו א' בעניין דבר הגורם לממון. וכיוון שהגוף של הקדש נחשב שהוא נמצא בבית הקדש, וגם ממון בעלים שבו נמצא בבית הקדש וגנבו מבית הקדש]

ברכת שמואל – בבא קמא ל"ג

02/10/2010

סימן לג.

בענין גונב שטרות שנתמעט מכפל.

[בבבא קמא ס"ב ב' לומד למעט קרקעות עבדים ושטרות מדין תשלומי כפל:

"מה הפרט מפורש דבר המטלטל וגופו ממון אף כל דבר המטלטל וגופו ממון יצאו קרקעות שאינן מטלטלין יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות יצאו שטרות שאף על פי שמטלטלין אין גופן ממון".

וכתבו שם בתוספות:

"יצאו שטרות. ואם תאמר למה לי קרא למעט מכפל והא אפילו אבדו בידים לא משלם קרן, למאן דלא דאין דינא דגרמי. ואפילו מאן דדאין לא הוו אלא מדרבנן כדפרישית בסוף הפרה (בבא קמא נ"ד א' דיבור המתחיל "חמור").

ויש לומר כיון דאי איתיה [שאם ישנו] לשטר בעין חייב להחזיר, סלקא דעתך דכשמחזיר משלם הכפל עמו"]

א) בריש  פרק מרובה בתוספות דיבור המתחיל "יצאו שטרות" וזה לשונם: "ואם תאמר למה לי קרא למעט מכפל והא אפילו אבדו בידים לא משלם קרן למאן דלא דאין דינא דגרמי וכו'".

פירוש דהתוספות סוברים דדין השבה וחיוב אונסין שהוא מדין והשיב תלוי בדין מזיק, דאי ליכא ביה דין תשלומין משום מזיק אז ליכא ביה גם התשלום של חיוב השבה, וממילא לא שייך לחייב אותו גם בהתשלום של כפל, כמו דלא מחויב בהתשלום של והשיב, ולמה לי למעט שטרות מכפל.

ועל זה תירצו וזה לשונם: "ויש לומר כיון דאי איתיה לשטר בעין חייב להחזיר, סלקא דעתך דכשמחזיר משלם הכפל עמו".


ובביאור תירוצם נראה, דחידשו דכשהוא בעין אז חל גם חיוב דוהשיב, ועל כן סלקא דעתך אמינא דמשלם כפל עמו, כן נראה לפי עניות דעתי לפרש,

[הממון של המלווה נמצא אצל הלווה. והשטר הוא כמו חוט הקשור לממון ועל ידי החוט הוא יכול למשוך את הממון שלו אליו. אם הזיק לו רק את החוט ולא את הממון עצמו, אע"פ שכעת אינו יכול למשוך אליו את הממון, עדיין הממון קיים והוא שלו, ולכן פטור על היזק השטר כיוון שאין גופו ממון, והוא רק דינא דגרמי שגרם לו הפסד. והתוספות למדו מזה שאם אינו גוף ממון להתחייב על היזקו אם כן גם אין כאן גניבה, שלא גנב ממון.

ובתירוץ חילקו, שיש שני דינים בגנב, האחד הוא שאם אבדה צריך לשלם דמיה כפי שוויה בשעת הגניבה על שהוציא את החפץ מרשות בעלים. וכיוון שזה חיוב תשלומי ממון, אם החפץ אינו ממון אינו חייב.

אבל יש עוד דין, והשיב את הגזילה אשר גזל, שאם הגניבה בעין, מחזיר אותה כמו שהיא לבעלים. והחיוב להחזירה הוא בין הוקרה בין הוזלה, ואם הוא פרי אפילו הרקיב מקצתו, או חמץ שעבר עליו הפסח ונאסר בהנאה, או כל שינוי שאינו עושה קניין. ודין זה אינו על ההוצאה מרשות בעלים בשעת גזילה שהרי אינו תלוי בשוויה בשעת גזילה, אלא הוא דין אחר שאם היא קיימת חייב להשיב אותה לבעלים. ודין זה אינו על שוויות הממון שלה, שהרי גם חמץ שעבר עליו הפסח שכבר אינו שווה ממון כלל מחזיר לבעלים, אלא הוא דין על גוף החפץ עצמו.

ולכן לא אכפת לנו שאינו אלא חוט למשוך בו ממון, ואינו ממון בעצמו. כיוון שהוא דין על גוף הדבר עצמו ולא על שווי הממון שבו, אם כן חייב להשיב את גוף החוט אע"פ שאינו ממון, שסוף סוף הוא גוף חפץ וחל עליו דין והשיב את הגזילה.

וכיוון שיש בו דין והשיב את הגזילה היינו אומרים שישיב גם כפל. ולזה נצרך הפסוק למעט שטרות מכפל.

וצריך ביאור איך ישלם את הכפל, שהרי אינו יכול לשלם עוד גוף כזה. והרי כפל לעולם הוא דמים בשווי הגזילה ולא גוף הגזילה עצמה.

ונראה שזה יסוד קושייתם, שמה שיש דין בפני עצמו להשיב את הגוף אם הוא קיים ואין דין זה תלוי בשווי הממון שלו אלא הוא על הגוף עצמו זה דבר פשוט והוא היסוד הפשוט של דין גנב ובקושיא ידעו שכך הוא. רק סברו בקושיא שכיוון שכפל אינו דין לשלם את הגוף עצמו אלא דמיו, ממילא הוא רק לגבי דבר שהוא ממון, שאם רואים בו את השווה כסף שבו אפשר לשלם עוד פעם שווה כסף כזה. אבל אם רואים בו רק גוף חפץ, הרי יש רק גוף אחד ואי אפשר לשלם אותו פעמיים ועל זה לא נאמר דין כפל.

ונראה שבתירוץ חידשו שכפל הוא גם על גניבת החפץ מצד עצם הגוף שבו, ונשום את שווי השטר להימכר בשוק וישלם כמה שירצו אנשים לקנות את השטר.

ואע"פ ששומה זו אינה שומה כמה השטר בעצמו שווה, אלא אנשים משלמים עליו משום שעל ידי זה יש להם כח למשוך אליהם ממון אחר, והשווי שהם משלמים אינו שווי השטר בעצמו אלא שווי של דבר אחר שאפשר להשיגו על ידי השטר. שהרי דעתם על החוב שיגבו ולא על השטר עצמו.

וכמו למשל שאדם איבד את מפתח ביתו ואינו יכול להכנס, והוא מסכים לשלם ממון רב תמורת מפתח אחר. והממון הרב אינו שוויו של המפתח, אלא הוא משלם עליו כדי להשיג על ידו ממון אחר.

ובתירוץ חידשו התוספות שדין כפל הוא לשלם פעם שנייה את גוף החפץ ולא את שווי הממון שבו. ואם היה צריך לשלם את שווי הממון שבו לא היה משלם כפי שומתו להימכר שזה אינו שוויו. אבל אם הוא משלם ממון בתורת שהוא משלם פעם שנייה את גוף החפץ, ולא שמשלם שווי הממוני, בזה כבר לא אכפת לנו ששומתו בשוק אינה שוויו הממוני, ובתורת תשלומי גוף החפץ מצד עצמו פעם שנייה החיוב הוא לשלם כמה שנמכר בשוק אע"פ שאינו שוויו הממוני]

דליכא למימר באופן אחר דכונתם הוא, דזה ודאי דאינו מחויב להחזיר הקרן מדין חיוב תשלום של והשיב, דהא ליכא בו דין תשלום של מזיק, מכל מקום על ידי זה לחוד דמחויב הוא להחזיר הקרן מידי דהוי אשואל, משום דהחפץ הוא של הבעלים, ועל כן בלא המיעוט היו מחייבין אותו גם כפל, זה אי אפשר לומר כן, דמכיון דהקרן לאו מדין חיוב תשלום הוא, אלא מדין פקדון, וכמו שכתב רבנו עקיבא איגר זיע״א בכתובות בדרוש וחידוש בפרק אלו נערות יעויין שם, ועל כן לא שייך לחייבו בתשלומי כפל, ובעל כרחך דכשהוא בעין חל עליו דין תשלומין נמי מדין והשיב, ואם כן שייך היה לשלם כפל אי לאו מיעוט דהכלל ופרט וכלל למעט שטרות.

ועיין במסכת שבועות דף ל"ז ב' בתוספות דיבור המתחיל "ואין" [צריך להיות דיבור המתחיל "מיעט"], דסוברים בתירוץ השני דאפילו ליכא בעין נמי הוי בכלל השבה ותשלומין משום דהשבה לא תלוי בדין מזיק ואפילו לרבנן דלא דייני דינא דגרמי מכל מקום אם הגביה וגזל חייב בהשבה ותשלומין יעויין שם.

[עיין שבועות ל"ו ב' במשנה דין שבועת הפקדון, שאם תובעו תן לי פקדון או תשומת יד או גזל או אבידה שיש לי בידך, והלה נשבע ונמצא שהם בידו ושבועתו היתה שקר מביא אשם.

ובגמרא שם ל"ז ב' נאמר:

"דתנן: "הגוזל שדה מחבירו ושטפה נהר חייב להעמיד לו שדה דברי רבי אליעזר. [דקסבר קרקע נגזלת וקיימא לה ברשות גזלן וקרינן ביה והשיב את הגזלה. רש"י]

וחכמים אומרים אומר לו הרי שלך לפניך [קסבר קרקע אינה נגזלת וכי שטפה נהר ברשותיה דמרא קמא היא קיימא. רש"י]".

ואמרינן במאי קמיפלגי? רבי אליעזר דריש רבויי ומיעוטי ורבנן דרשי כללי ופרטי.

רבי אליעזר דריש רבויי ומיעוטי: (ויקרא ה, כא) וכחש בעמיתו ריבה, בפקדון או בתשומת יד מיעט, או מכל אשר ישבע חזר וריבה. ריבה ומיעט וריבה ריבה הכל, מאי ריבה ריבה כל מילי [ואף קרקע], ומאי מיעט מיעט שטרות [שאין גופן ממון שאינן אלא לראיה שבהן. רש"י].

ורבנן דרשי כללי ופרטי: וכחש בעמיתו כלל, בפקדון או בתשומת יד או בגזל פרט, או מכל אשר ישבע עליו, חזר וכלל, כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט, מה הפרט מפורש דבר המטלטל וגופו ממון אף כל דבר המטלטל וגופו ממון, יצאו קרקעות שאין מטלטל, יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות, יצאו שטרות שאף על פי שמטלטלין אין גופן ממון".

בתחילה סברה הגמרא שמחלוקתם היא בין לדין השבת דזיהל ובין לדין שבועת הפקדון. ולבסוף מביאה שיש מי שאומר שמחלוקתם רק לגבי דין השבת הגזילה.

וכתבו שם בתוספות:
מיעט שטרות. אפילו מאן דלא דאין דינא דגרמי בהגוזל קמא (בבק קמא צ"ח א') ופטר שורף שטרותיו של חבירו, מכל מקום כיון דכי איתנהו בעינייהו מחייב ליה לאהדורינהו [שכשישנם בעין מחוייב להחזירם] הוה אמינא דכי כפר חייב [קרבן על שבועת הפקדון, ולכן נצרך מיעוט לשטרות משבועת הפקדון].
ומיהו לבסוף דמסיק דלענין השבה [דין השבת גזילה] דוקא פליגי, אי אומר לו [בקרקע] כשנשתנו הרי שלך לפניך, ולא לענין שבועה [ואם כן המיעוט לגבי שטרות הוא לעניין שאין בהם השבת גזילה שלא נאמר שהם כמו שדה ששטפה נהר שלרבי אליעזר חייב להעמיד לו שדה], קשיא מה שייך למעוטי שטרות הא אפילו שרפן פטור כל שכן נשתנו.
וצריך לומר דסבר כרבי מאיר דדאין דינא דגרמי [ודינא דגרמי דאורייתא ומחשיב את השטרות כאילו הם ממון].
אי נמי כי פטרינן היינו כי קלינהו באתרייהו [כששרף אותן במקומן שאז הוא רק מזיק], אבל נטלן [ונתחייב עליהן משום גזלן] ושרפן חייב]

ומורי ורבי זיע״א הקשה על דברי התוספות דמשמע מדבריהם דלרבי מאיר דדאין דינא דגרמי ניחא, והא לדידיה נמי קשה, נהי דחייב משום מזיק, מכל מקום הא לדידיה נמי בעין לא הוי, דודאי דינא דגרמי לא הוי בעין, אלא דינא דגרמי נמי חשיב מזיק אף דלא הוי בעין , אבל לענין שיהיה נחשב גניבה בגונב שטרות הא לא שייך גם אליבא דרבי מאיר.

כמו שמבואר בתוספות בבא קמא דף ע"א ב' דיבור המתחיל "וסבר", דתירצו דנפקא מינה בין דין גורם לממון אליבא דרבי שמעון ובין דינא דגרמי אליבא דרבי מאיר, דדין גורם לממון חשיב כמו שיש לו גופו של השור וחייב גם משום גונב, מה שאין כן דין דינא דגרמי לא חשיב כמו שהוא גוף ממון, אלא דלא הוי רק גורם, וחייב רק קרן ולא כפל.

[בבבא קמא ע"א א' נאמר בברייתא: " גנב שור הנסקל וטבחו משלם ארבעה וחמשה דברי רבי מאיר". והגמרא בעמוד ב' מקשה הרי שור הנסקל הוא איסורי הנאה ולא של הבעלים טבח.

ומתרצת :"הכא במאי עסקינן כגון שמסרו לשומר והזיק בבית שומר והועד בבית שומר ונגמר דינו בבית שומר. ורבי מאיר סבר לה כרבי יעקב, וסבר לה כרבי שמעון. סבר לה כרבי יעקב דאמר אף משנגמר דינו החזירו שומר לבעלים מוחזר, וסבר לה כרבי שמעון דאמר דבר הגורם לממון כממון דמי". [כיוון שאם החזירו השומר לבעלים נפטר השומר מחיובו כלפי הבעלים, לכן אצל השומר הוא דבר הגורם לממון ונחשב כמו ממון שלו, והגנב חייב לשלם כיוון שטבח ממון של הנגנב.

וכתבו על זה בתוספות שם:
וסבר לה כרבי שמעון דאמר דבר הגורם לממון כממון דמי. תימה דלמה ליה למימר דסבר כרבי שמעון, לימא דר' מאיר לטעמיה דדאין דינא דגרמי דכל שכן דמחייב בדבר הגורם לממון דהא אמר בהגוזל קמא (לקמן צ"ח ב'): אימור דאמר ר' שמעון דכממון דמי דבר שעיקרו ממון דבר, שאין עיקרו ממון כגון שורף שטרותיו של חבירו מי שמעת ליה?" אם כן רבי מאיר דמחייב בשורף שטרותיו כדאמרינן התם (לקמן דף צ"ח ב' ושם) דמאן דדאין דינא דגרמי מגבי ביה דמי שטרא מעליא כל שכן דמחייב בדבר הגורם לממון.

ויש לומר דאיכא נמי סברא למימר איפכא דעד כאן לא מחייב רבי מאיר אלא בדינא דגרמי כגון בשורף שטרות של חבירו וכיוצא בו שראוי השטר לכל העולם למכור ולגבות בו, וכן במסכך גפנו על גבי תבואתו של חבירו ראויה התבואה לכל העולם, אבל דבר הגורם לממון כמו שור הנסקל, וקדשים שחייב באחריותן, אינו ראוי אלא לזה שיפטר בו עצמו, לא יחייב רבי מאיר. להכי קאמר דסבר לה כרבי שמעון.

ויש מפרשים דלהכי קאמר דסבר לה כרבי שמעון משום דרבי שמעון קאמר בהדיא דחייב ארבעה וחמשה בדבר הגורם לממון, אבל ממאי דמחייב רבי מאיר בדינא דגרמי אין להוכיח שיחייב ארבעה וחמשה בדבר הגורם לממון.

וריב"א מפרש דבדינא דגרמי לא מחייב רבי מאיר אלא מדרבנן כדמוכח בסוף הכונס (לעיל דף ס"ב א') עיין תוספות לעיל נ"ד א' דיבור המתחיל "חמור".

וברשב"א כתובות ל"ד א' כתב:

רבי מאיר סבר לה כר' יעקב וסבר לה כר' שמעון, סבר לה כר' שמעון דאמר דבר הגורם לממון כממון דמי. ואם תאמר למה ליה למימר דסבר לה כר' שמעון תיפוק ליה דרבי מאיר גופיה הוא דדאין דינא דגרמי, ומאן דאית ליה דינא דגרמי כל שכן דאית ליה דבר הגורם לממון כממון דמי, כדאמרינן בבבא קמא (צ"ח ב') דאפילו למאן דאמר דבר הגורם לממון כממון דמי לית ליה דינא דגרמי משום דבדבר שאין גופו ממון לא אמר, דאלמא מאן דאית ליה דינא דגרמי כל שכן דאית ליה דבר הגורם לממון משום דגופו ממון.

ויש מתרצים דהכא ליכא משום דינא דגרמי, דלא דיינינן דינא דגרמי אלא בדבר שהוא שוה ממון אבל הכא כיון שנגמר דינו לסקילה אינו שוה כלום, אבל משום גורם לממון הוא דאיכא.

אי נמי איכא למימר דמאן דדאין דינא דגרמי לאו כממון משוי ליה הואיל ואין גופו ממון אלא מדרבנן בעלמא.

אי נמי מדאורייתא, מכל מקום לאו ממון הוא, והוה אפשר דדבר הגורם לממון [כנננתו לדינא גרמי שמכך שדנים דינא דרגמי מחשיבים אותו גורם לממון] לאו כממון הוא לשלומי עליה תשלומי כפל ותשלומי ד' וה' אלא דקרנא משלם משום דמפסיד ליה, ולהכי איצטריך למימר וסבר לה כרבי שמעון דכממון גמור משוי ליה לשלומי עליה תשלומי ד' וה' כדאיתא בבבא קמא (שם), ומיהו מאן דאית ליה דבר הגורם לממון כממון דמי, אפשר דלית ליה דינא דגרמי בדבר שאין גופו ממון. הרמב"ן נ"ר".

ועוד כתב בשיטה מקובצת בבא קמא ע"א ב':

"וסבר לה כרבי שמעון דאמר דבר הגורם וכו'. תימה לימא רבי מאיר לטעמיה דדאין דינא דגרמי וכו'. ויש לומר שאין הענינים שוין דרבי שמעון מחייב בדבר הגורם לממון יותר משורף שטרותיו של חבירו דאין גופן ממון, אבל לרבי מאיר הוה אמינא דאף על גב דשורף שטרותיו וכו' חייב היינו משום שמזיק בידים, אבל בגורם לא הוה מחייב, להכי קאמר וסבר לה כרבי שמעון. ה"ר ישעיה ז"ל"

אני מעתיק כאן מה שכתבתי בתלמוד מוסבר בבא קמא ע"ו א' בעניין דבר הגורם לממון:

"בבעלות אדם על חפץ, בדעת בני אדם מתחלק עניין הבעלות לשני עניינים. האחד הוא בעלות על עצמיות בגוף של החפץ. בעלות זו אינה תלויה בשוויו. ואפילו איסורי הנאה שאין להם שווי פרוטה וגם אינו יכול להינות מהם ולהשתמש בהם, עדיין יש לו בהם בעלות על עצם גופם לרוב הראשונים. עיין קצות החושן סימן ת"ו סעיף קטן ב'.

מלבד הבעלות על עצמיות הגוף, יש גם בעלות על הממון שהחפץ שווה. ויש לעיין, שהרי בעלות על שווי ממון בנפרד מבעלות על הגוף, הרי שווי הממון הוא רק כח שיש לו לקנות ולא גוף דבר גשמי, וכיצד תיתכן בו בעלות.

כשאדם בעלים על מטבע, אינו מקפיד על בעלותו על עצם הגוף, אלא רק על השווי של החפץ [בלשון הגמרא דעתיה אצורתא. דעתו על הצורה, שבה כתוב השווי של המטבע, ולא על גופה]. לכן מעיקר הדין מותר לראובן להניח בארנקו של שמעון מטבע ולקחת תמורתו מטבע אחר באותו ערך בלא לשאול רשות. כי שמעון אינו מקפיד על גוף המטבע שלו אלא רק על ערך הממון שבו.

יש לעיין כשאדם בעלים על מטבע, האם הוא בעלים גם על עצמיות גופה, רק מרשה לאחר לזכות בו כל זמן שיתן תמורתו מטבע כזו, או שאינו בעלים כלל על גופה של המטבע והוא הפקר.

ונראה לעניות דעתי שגוף המטבע הוא הפקר, כיוון שייאוש גורם שהחפץ ייצא מרשות בעליו לרשות הפקר כמו שביארתי לעיל ס"ו א', ולא כפי שטועים לחשוב שגוף החפץ נשאר של הבעלים גם לאחר יאוש ורק מרשה לאחרים לזכות בו. ומה שאינו מקפיד שכל אדם יזכה בגוף המטבע אם יתן מטבע אחרת כמוה הוא כמו ייאוש.

וכן מוכח מכך שמטבע אינו עושה חליפין. והרי אם יש לו כלי והוא מרשה לאחרים לזכות בכלי אבל עדיין הכלי שלו, בוודאי מועיל הכלי לעשות חליפין, ומה שונה מטבע מזה. אלא בוודאי החילוק שבמטבע הוא בעלים רק על הממון, והגוף עצמו הוא הפקר. וכן יש כמה חילוקי דינים בין מטבע לפרי, ואם מטבע גופו שלו הרי הוא כמו כל פרי, ומה בכך שמרשה לאחרים להחליפו.

הביאור בזה הוא משום שבאמת בעלות על שווי ממון הוא עניין נפרד מבעלות על גוף החפץ. שווי ממון הוא כח, שיש בכוחו לקנות, והבעלות היא על הכח. ובגוף חפץ ששווה פרוטה מונח כח זה. אבל החפץ משמש לכח רק כידית, או ככלי, כדי שיהיה אפשר לאחוז בו ולהיות בעלים עליו. ואין החפץ והכח דבר אחד כלל. על גוף המטבע עצמו אין לבעליו בעלות והוא הפקר, ורק הוא משתמש בגוף המטבע כידית לאחוז את הכח לקנות, שגוף המטבע משמש ככלי או ידית אליו.

וזה דומה למי שמחזיק יין שלו בכלי הפקר. שכל אחד יכול לזכות בכלי ההפקר, אבל אסור לו לשפוך את היין, אבל מותר לו לשפוך את היין לכלי אחר כמו זה ולקחת את הכלי לעצמו. והטעם שאסור לאחרים לקחת ממנו בלי רשות את הכוס עם היין אינו משום גזילת הכוס אלא משום גזילת היין. שאם יגזול את הכוס ולא יעביר את היין לכלי אחר הוא גוזל גם את היין. וכך הגוזל מטבע הוא גזלן משום שגזל את הכח שהמטבע משמשת לו ככלי, ולא משום גוף המטבע עצמו. וזה הביאור שבמטבע דעתיה דאיניש אצורתא ויש בו חילוקי דינים משאר חפצים.

וכמו שלא שייך בעלות על יין בלי שיהיה בתוך איזה כלי, כך לא שייך בעלות על כח לקנות בלי שיהיה מונח באיזה חפץ. אבל אין זה מכריח שגוף החפץ יהיה שלו, ויכול להשתמש גם בחפץ הפקר לשם כך.

מהות הבעלות על ממון, באופן נפרד מגוף החפץ, וכגון מה שהוא בעלים עליו כשהוא בעלים על מטבע, היא שביציאת הכח, שהוא שווי הממון, אל הפועל, יתרבו נכסיו. אמנם בבהמת הקדש שחייב באחריותה אין כאן מי שיכול להוציא לפועל את הכח באופן שהוצאת הכח אל הפועל תרבה נכסיו. שהקדש אינו יכול למכור בהמת הקדש ולקנות בדמיה דבר אחר. מצד שני, מי שנדר את הבהמה יש לו שייכות אצל כח זה באופן הפוך, שהיפסדות הכח בלא שייצא אל הפועל מקטינה את כמות נכסיו. שכיוון שחייב באחריותה אם תיפסד הבהמה יתמעטו נכסיו שהוא חייב באחריותה ויצטרך להביא אחרת.

דעת רבי שמעון ששייכות זו הופכת אותו לבעלים על הכח, שהיינו שווי הממון. ואע"פ שאין הגוף שלו אלא שייך להקדש, לא אכפת לנו שישתמש בגוף ככלי להחזיק את הכח. שכמו שיכול להשתמש בכלי של הפקר להחזיק את הכח שלו, וכמו במטבע, כך יכול להשתמש גם בגוף ששייך לאחר.

וכל זה לא שייך היכן שהבעלים על הגוף יכול למכור. וכגון שלוי יתחייב ליהודה שכל הפסד שיקרה לבהמת יהודה ישלם לו לוי כשווי ההפסד. באופן כזה בוודאי מודה רבי שמעון שלוי לא נעשה הבעלים הממוני של הבהמה אע"פ שהיא גורמת לו לממון. שהרי יהודה יכול לשלם אותה כדמים תמורת חפץ אחר ולהרבות נכסיו, וזוהי שייכות בכח הממון שבה יותר ממה שלוי שייך בו שאם ייפסד יגרום לו למיעוט קנייניו. וכן מבואר מדברי קצות החושן סימן שפ"ו סעיף קטן ז', וזה פשוט.

וגם לרבי יוסי הגלילי בקדשים קלים הממון שייך לבעלים אבל הגוף שייך להקדש, ואין סתירה בזה כיוון שאין חילוק בין משתמש במטבע הפקר ככלי להחזיק שווי הממון או משתמש בבהמת הקדש. ורק בחפץ של אחר שהאחר יכול למכרו אין הוא יכול להשתמש בו ככלי להחזיק בו שוויות ממון שלו, כיוון שכבר הוא משמש להחזיק שוויות ממון של חבירו. אבל מכיוון שהקדש אינו יכול למכור מה ששלו הוא דומה בזה למטבע של הפקר, ולא לחפץ ששייך לאדם אחר שיכול למכרו.

דין טביחה תלוי בבעלות על הגוף עצמו, וצריך שדווקא יהיה גוף הבעלים של הנגנב כדי לחייבו ד' וה' על טביחה. כיוון שטביחה היא עניין ששייך בגוף ולא בממון. אבל לעניין מכירה, וכן לעניין וגונב מבית האיש, תלוי בבעלות על הממון שבו ולא על הגוף". עד כאן דברי שם.

לרבי מאיר שמחייב על דינא דגרמי, למי שסובר שהוא מהתורה, צריך להבין למה הוא מחייב. ואין לזה לימוד אלא הוא מסברא בעלמא, וצריך להבין מה סברתו.

מקושיית התוספות ושאר הראשונים מבואר שהם הבינו בקושיא שלרבי מאיר הסברא היא אותה סברא כמו דבר הגורם לממון כממון דמי.

דהיינו שבדבר שאם יוזק ייגרם על ידי זה הפסד ממון לראובן, גורם הדבר שלראובן יש שווי ממון הנמצא בגוף אותו דבר.

ורבי מאיר סובר אפילו יותר מרבי שמעון וכמו שכתבו תוספות: "דהא אמר בהגוזל קמא (לקמן דף צ"ח ב') אימור דאמר ר' שמעון דכממון דמי דבר שעיקרו ממון, דבר שאין עיקרו ממון כגון שורף שטרותיו של חבירו מי שמעת ליה?

אם כן רבי מאיר דמחייב בשורף שטרותיו כדאמרינן התם (לקמן דף צ"ח ב' ושם) דמאן דדאין דינא דגרמי מגבי ביה דמי שטרא מעליא כל שכן דמחייב בדבר הגורם לממון".

בתירוץ הראשון נשארים התוספות עם ההבנה הזו בדעת רבי מאיר, "ויש לומר דאיכא נמי סברא למימר איפכא, דעד כאן לא מחייב רבי מאיר אלא בדינא דגרמי כגון בשורף שטרות של חבירו וכיוצא בו שראוי השטר לכל העולם למכור ולגבות בו, וכן במסכך גפנו על גבי תבואתו של חבירו ראויה התבואה לכל העולם, אבל דבר הגורם לממון כמו שור הנסקל וקדשים שחייב באחריותן אינו ראוי אלא לזה שיפטר בו עצמו לא יחייב רבי מאיר להכי קאמר דסבר לה כרבי שמעון".

וכוונתם שבאמת יסוד הסברא של דבר הגורם לממון לרבי שמעון, ודינא דגרמי לרבי מאיר הוא אותו יסוד, רק נחלקו בפרטי הסברא, שמצד אחד רבי מאיר מחמיר שאפילו בדבר שאין גופו ממון, ומצד שני הוא מיקל שזה ניתן להאמר רק בדבר שראוי לכל העולם.

בתירוץ השני כתבו:

"ויש מפרשים דלהכי קאמר דסבר לה כרבי שמעון משום דרבי שמעון קאמר בהדיא דחייב ארבעה וחמשה בדבר הגורם לממון, אבל ממאי דמחייב רבי מאיר בדינא דגרמי אין להוכיח שיחייב ארבעה וחמשה בדבר הגורם לממון".

וכוונתם לפי הרשב"א והשיטה מקובצת, שרבי מאיר אינו סובר שמשום שהיזק הדבר גורם הפסד ממון לראובן, יש לראובן ממון הנמצא בדבר. אלא שרבי מאיר סובר שאם עשה מעשה מזיק על השטרות, רואים כאילו עשה מעשה מזיק ישר על גוף הממון של בעל השטרות.

לפי זה המחלוקת אם דנים דינא דגרמי אינה נוגעת לשאלה האם בשטרות יש גוף ממון של בעל השטרות, ואין לה שייכות כלל לסברת רבי שמעון שדבר הגורם לממון כממון דמי. אלא המחלוקת עוסקת בגדר מה נחשב "מעשה". שכד לחייב מזיק צריך שיעשה מעשה מזיק. ואפשר להמשיל את זה לשאלה האם כוח כוחו ככוחו דמי. כלומר מעשה גמור אינו צריך להיות דווקא בידיו, וגם אם זרק חץ הוא מעשה גמור שלו. ואם זרק חץ על חץ אחר, ועל ידי זה החץ האחר הלך ופגע בניזק, יש לדון האם גם באופן כזה נחשב מעשה גמור של הזורק הראשון.

ואם החפץ הניזק עומד על שולחן, והוא זרק חץ על השולחן ונשבר השולחן ועל ידי זה נפל החפץ שעליו ונשבר, יש לדון האם זה מעשה מזיק על החפץ.

ובשורף שטרות של חבירו, הוא עשה מעשה על השטרות, ומכח שנשרפו השטרות נעשה הממון אבוד מבעליו. ורבי מאיר סובר שזה נחשב מעשה מזיק על גום הממון, ולחכמים אין כאן חפצא של מעשה מזיק. ואין לזה שייכות כלל לשאלה האם לבעל השטרות יש ממון הנמצא בשטרות.

לפי זה יש הכרח לחלק בין גרמא בנזיקין שפטור לבין דינא דגרמי שקיימא לן כרבי מאיר שחייב. שהנה אם אחד זרק כלי מהגג על כרים וכסתות, ובא אחר וסילק את הכרים והכסתות נאמר בגמרא שפטור כיוון שהוא רק גרמא. ולשיטת רש"י מה שמסלק הכרים פטור זהו רק לחכמים שחולקים על רבי מאיר אבל רבי מאיר שמחייב בדינא דגרמי מחייב. שלרש"י אין חילוק בין גרמא לגרמי. עיין מה שכתבתי בזה בתלמוד מוסבר בבא קמא נ"ו א'.

אם נאמר בסברת רבי מאיר כהתירוץ הראשון של תוספות שהיא כמו סברת דבר הגורם לממון כממון דמי, הרי מוכרח שכדי להתחייב צריך שיעשה מעשה מזיק גמור על דבר שבו שוכן ממונו של ניזק, וזה אינו במסלק כרים וכסתות.

ולפי התירוץ השני של תוספות צריך שיעשה מעשה גמור של פעולה על דבר אחר שהדבר האחר יפעל מכח זה היזק על ממונו הגמור של הניזק. וזה גם אינו במסלק כרים וכסתות.

שהרי אי אפשר לחייב מסברא חיוב דאורייתא על מזיק בלי מעשה מזיק על ממון הניזק. וגרמי יכול להחשב מעשה מזיק על ממון הניזק או משום שממון הניזק נמצא בשטרות, או משום שמעשה שריפת השטרות גורם לאיבוד הממון עצמו שאצל הלווה, ולכן נחשב כמעשה גמור על איבוד הממון כעין כוח כוחו.

אבל אם אין שייכות בין מעשה המזיק להפסד הניזק באחת משתי דרכים אלה אי אפשר שיהיה חייב מדאורייתא.

ולכן באמת מחלקים התוספות, עיין תוספות בבא בתרא כ"ב ב' שכתבו: "הכא משמע דגרמא בנזקין דפטור וכן בפרק כיצד הרגל (בבא קמא כ"ו ב') זרק כלי מראש הגג והיו תחתיו כרים וכסתות וקדם וסילקן אפילו הוא פטור. וכו' [עיין שם עוד מקומות כעין זה].

ויש ליתן טעם מאי שנא כל הני מדינא דגרמי כגון אחווי אחויי דהגוזל בתרא (שם קט"ז ב' ושם), ומראה דינר לשולחני ונמצא רע, ונפרצה אומר לו גדור, ודן את הדין דחייב לרבי מאיר אפילו לא נשא ונתן בידו, והשורף שטרותיו של חבירו, ומוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו.

וחילק רבינו יצחק לשון אחד דדינא דגרמי חייב היינו שעושה הוא עצמו היזק לממון חבירו.

ועוד חילק דדינא דגרמי דחייב היינו משעת מעשה שבא ההיזק. ועל הכל קשה טיהר את הטמא ובעל הבית עצמו עצמו עירבן עם פירותיו ואמאי חייב דהוא עצמו אינו עושה היזק בממון חבירו וגם באותה שעה שמטהר אינו בא ההיזק.

ונראה לריצב"א דדינא דגרמי הוי מטעם קנס כדמוכח בירושלמי ולכך כל היזק המצוי ורגיל לבא קנסו חכמים וטעם דקנסו שלא יהא כל אחד הולך ומזיק לחבירו בעין והיינו טעמא דמאן דמחייב בהיזק שאינו ניכר ואפשר דבשוגג נמי קניס רבי מאיר כי היכי דקניס במטמא ומדמע אחד שוגג ואחד מזיד".

ובדעת רש"י שלא מחלק בין גרמא לגרמי נראה שסובר כהריצב"א.

לפי כל זה מבואר היטב כוונת התוספות בשבועות ל"ז ב', שלפי התירוץ הראשון בתוספות בבא קמא לרבי מאיר יש לניזק ממון בתוך גוף השטרות. מסברת דבר הגורם לממון כממון דמי. ולכן יש דין גנב על הממון הזה והוצרך למעטו מכפל.

ותירוצם השני בשבועות הוא לפי תירוצם השני בבבא קמא, שבאמת אין גוף ממון לניזק בשטרות, וכמו שביארתי לעיל כוונת התוספות בבא קמא ס"ב ב', שאע"פ שאם הזיק את השטרות פטור, ואין לבעל השטרות ממון בשטרות, אם עשה הוצאה מרשות בעלים על השטרות, נעשה חיוב והשיב את הגזילה על גוף השטרות עצמם, שאע"פ שאין בהם ממון מכל מקום יש בהם גוף. ואם שינה את הגוף כמו חפר בקרקע, הייתי סובר שמחיוב השבת הגוף יצטרך לסתום את הבורות, ואם אינו יכול, אפשר שיתחייב על שומתו בשוק ואע"פ אינה שווי הממון שבו, אלא בתורת השבת הגוף. וכמו שביארתי לעיל בדברי התוספות בבא קמא ס"ב ב'. ועל זה נצרך המיעוט.

וקושיית רבי חיים צריכה עיון, שהוא הניח כדבר פשוט שלרבי מאיר לא אומרים שמכח דינא דגרמי יש גוף ממון של הניזק בשטרות, ולהאמור זהו רק התירוץ השני בתוספות בבא קמא ע"א ב', אבל לתירוצם הראשון יש גוף ממון וכמו דבר הגורם לממון. ותירוצם הראשון בשבועות הוא לפי תירוצם הראשון בבבא קמא, ותירוצם השני בשבועות הוא לפי תירוצם השני בבא קמא, ולא קשה מאומה]

ותירץ מורי ורבי זיע״א דשטר כשהוא בעין חשיב גופו ממון ושייך בו גניבה, דהא הוא בר מכירה והקדש, משום הכי לא הוקשה להתוספות דאיך שייך גניבה לרבי מאיר, ורק דהוקשה להם להתוספות דאיך שייך תשלומי כפל. מכיון דלא דייני דינא דגרמי וליכא תשלומין משום מזיק, ותירצו דשייך שפיר תשלומין דכפל דהא כשהוא בעין חל עליו דין תשלומין נמי מדין והשיב להחזיר הקרן ועל כן סלקא דעתך דמשלם כפל עמו.


[לעניות דעתי מחמת היותו של הגאון רבי חיים זיע"א מקצר מאוד בלשונו חל כאן שיבוש בדבריו.

שאי אפשר כלל לומר ששטר כשהוא בעין הוא דבר שגופו ממון, שזה מפורש בגמרא להדיא בכל הסוגיות.

אלא כוונתו לומר שהוא גוף. דהיינו גוף חפץ, לא שיש בו ממון, וכמו ביארתי לעיל.

ודבריו הם מה שכתבתי לעיל בביאור התוספות בבא קמא ס"ב ב', שמחמת שהוא גוף חל עליו דין והשיב את הגזילה שהוא דין על הגוף ולא על הממון שבו וכמו שמשיב חמץ שנאסר בהנאה. ולכן לא הוקשה לתוספות על עצם החיוב להחזיר הגוף, אלא רק הוקשה להם על חיוב הכפל, שבפשטות הכפל הוא דין על הממון שבו ולא על גופו. ותירצו שמחמת שיש בו דין להשיב את הגוף היה סלקא דעתך שישיב גם כפל בתורת כפל של הגוף, ולזה הוצרך למעטם מכפל. וזה נראה לעניות דעתי ברור בכוונתו]

ולפי עניות דעתי אפשר לומר דהתוספות הכא כתירוץ הראשון דלקמן דף ע"א ב' קאי, דסברי דגם דינא דגרמי מהני לענין כפל כמו גורם לממון, ולאותה השיטה גונב שטרות מהראוי שיתחייב כפל. אבל לפי זה יקשה קושית מורי ורבי לפי תירוצם של התוספות שמתרצים אפילו לרבנן דלא דייני דינא דגרמי ועל כרחך צריך לומר כמו שתירץ מורי ורבי. [נראה מדברים אלה שגם רבינו הבין בדברי הגר"ח כמו שכתבתי ודבריו מבוארים לפי מה  שביארתי]

ב) והנה לכאורה קשה הא מכיון דנתמעטו עבדים שטרות וקרקעות מדין אונסין והשבה [דהיינו שאם אבדו באונס אצל הגנב אינו חייב לשלם דמיהן], דילפינן מכלל ופרט וכלל דעבדים אינן נגזלין, למה לי מיעוט לפטור עבדים ושטרות וקרקעות מדין כפל [עד כאן התבאר למה נצרך המיעוט, שלולא המיעוט הייתי סובר בשטרות שאע"פ שאין גופם ממון ופטור משום כך על היזיקם, סוף סוף הם גוף חפץ ושייך על הגוף דיני גנב והייתי סובר שיהיה על הגוף גם חיוב כפל. אבל כל זה להסביר למה נצרך המיעוט, ואחרי שנתמעט יש לומר שנתמעט לגמרי מדין השבת הגוף ואין בהם דין והשיב את הגזילה על גופם. ואם כן קשה למה צריך עוד מיעוט למעטם מכפל, שאם פטרו מהשבת הקרן גם כשהם בעין, פשוט שאין חיוב כפל ולמה צריך עוד מיעוט לכפל], אולם זה אתי שפיר מאד, ועוררוני בני הישיבה יחיו, על פי דברי מו״ר קדוש ישראל זיע"א לפרש דברי הראב״ד בפרק ט' מהלכות גזילה ואבידה הל׳ א', דסובר דעבדים נהי דנתמעטו מדין השבה ואונסין ולכך פטורין בכחשא דלא הדרא [כחש שלא חוזר ומבריא, שזהו בכל גזילה שינוי קונה וכיוון שכחשה הבהמה קונה אותה הגזלן ומשלם דמיה כשעת גזילה, ובעבדים יכול להשיבם כשהם כחושים שאין בהם חיוב גזלן], מכל מקום נגזלין הם
[דהיינו שנחשב שנעשה בהם הוצאה מרשות בעלים על ידי המשיכה] וכשמת לגזלן מת,


[רמב"ם פרק ט' מהלכות גזילה ואבידה הלכה א:

"הגוזל קרקע מחבירו והפסידה, כגון שחפר בה בורות שיחין ומערות, או שקצץ את האילנות ושחת המעיינות והרס הבנין, חייב להעמיד לו בית או שדה כשהיו בשעת הגזלה או ישלם דמי מה שהפסיד.

אבל אם נשחתה מאליה כגון ששטפה נהר או נשרפה באש שירדה מן השמים אומר לו הרי שלך לפניך, שהקרקע בחזקת בעליה קיימת ואין אחריות הפסדה עליו אלא אם כן הפסיד בידו, מה שאין הדין כן במטלטלין כמו שביארנו. [דהיינו שבקרקע יש דין מזיק אבל אין דין חיובי גזילה להתחייב על אונס לשלם כשעת גזילה]

השגת הראב"ד: אבל אם נשחתה מאליה וכו' מה שאין הדין כן במטלטלין או בעבדים [במגיד משנה כתב ש"או בעבדים" הוא טעות סופר ואינו מלשון הרמב"ם] כמו שביארנו. אמר אברהם: אמת הוא זה אלא שהוא לא ביאר כן שהרי עשה עבדים כקרקעות לענין גזלה שהרי הזקינו אומר לו הרי שלך לפניך.

מיהו הני מילי לענין כחשה אע"ג דלא הדרא גזלה מיהא בעינה איתא ואומר לו הרי שלך לפניך [ואע"פ שהוא שינוי שקונה, בעבד לא קונה כיוון שהוקש לקרקעות], אבל מכל מקום נגזלים הם ונקנים ביאוש כדכתיב וישב ממנו שבי ואמרינן (גטין ל"ז) העבד שנשבה ופדאוהו אם לשם בן חורין ואחר יאוש לא ישתעבד לא לראשון ולא לשני, אלמא לאו כקרקע דמי דהא קני נפשיה ביאוש.

הילכך כשמת העבד או נשרף משלם את דמיו שהרי משמת אין שלו לפניו וכשמת לגזלן מת"]

והפירוש דודאי הא שייך דין מעשה גזילה גבי עבדים ונקנים ביאוש. והנה בדין גניבה וגזילה יש שני דיני חיוב, הא', חיוב השבה ואונסין דזה החיוב הוי של הבעלים [דהיינו מקור החיוב הוא תביעת הבעלים שטוען שהוא שלו וצריך לממש את בעלותו בו על ידי שיחזירו לרשותו, וזהו והשיב את הגזילה אשר גזל], והב', דהתורה עשאתו גנב לדין מזיק על החפץ
[וכמבואר באריכות לעיל סימן ד'], והוא אחד מכ"ד אבות נזיקין ונלמד מקרא דישלם, ועל כן סובר הראב"ד דעבדים נהי דנתמעטו מדין והשיב מכל מקום הא הוי בכלל מזיק דגניבה מקרא דשנים ישלם, ונהי דפטור בכחשא דלא הדרא מכיון דנתמעט מקנין גזילה, אבל מכל מקום מכיון דהוי בכלל מעשה גזילה וגניבה על כן חשיב מזיק על החפץ לענין דאם מת לגזלן מת.


ולפי זה נמצא דעבדים ושטרות מכיון דישנם בכלל מזיק ועל כן שייך לחייב אותו גם בכפל, דתלוי נמי רק בדין מזיק ולא בדין חיוב בעלים בוהשיב, כמו שכתב מו״ר דאפילו בעבד ואמה היה מהסברא דיתחייב כפל גם עבור דין דלא ישמרנו,

[רמב"ם פרק א מהלכות גניבה הלכה ט':

"העבד שגנב פטור מן הכפל.

ובעליו פטורין שאין אדם חייב על נזקי עבדיו אע"פ שהן ממונו מפני שיש בהן דעת ואינו יכול לשמרן שאם יכעיסנו רבו וילך וידליק גדיש באלף דינר וכיוצא בזה משאר נזקין.

נשתחרר העבד חייב לשלם את הכפל".

ומבואר שלולא הטעם שאם יכעיסנו רבו היה שייך לחייב את רבו כפל על גניבת עבדו.

מה שבעלות מייחסת את מעשה ממונו אליו, זה מצאנו לעניין הפסד ממון חבירו, ואין זה שייך לתביעת בעליו לקבל בחזרה את החפץ שלו. שכיוון שהחפץ שלו ביד העבד, והעבד הוציאו מרשותו מדעת עצמו, התביעה לקבל בחזרה את שלו לרשותו שייכת רק לגבי העבד ומה אכפת לנו שהעבד הוא ממונו של הבעלים. אמנם על מה שהבעלים הפסיד זה התחדש בפרשת נזקי ממון שהבעלות מייחסת את ההפסד לבעליו של הממון ועל זה שייך שיתבע את הבעלים. ואם שייך הזה גם תביעת כפל מהבעלים מוכח שכפל הוא על צד המזיק שבגזלן.

לכאורה היה אפשר לומר שאם עבדו גנב הוא בעצמו הגנב כיוון שמה שקנה עבד קנה רבו והרי הממון נכנס ליד בעליו של העבד וכמו פרת חבירו שנכנסה לחצירו שחבירו תובע השבה ממנו.

אמנם הרמב"ם לא מדבר בזה, שכתב "אע"פ שהן ממונו", וכתב "ואינו יכול לשמרן", ומבואר שמדבר לחייב את הבעלים מדין שמייחסים נזקי ממונו אליו כמו שמייחסים נגיחת שורו אליו, ולא משום שכאן מדובר בגניבה שתלויה בכניסה ליד גנב, ויד עבד כיד רבו. שאז היה עליו לומר ואע"פ שיד עבד כיד רבו והגניבה ביד רבו של העבד אינו חייב בהשבתה ובכפל עליה שאם כן כל פעם שיכעיסנו רבו וכו'],

ואם כן שפיר היו עבדים בכלל כפל, דהא משלם גם קרן כשמת כשיטת הראב״ד, ועל כן נהי דנתמעטו שטרות מדין והשיב מכל מקום היה חייב בכפל, דתשלומי כפל תלוי בדין מזיק, ולא בדין חיוב בעלים דוהשיב, ועל כן הוצרך למיעוט למעט עבדים גם מכפל.


ונראה פשוט דלענין מה שכתב מו״ר דבכפל הוי הסברא דגם על מעשה שורו חייב, משום דאין זה חיוב בעלים [שהבעלים תובע לקבל גוף ממונו בחזרה], אלא חיוב מזיק, מכל מקום לענין דמי ולדות אם הזיק עבד ואמה הולדות ודאי דלא יתחייב משום שורו בעבד ואמה אפילו אם הוא מחויב על נזקיהן, משום דהתורה הא מיעטה מגזירת הכתוב דאנשים ולא שוורים, דהתורה לא חייבה ולדות על ידי חיוב דולא ישמרנו, ודוקא לענין כפל היה מחויב על מעשיהן דעבד ואמה.

כוס/ות עדשים אדומות
6 כף/ות שמן
5-4 שום (שיניים) – שיניים כתושות
0.5 כפית/ות כמון
1 בצל – חצוי ופרוס לחצאי טבעות
לחם לבן
מיץ לימון
מלח
פלפל שחור

אופן ההכנה:
בוררים את העדשים ושוטפים היטב במים. שמים בסיר שלוש כפות שמן, מוסיפים את השום ומחממים דקה על להבה בינונית, עד שהוא מתרכך, אך לא משחים. מוסיפים את העדשים ושש כוסות מים ומביאים לרתיחה. מתבלים במלח, פלפל וכמון. מנמיכים את הלהבה, מכסים ומבשלים עשרים דקות, עד שהעדשים רכות ומתפוררות (אם המרק סמיך מדי, מוסיפים מעט מים רותחים).

בינתיים, מחממים היטב שלוש כפות שמן במחבת. מוסיפים את הבצל ומטגנים עד שהוא מתחיל להזהיב, אך לא משחים. מוסיפים את הבצל למרק המוכן, ביחד עם השמן שנותר במחבת.

פורסים את הלחם לפרוסות עבות. קורעים כל פרוסה לפיסות ומניחים בקערית, ויוצקים עליה את המרק. סוחטים מיץ לימון מלמעלה ומגישים.

ציון 5

7 מדרגים. 19 אוהבים.
50,040 צפיות במתכון זה.

תגובות
דרג מתכון
הוסף לאהובים
מרק עדשים כתומות

להרשמה
ולהוספת מתכון